Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/537

Bryssel den 7 april 2008

Kommissionen vill tillåta användning av mobiltelefoner på flyg i Europa

Europeiska kommissionen antog i dag bestämmelser om harmonisering av villkoren för att införa Europatäckande mobilkommunikationstjänster ombord på flyg. Detta kommer att göra det möjligt för affärsfolk och konsumenter att ta emot och skicka meddelanden och ta emot och ringa samtal med sina egna mobiltelefoner på flyg över hela Europa på ett säkert sätt. 90 % av de europeiska flygpassagerarna har redan med sig mobiltelefon ombord och dessa kommer att kunna nås under flygningar.

”Europatäckande telekomtjänster, såsom mobiltelefoni ombord på flyg, måste regleras i ett centralt dokument för att kunna fungera i hela Europa och därför har kommissionen vidtagit åtgärder i dag. Ett beslut med bestämmelser för hela det europeiska luftrummet krävdes för att denna nya tjänst skulle kunna bli verklighet”, sade Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för telekomfrågor. ”Nu förväntar vi oss att operatörerna kommer att vara tydliga och nytänkande när de fastställer sina priser. Mobiltelefontjänster ombord på flyg kan vara en mycket intressant ny tjänst, framför allt för de affärsresenärer som behöver kunna kommunicera oavsett var de befinner sig och vart de reser. Men om konsumenterna drabbas av överraskande stora telefonräkningar kommer tjänsten inte att få någon spridning. Flygbolagen och operatörerna måste också skapa lämpliga förhållanden ombord så att de som vill använda dessa tjänster inte stör andra passagerare."

De åtgärder som kommissionen meddelade i dag kommer att harmonisera de tekniska kraven och licenskraven för användning av mobiltelefoner ombord på flyg. Passagerarnas telefoner kommer att kopplas till ett mobiltelefonnät ombord som är i förbindelse med marken via satellit. Systemet kommer samtidigt att förhindra att telefoner direkt ansluts till mobilnät på marken. Detta kommer att garantera att sändningseffekten är tillräckligt låg för att mobiltelefonerna ska kunna användas utan att påverka flygplansutrustningens säkerhet eller de markbundna mobilnätens normala drift.

Genom en harmonisering av tekniska krav för en säker utbyggnad av mobilkommunikationstjänster ombord på flyg kommer de nationella licenser som beviljas enskilda flygbolag av den medlemsstat där de är registrerade att erkännas i hela EU. Ett flygplan som är registrerat i Frankrike eller Spanien kommer till exempel att kunna erbjuda mobilkommunikationstjänster på flygplanen till passagerare vid flygningar över Tyskland eller Ungern utan ytterligare licensieringskrav.

Europeiska kommissionen har utarbetat bestämmelserna om en av de första verkligt Europatäckande telekomtjänsterna med anledning av krav från flygpassagerare, som vill kunna använda mobiltelefoner under flygningar, liksom från industrin, som vill kunna tillgodose passagerarnas önskemål. Efter tester av mobilkommunikationstjänster ombord på flyg i några länder (framför allt Frankrike och Australien) planerar nu ett antal telekomoperatörer och flygbolag att lansera tjänsten under 2008. Detta skulle innebära att man kommer tillrätta med en av de få situationer i vardagen där kommunikationsmöjligheterna hittills har varit kraftigt begränsade.

OFCOM, Storbritanniens regleringsmyndighet på telekomområdet, meddelade den 26 mars att man kommer att låta flygbolag erbjuda mobil kommunikation ombord på flygningar i linje med den gemensamma europeiska strategin (http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/mca/statement/).

Bakgrund

Mobilkommunikationstjänster på flyg är Europatäckande telekomtjänster. Kommissionen har i dag antagit två åtgärder:

  • En kommissionsrekommendation om en harmoniserad strategi för licensiering som kommer att främja ett ömsesidigt erkännande av nationella tillstånd för mobilkommunikationstjänster ombord på flyg.
  • Ett kommissionsbeslut med harmoniserade tekniska villkor för ombordutrustning för mobiltelefonanvändning på flyg i hela Europa, som kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att erkänna varandras licenser för mobil kommunikation ombord på flyg utan risker för mobilnät på marken.

Vid sidan av dessa åtgärder garanteras flygsäkerheten genom förfaranden för luftvärdighetscertifiering av utrustning för mobiltelefonanvändning ombord på flyg, som fastställs av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för hela EU och av de civila luftfartsmyndigheterna. Detta innebär att tekniken kan användas i flygkabinen utan risker. Skyddsfrågor i samband med användningen av mobiltelefoner under flygningar handläggs dessutom av nationella myndigheter för rättsliga och inrikes frågor.

Kommersiella frågor, som prissättning för mobiltelefonanvändning under flygningar, behandlas inte i de texter som Europeiska kommissionen antagit idag, eftersom det rör sig om framväxande tjänster. EU:s förordning om roaming (se IP/07/870), som kommer att ses över före årets slut, behandlar endast roaming i markbundna nät. Kostnaderna för mobilkommunikationstjänster ombord på flygplan ligger därför i första hand inom tjänsteleverantörens ansvarsområde. Kommissionen kommer dock att noggrant övervaka de priser som konsumenterna får betala, både när det gäller nivåer och tydlighet.

I augusti 2007 föreslog kommissionen harmoniserade bestämmelser för att stödja en annan Europatäckande tillämpning, nämligen mobila satellittjänster (IP/07/1243). Detta visar att den tekniska och ekonomiska utvecklingen i Europa leder till en ökad efterfrågan på Europatäckande tjänster. EU:s telekombestämmelser, som senast reviderades 2002, har dock inte anpassats till den utvecklingen. Det är därför som kommissionens förslag av den 13 november 2007 om en revidering av EU:s telekombestämmelser (IP/07/1677) ska stödja framväxten av en verkligt integrerad inre telekommarknad. Bestämmelserna diskuteras nu i Europaparlamentet och rådet. Reformen bör också möjliggöra en närmare samordning mellan EU-medlemsstaterna och mellan nationella tillsynsmyndigheter vid utarbetandet av regleringsvillkor för lanseringen av transnationella eller Europatäckande tjänster i Europeiska unionen.

Ytterligare information:

Texten till dagens kommissionsbeslut finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/ref_documents/index_en.htm
MEMO/08/220


Side Bar