Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/537

Brussel, 7 april 2008

Commissie creëert kader voor mobiele telefonie op het vliegtuig

De nieuwe voorschriften die de Europese Commissie vandaag voorstelt, zorgen ervoor dat de randvoorwaarden voor de invoering van pan-Europese mobiele communicatiediensten op het vliegtuig worden geharmoniseerd. Dankzij deze nieuwe telecommunicatiediensten zullen zakenmensen en consumenten tijdens hun vlucht in het Europese luchtruim op een veilige manier mobiele telefoonoproepen kunnen doen en ontvangen. 90% van de Europese luchtvaartpassagiers heeft nu reeds een mobiele telefoon bij zich en zal voortaan ook op het vliegtuig bereikbaar zijn.

“Voor pan-Europese telecommunicatiediensten, zoals mobiele telefonie op het vliegtuig, is er behoefte aan één regelgevingskader voor heel Europa. Dit initiatief van de Commissie zorgt daarvoor. Om deze nieuwe dienst te kunnen creëren, diende een wetgevingsbesluit te worden genomen voor het hele Europese luchtruim”, zegt Viviane Reding, EU-commissaris voor telecommunicatie. “We rekenen op een transparant en innoverend prijsbeleid van de telecomoperatoren. Mobiele telefonie op het vliegtuig wordt een bijzonder interessante nieuwe service voor zakenmensen die altijd en overal bereikbaar moeten zijn. Indien de consument echter torenhoge facturen ontvangt, zal er weinig belangstelling zijn voor deze diensten. Ik doe tevens een oproep aan de luchtvaartmaatschappijen en operatoren om aan boord voorzieningen te treffen zodat gebruikers van communicatiediensten de andere vliegtuigpassagiers niet storen.”

De initiatieven die de Commissie vandaag aankondigt, zorgen voor een harmonisering van de technische en licentievoorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons aan boord van vliegtuigen. De telefoons van de passagiers worden gekoppeld aan een mobiel netwerk aan boord van het toestel, dat op zijn beurt via satelliet verbonden is met de grond. Dit systeem zal tegelijk beletten dat telefoons aan boord rechtstreeks in verbinding kunnen treden met mobiele netwerken op de grond. Hierdoor blijft het stralingsvermogen van de mobiele telefoons beperkt en kunnen ze door passagiers worden gebruikt zonder de werking van de veiligheidsapparatuur aan boord of de mobiele netwerken op de grond te storen.

Dankzij de harmonisering van de technische voorschriften voor een veilige mobiele telefonie op het vliegtuig kunnen nationale licenties die aan luchtvaartmaatschappijen zijn verleend door de lidstaten waar zij zijn gevestigd, in de hele EU worden erkend. Aan boord van een in Frankrijk of Spanje ingeschreven vliegtuig kunnen bijvoorbeeld zonder extra licentieprocedures ook mobiele communicatiediensten worden aangeboden wanneer dat toestel boven Duitsland of Hongarije vliegt.

Met de voorgestelde voorschriften voor een van de eerste echte pan-Europese telecommunicatiediensten komt de Commissie tegemoet aan de vraag van passagiers om hun mobiele telefoon te kunnen gebruiken op het vliegtuig alsmede van de telecomsector, die op deze vraag wenst in te spelen. Enkele telecomoperatoren en luchtvaartmaatschappijen zijn van plan deze service in de loop van 2008, na tests met mobiele communicatiediensten aan boord van vliegtuigen in een aantal landen (Frankrijk en Oostenrijk), te introduceren zodat we voortaan ook bereikbaar zijn in een van de weinige situaties in ons dagelijks leven waarin de communicatiemogelijkheden nog erg beperkt zijn.

De Britse telecomregulator, OFCOM, kondigde op 26 maart aan dat hij luchtvaartmaatschappijen toestemming zal verlenen om overeenkomstig het Europese beleid telecommunicatiediensten aan boord aan te bieden (http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/mca/statement/).

Achtergrond

Mobiele communicatiediensten aan boord van vliegtuigen zijn pan-Europese telecommunicatiediensten. Vandaag heeft de Commissie twee besluiten genomen:

  • Een aanbeveling van de Commissie voor een geharmoniseerd licentiebeleid met het oog op de wederzijdse erkenning van nationale machtigingen voor mobiele communicatiediensten aan boord van vliegtuigen.
  • Een besluit van de Commissie waarin voor de hele EU geharmoniseerde technische parameters worden vastgesteld voor de boordapparatuur voor mobiele telefonie aan boord van vliegtuigen zodat de lidstaten elkaars machtigingen voor mobiele telefonie op het vliegtuig kunnen erkennen zonder risico’s op storing van de mobiele netwerken op de grond.

De veiligheid van de luchtvaart wordt voorts gewaarborgd door de luchtwaardigheidscertificering van apparatuur voor het gebruik van mobiele telefoons in het vliegtuig, die enerzijds op EU-niveau wordt uitgevoerd door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en anderzijds door de burgerluchtvaartautoriteiten en als doel heeft het veilig gebruik van de technologie in het vliegtuig te waarborgen. De veiligheidsaspecten in verband met het gebruik van mobiele telefoons aan boord worden tevens aangepakt door de bevoegde nationale autoriteiten van justitie en binnenlandse zaken.

Commerciële aspecten, zoals de tarieven voor mobiel bellen aan boord, komen nog niet aan bod in deze teksten van de Commissie omdat het hier om nieuwe diensten gaat. De Europese roaming-verordening (zie IP/07/870), die voor het eind van het jaar zal worden herzien, is uitsluitend van toepassing op terrestrische netwerken. De kosten voor mobiele communicatie aan boord worden in de eerste plaats gedragen door de telecomonderneming. De Europese Commissie zal echter nauwlettend toezien op het niveau en de transparantie van de tarieven die de klanten dienen te betalen.

In augustus 2007 heeft de Commissie reeds geharmoniseerde regels voorgesteld om een andere pan-Europese toepassing te ondersteunen: mobiele satellietdiensten (IP/07/1243). Dit wijst op een toenemende vraag naar pan-Europese diensten in de context van technologische en economische ontwikkelingen. De telecomvoorschriften van de EU, laatstelijk herzien in 2002, zijn niet meer aangepast aan deze ontwikkelingen. Om die reden heeft de Commissie op 13 november 2007 voorstellen geformuleerd voor een hervorming van de telecommunicatieregels van de EU (IP/07/1677) om de ontwikkeling van een volledig geïntegreerde interne telecommunicatiemarkt te ondersteunen. Die voorstellen worden momenteel in het Europees Parlement en de Raad besproken. De hervorming moet bij de ontwikkeling van het regelgevingskader voor nieuwe transnationale of pan-Europese diensten in de EU zorgen voor een betere coördinatie tussen de EU-lidstaten en de nationale regulatoren.

Voor meer informatie:

De tekst van de twee besluiten die de Commissie vandaag heeft gepubliceerd:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/ref_documents/index_en.htm
MEMO/08/220


Side Bar