Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/537

Briuselis 2008 m. balandžio 7 d.

Komisija atveria kelią judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose visoje Europoje

Šiandien Europos Komisija priėmė taisykles, kuriomis suderinamos judriojo ryšio paslaugų teikimo visos Europos orlaiviuose sąlygos. Keliaudami lėktuvais po Europą verslininkai ir kiti vartotojai galės naudotis savo mobiliaisiais telefonais – saugiai atsiliepti į skambučius, patys skambinti ir bendrauti teksto žinutėmis. Tai reiškia, kad su 90 % Europos oro transporto keleivių, kurie jau dabar į keliones lėktuvu pasiima mobiliuosius telefonus, bus galima susisiekti ir skrydžių metu.

„Kad Europos masto ryšių paslaugas, pavyzdžiui judriojo ryšio paslaugas orlaiviuose, būtų galima teikti visoje Europoje, reikia vieno visapusiško teisės akto. Todėl šiandien Komisija ėmėsi veiksmų. Kad būtų galima pradėti teikti naująją paslaugą, reikėjo visai Europos oro erdvei taikomo norminamojo sprendimo, sakė už telekomunikacijas atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Tikimės, kad nustatydami kainas ryšio operatoriai laikysis skaidrumo ir naujoviškumo principų. Naująja judriojo ryšio orlaiviuose paslauga ypač galėtų susidomėti tie keliaujantys verslininkai, kuriems ryšį palaikyti būtina, kad ir kur jie būtų ar keliautų. Tačiau, jei gavę sąskaitas vartotojai bus nemaloniai nustebinti, paslauga populiari nebus. Oro susisiekimo bendroves ir ryšio operatorius taip pat raginu sukurti lėktuvuose tinkamas sąlygas, kuriomis būtų užtikrinta, kad skrydžio metu ryšio paslaugomis naudotis pageidaujantys asmenys netrukdytų kitiems keleiviams.“

Šiandien paskelbtomis Komisijos priemonėmis bus suderinti mobiliųjų telefonų naudojimo orlaiviuose techniniai ir leidimų suteikimo reikalavimai. Keleivių telefonai bus sujungiami su lėktuve veikiančiu koriniu ryšio tinklu, kuris per palydovą sujungiamas su antžemine ryšio įranga. Tuo pat metu sistema neleis telefonams tiesiogiai jungtis prie antžeminių judriojo ryšio tinklų. Taip bus užtikrinta pakankamai maža perdavimo galia, kad mobiliaisiais telefonais būtų naudojamasi nekeliant pavojaus lėktuvo įrangos saugai ir nebūtų trikdomas įprastas antžeminių judriojo ryšio tinklų veikimas.

Suderinus saugaus judriojo ryšio paslaugų teikimo lėktuvuose techninius reikalavimus, atskiroms oro susisiekimo bendrovėms valstybėse narėse, kuriose tos bendrovės registruotos, valdžios institucijų išduoti leidimai bus pripažįstami visoje ES. Pavyzdžiui, Prancūzijoje arba Ispanijoje registruotame lėktuve, skrendančiame virš Vokietijos arba Vengrijos, teikti judriojo ryšio paslaugas bus galima be papildomų leidimų suteikimo procedūrų.

Siūlydama vienos iš pirmųjų tikrai Europos masto ryšio paslaugos taisykles Europos Komisija reaguoja į lėktuvų keleivių norą skrendant lėktuvu naudotis mobiliaisiais telefonais ir į pramonės atstovų pageidavimą tenkinti tokios paslaugos paklausą. Kai kuriose šalyse (visų pirma Prancūzijoje ir Austrijoje) išbandžius judriojo ryšio orlaivyje paslaugą, kai kurie ryšio operatoriai ir oro susisiekimo bendrovės šią paslaugą ketina pradėti teikti 2008 m. Taigi galimybė užmegzti ryšį atsiras ir vienoje iš nedaugelio kasdienio gyvenimo sričių, kurioje iki šiol ji buvo labai ribota.

Kovo 26 d. Jungtinės Karalystės ryšių reguliavimo institucija OFCOM paskelbė leisianti oro susisiekimo bendrovėms teikti judriojo ryšio paslaugą orlaiviuose pagal bendrą visoje Europoje tvarką (http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/mca/statement/).

Bendroji informacija

Orlaiviuose teikiamos judriojo ryšio paslaugos yra Europos masto ryšio paslaugos. Šiandien Komisija priėmė dvi priemones:

  • Komisijos rekomendaciją dėl suderinto leidimų išdavimo principo, kuriuo bus skatinamas abipusiškai pripažinti valstybių narių išduotus leidimus teikti judriojo ryšio paslaugas lėktuvuose.
  • Komisijos sprendimą, kuriame pateikiami suderinti orlaivių įrangos, skirtos skrydžio metu naudotis mobiliojo ryšio telefonais visoje ES, parametrai; juo remdamosi valstybės narės galės pripažinti vienos kitų išduotus leidimus teikti judriojo ryšio paslaugas orlaiviuose nekeliant pavojaus antžeminiams judriojo ryšio tinklams.

Siekiant užtikrinti, kad šia technologija orlaivio salone būtų naudojamasi saugiai, oro susisiekimo saugos klausimai sprendžiami ne tik pirmiau minėtomis priemonėmis, bet ir Europos aviacijos saugos agentūros ir civilinės aviacijos institucijų parengtomis visoje Europoje galiojančiomis orlaivių pripažinimo tinkamais skraidyti procedūromis, kurios taikomos ir įrangai, skirtai skrydžio metu naudotis mobiliaisiais telefonais. Saugumo klausimus, susijusius su naudojimusi mobiliaisiais telefonais skrydžio metu, taip pat sprendžia kompetentingos teisingumo ir vidaus reikalų institucijos.

Šiandien Komisijos priimtomis priemonėmis dar neatsižvelgiama į komercinius dalykus, pavyzdžiui, į naudojimosi mobiliaisiais telefonais skrydžio metu kainas, nes šios paslaugos dar tik pradedamos teikti. ES tarptinklinio ryšio reglamente (žr. IP/07/870), kurį numatyta peržiūrėti dar šiemet, sprendžiami tik tarptinklinio ryšio antžeminiais tinklais klausimai. Todėl judriojo ryšio orlaivyje kainos bus mažinamos visų pirmą paslaugų teikėjų iniciatyva. Tačiau Europos Komisija įdėmiai stebės, kokią kainą moka vartotojai ir koks tų kainų skaidrumas.

2007 m. rugpjūčio mėn. Komisija pasiūlė suderintas taisykles, kuriomis siekiama paremti kitą Europos masto sistemą – judriojo palydovinio ryšio paslaugas (IP/07/1243). Iš to galima spręsti, kad kintant technologijoms ir Europos ekonomikai auga ir Europos masto paslaugų paklausa. Tačiau šie pokyčiai neatsispindi ES telekomunikacijų taisyklėse, kurios paskutinį kartą svarstytos 2002 m. Todėl 2007 m. lapkričio 13 d. Komisijos pasiūlymais dėl ES telekomunikacijų taisyklių (IP/07/1677) reformos siekiama paremti tikrai integruotos bendros telekomunikacijų rinkos kūrimą. Šiuos pasiūlymus dabar svarsto Europos Parlamentas ir Taryba. Įgyvendinus reformą ES valstybės narės ir nacionalinės reguliavimo institucijos galės glaudžiau bendradarbiauti rengdamos tarpvalstybinių arba Europos masto paslaugų teikimo Europos Sąjungoje teisines sąlygas.

Daugiau informacijos rasite

šiandien Komisijos priimtuose sprendimuose, kurių tekstai skelbiami

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/ref_documents/index_en.htm
MEMO/08/220


Side Bar