Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/537

Brüssel, 7. aprill 2008

Komisjon soovib lubada mobiiltelefonide kasutamist lennu ajal kogu Euroopas

Euroopa Komisjon tutvustas täna eeskirju, millega ühtlustatakse õhusõiduki pardal üleeuroopaliste mobiilsideteenuste osutamise tingimused. Sellised teenused võimaldavad Euroopas lendavatel äriinimestel ja tavatarbijatel lennu ajal ohutult mobiiltelefoniga rääkida ja sõnumeid saata. 90% Euroopa lennureisijatest võtab mobiiltelefoni pardale kaasa ja see tähendab, et nendega oleks võimalik ka lennu ajal ühendust võtta.

„Sellised üleeuroopalised sideteenused nagu mobiilside lennu ajal tuleks reguleerida kõikjal Euroopas kohaldatava ühtse regulatiivse raamistikuga ja seepärast on komisjon täna võtnud meetmeid. Selle uue teenuse loomiseks oli vaja vastu võtta ühtne regulatiivne otsus kogu Euroopa õhuruumi jaoks,” ütles ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Nüüd ootame, et operaatorid kujundaksid hinnad läbipaistvalt ja uuenduslikult. Lennu ajal pakutavad mobiilsideteenused on huvitavad uued teenused eelkõige neile ärireisijatele, kellel on vaja igal pool suhelda. Aga kui tarbijad saavad selle peale tohutu telefoniarve, ei hakka teenus toimima. Samuti kutsun lennundusettevõtjaid ja sideoperaatoreid üles looma lennukis sobivaid tingimusi, et lennu ajal mobiiltelefoniga rääkimine ei segaks teisi reisijaid.”

Komisjoni täna teatavaks tehtud meetmetega ühtlustatakse õhusõiduki pardal osutatavate mobiilisideteenuste tehnilisi ja litsentsimisnõudeid. Reisijate telefonid loovad ühenduse pardal oleva mobiilsidevõrguga, mis on maaga satelliidi kaudu ühenduses. Süsteem ei lase telefonidel maapealsete mobiilsidevõrkudega otse ühendust võtta. Sellega tagatakse piisavalt madal edastusvõimsus, nii et mobiiltelefonide kasutamine ei mõjuta lennuki seadmete ohutust ega maapealsete mobiilsidevõrkude tavapärast toimimist.

Selleks et kõikjal ELis oleks võimalik tunnustada riiklikke litsentse, mille on registrijärgsed liikmesriigid lennuettevõtjatele väljastanud, ühtlustatakse õhusõiduki pardal osutatavate mobiilsideteenuste ohutut kasutamist tagavad tehnilised nõuded. Näiteks võib Prantsusmaal või Hispaanias registreeritud lennuettevõtja osutada üle Saksamaa või Ungari lendavatele reisijatele õhusõiduki pardal mobiilsideteenuseid, kusjuures selleks ei ole vaja täiendavaid litsentse.

Komisjon tuleb esimesi tõeliselt üleeuroopalisi sideteenuste eeskirju luues vastu lennureisijate soovile kasutada mobiiltelefone lennu ajal ning tööstuse soovile pakkuda seda teenust. Mõnes riigis (nt Prantsusmaal ja Austraalias) on õhusõiduki pardal toimivat mobiilsideteenust katsetatud ning mitmed sideoperaatorid ja lennuettevõtjad kavatsevad seda teenust hakata 2008. aastal pakkuma. Telefonitsi suhtlemine oleks siis võimalik ka lennu ajal, mis on seni olnud üks vähestest olukordadest, kus suhtlemine on olnud piiratud.

Ühendkuningriigi sideamet OFCOM teatas 26. märtsil, et lubab lennuettevõtjatel osutada õhusõiduki pardal mobiilsideteenuseid vastavalt ühisele Euroopa lähenemisviisile (http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/mca/statement/).

Taust

Õhusõiduki pardal osutatavad mobiilsideteenused on üleeuroopalised sideteenused. Komisjon võttis täna vastu kaks järgmist meedet.

  • Komisjoni soovitus, milles käsitletakse litsentsimise suhtes võetavat ühtlustatud lähenemisviisi, mis võimaldab liikmesriikidel vastastikku tunnustada õhusõiduki pardal mobiilsideteenuste osutamiseks väljastatud lubasid.
  • Komisjoni otsus, milles on sätestatud ühtlustatud tehnilised parameetrid ELis õhusõiduki pardal mobiilteenuste kasutamiseks ettenähtud pardaseadmete jaoks. See võimaldab liikmesriikidel vastastikku tunnustada litsentse, mis on antud õhusõiduki pardal mobiilsideteenuste osutamiseks nii, et see ei ohustaks maapealseid mobiilsidevõrke.

Lisaks tegeleb lennuohutuse küsimustega Euroopa Lennundusohutusamet, kes väljastab kogu ELis õhusõiduki pardal mobiilsideteenuste osutamiseks ettenähtud pardaseadmete jaoks lennukõlblikkuse sertifikaate. Lennuohutusega tegelevad ka tsiviillennundusametid, et tagada tehnika ohutu kasutamine õhusõiduki salongis. Küsimustega, mis on seotud õhusõiduki pardal mobiilsideteenuste kasutamise turvalisusega, tegelevad liikmesriikide vastavad justiits- ja siseministeeriumid.

Täna Euroopa Komisjonis võetud meetmed ei hõlma õhusõiduki pardal osutatavate mobiilsideteenuste selliseid kaubanduslikke aspekte nagu hinnakujundus, arvestades et tegu on alles tekkivate teenustega. ELi rändlusteenuse määrus (vt IP/07/870) vaadatakse läbi enne aasta lõppu ja see hõlmab üksnes maaside võrkude vahendusel toimivat rändlust. Seepärast sõltub õhusõiduki pardal osutatavate mobiilsideteenuste maksumus eelkõige teenusepakkujast. Samas jälgib Euroopa Komisjon tähelepanelikult tarbijatelt küsitava hinna taset ja läbipaistvust.

2007. aasta augustis tegi komisjon ettepaneku ühtlustada üleeuroopaliste liikuvate kosmoseside teenuste eeskirju (IP/07/1243). See näitab, et tänu tehnoloogia ja majanduse arengule Euroopas kasvab nõudlus üleeuroopaliste teenuste järele. Kuid ELi side-eeskirju muudeti viimati 2002. aastal ja need ei kajasta praegusi arenguid. Seepärast toetavad komisjoni 13. novembri 2007. aasta ettepanekud, milles käsitletakse ELi side-eeskirjade reformimist, integreeritud ühtse turu arengut telekommunikatsiooni valdkonnas (IP/07/1677). Komisjoni ettepanekuid arutatakse praegu Euroopa Parlamendis ja nõukogus. Reform võimaldaks ELi liikmesriikidel ja nende reguleerivatel asutustel teha tihedamat koostööd õiguslike tingimuste sätestamisel, et käivitada Euroopa Liidus riikidevahelisi või üleeuroopalisi teenuseid.

Täiendav teave:

Komisjoni tänaste otsuste tekst on kättesaadav järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/ref_documents/index_en.htm
MEMO/08/220


Side Bar