Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/527

Bruksela, dnia 3 kwietnia 2008 r.

Dyrektywa dotycząca ekoprojektu: Komisja Europejska kieruje uzasadnioną opinię do Polski

Komisja skierowała do Polski uzasadnioną opinię w związku z nieprzekazaniem informacji na temat transpozycji dyrektywy dotyczącej ekoprojektu. Jest to ostatni etap postępowania w sprawie naruszenia przed ewentualnym wezwaniem państwa członkowskiego przed sąd. Dyrektywa, której celem jest zmniejszenie skutków dla środowiska w związku ze stosowaniem produktów wykorzystujących energię, jest jednym z zasadniczych elementów unijnej strategii na rzecz racjonalizacji zużycia energii.

Pomimo skierowanego we wrześniu 2007 r. wezwania do usunięcia uchybienia Polska nie powiadomiła jeszcze Komisji o dokonaniu pełnej transpozycji dyrektywy. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do dokonania transpozycji dyrektywy do prawa krajowego w terminie do sierpnia 2007 r.

Dyrektywa[1] ustanawia ogólne zasady ustalania obowiązkowych wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię. Szacuje się, że wyczerpujący zestaw takich wymogów pozwoliłby europejskim konsumentom na oszczędności rzędu kilku miliardów euro rocznie i mógłby w znacznym stopniu przyczynić się do realizacji unijnych celów dotyczących zmian klimatu i korzystania z trwałych źródeł energii.

Komisja ustala obecnie wymogi w odniesieniu do produktów o największym potencjale redukcji zużycia energii, takich jak kotły, urządzenia elektroniczne, czy też sprzęt oświetleniowy. W przypadku pierwszych grup produktów wymogi zaczną obowiązywać z początkiem przyszłego roku, ważne jest zatem, by w odpowiednim czasie dokonać transpozycji do prawa krajowego niezbędnych przepisów prawnych.


[1] Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię oraz zmieniająca dyrektywę Rady 92/42/EWG, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 96/57/WE i 2000/55/WE, Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 29-58.


Side Bar