Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL CS PL

IP/08/522

V Bruseli 3. apríla 2008

Riečne informačné služby: Komisia zasiela odôvodnené stanoviská štyrom členským štátom

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať odôvodnené stanoviská Belgicku, Českej republike, Poľsku a Slovenskej republike z dôvodu nevykonania transpozície európskych predpisov, ktorými sa zavádzajú harmonizované riečne informačné služby na vnútrozemských vodných cestách, do vnútroštátnych právnych predpisov. Zaslanie odôvodneného stanoviska predstavuje posledný krok pred prípadným postúpením veci Súdnemu dvoru.

Cieľom predmetnej smernice[1] je zaviesť spoločný rámec pre riečne informačné služby (RIS) v záujme zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti a účinnosti vnútrozemskej vodnej dopravy. Riečne informačné služby tak môžu prispieť k zlepšeniu konkurencieschopnosti tohto lacného, úsporného a ekologického spôsobu dopravy.

V smernici sa vymedzujú zásady a požiadavky týkajúce sa dátovej komunikácie a zariadenia RIS, ako aj minimálna úroveň RIS služieb. Poskytuje prehľad technických usmernení a predpisov, pokiaľ ide o plavebné správy pre veliteľov lodí, displej na zobrazenie elektronickej plavebnej mapy a informačné systémy, systémy lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy a elektronické hlásenia z lodí.

Úplná transpozícia tejto smernice do vnútroštátnych právnych predpisov sa mala vykonať do 20. októbra 2007.


[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/44/ES zo 7. septembra 2005 o harmonizovaných riečnych informačných službách (RIS) na vnútrozemských vodných cestách v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 152).


Side Bar