Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL CS SK

IP/08/522

Bruksela, dnia 3 kwietnia 2008 r.

Usługi informacji rzecznej: Komisja przesyła uzasadnioną opinię czterem państwom członkowskim

Komisja Europejska postanowiła dzisiaj przesłać Belgii, Polsce, Republice Czeskiej i Republice Słowackiej uzasadnione opinie w związku z niedokonaniem transpozycji do prawa krajowego przepisów unijnych dotyczących ustanowienia zharmonizowanych usług informacji rzecznej o śródlądowych drogach wodnych. Przesłanie uzasadnionej opinii stanowi ostatni etap przed ewentualnym wniesieniem sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Celem dyrektywy[1], o której mowa, jest ustanowienie wspólnych ram dla usług informacji rzecznej (RIS) w celu zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności śródlądowego transportu wodnego. Usługi RIS mogą poprawić konkurencyjność tego taniego, oszczędnego i przyjaznego dla środowiska środka transportu.

Dyrektywa określa zasady i wymogi przekazywania danych oraz wyposażenia RIS, jak również minimalny poziom tych usług. Zawiera również wytyczne techniczne oraz specyfikacje dotyczące komunikatów dla kapitanów statków, elektronicznych map nawigacyjnych i systemów informacyjnych, systemów kontroli ruchu statków oraz elektronicznej sprawozdawczości.

Pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego należało dokonać do dnia 20 października 2007 r.


[1] Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 152).


Side Bar