Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/509

Bryssel den 3 april 2008

Europeiska unionen fördjupar sina förbindelser med grannländerna och understöder reformerna i dessa länder

Europeiska unionen har under det senaste året inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken (ENP) väsentligt förstärkt sina förbindelser med grannländerna till unionen och i betydande utsträckning understött de berörda ländernas ansträngningar att genomföra demokratiska och ekonomiska reformer. I ett policydokument som antogs idag av Europeiska kommissionen ges en överblick över partnerländernas framsteg på ett stort antal områden, alltifrån politiskt samarbete till handel, migration och förenkling av viseringsförfaranden eller alltifrån energi, transport, forskning och innovation till studerandes och ungdomars mobilitet[1]. Kommissionen identifierar i dokumentet områden där ytterligare ansträngningar erfordras, och den ger även sitt stöd till en riktad, differentierad fördjupning av förbindelserna med vissa utvalda partnerländer som visat särskild ambition och förmåga. Denna process har redan inletts med Ukraina, och kommissionen föreslår nu att samarbetet med Israel, Moldavien och Marocko ska förstärkas ytterligare. Policydokumentet åtföljs av en individuell landsrapport för varje land med vilket unionen har enats om en handlingsplan inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken samt av en sektorsrapport[2].

Benita Ferrero-Waldner, kommissionsledamot med ansvar för yttre förbindelser och den europeiska grannskapspolitiken, yttrade bl.a. följande: ”Vår grannskapspolitik är en framgångshistoria. Vi arbetar nära samman med våra partner för att hjälpa dem att föra sina strukturreformer framåt och för att föra våra partner närmare vår union. Framstegen på marken under det senaste året har varit betydande i många länder och våra förbindelser med våra grannar i söder och öster blir mer intensiva och fruktbara varje dag. Detta är ett skräddarsytt partnerskap för reformer, till nytta såväl för våra partnerländer som för våra egna medborgare. Varje land utformar sina förbindelser med oss individuellt. I linje med detta överväger vi nu att i synnerhet fördjupa våra förbindelser med fyra länder som har uppvisat särskilda framsteg och ambitioner.”

Sedan i slutet av 2006 ...

... har den ekonomiska integrationen gått framåt

 • Förhandlingar har inletts med Ukraina om ett nytt, förstärkt avtal omfattande en långtgående och vittomfattande överenskommelse om ett frihandelsområde.
 • Egypten, Marocko och Tunisien har inlett bilaterala förhandlingar om liberalisering av handel med tjänster och om etableringsrätt. Israel kommer inom kort att följa efter.
 • Unionen har autonomt erbjudit Moldavien handelsförmåner.
 • Studier rörande möjligheterna att ingå frihandelsavtal med Georgien och Armenien kommer att slutföras inom kort.

... har mobiliteten underlättats vad gäller vissa länder

 • Avtal med Ukraina och Moldavien om återtagande och om förenklade viseringsförfaranden har trätt i kraft.
 • Moldavien valdes ut för att hysa EU:s första gemensamma centrum för viseringsansökningar samt som det pilotland med vilket unionen ska utveckla ett ”mobilitetspartnerskap” för att underlätta laglig migration och samtidigt bekämpa olaglig migration.

... har samarbetet om rättsliga frågor och kampen mot organiserad brottslighet förstärkts

 • I syfte att förstärka det regionala samarbetet i Medelhavsområdet har det inrättats utbildningsprogram för domare, åklagare, advokater och högre polistjänstemän från partnerländerna i södra Medelhavsområdet. Närmare 1 000 yrkesmän från dessa länder har redan hunnit delta.
 • Ukraina har inlett reformer av landets rättssystem och rättsväsende. Det rör sig bl.a. om att reformera bolagsrätten och undanröja brister i överensstämmelse olika rättsakter emellan i syfte att trygga mer förutsägbara och transparenta villkor för företagen.

... har energisamarbetet bidragit till en i högre grad tryggad energiförsörjning

 • EU har undertecknat samförståndsavtal om energisamarbete med energiproducenten Azerbajdzjan och transitlandet Ukraina och räknar med att inom kort ingå liknande avtal med Algeriet och Egypten.
 • Unionen har med Marocko respektive Jordanien undertecknat en gemensam förklaring om energi.
 • Ett flertal olje- och gasledningar (och därtill hörande förbindelseledningar) som ska länka samman EU, kandidatländerna och ENP-partnerländerna är under utveckling, vilket kommer att bidra till en tryggad energiförsörjning för medborgarna i de berörda länderna.

... har transportlänkarna förstärkts

 • Ett luftfartsavtal som ingåtts med Marocko leder till ett stegvist öppnande av marknaden, en långtgående anpassning från Marockos sida till EU-lagstiftningen och en ökning i flygtrafiken (med 17 % under 2007). Det leder också till lägre biljettpriser och större valmöjligheter för turisterna och bidrar på så sätt till att bygga upp turistindustrin och skapa sysselsättning.
 • Förhandlingar om ett liknande avtal med Ukraina inleddes i januari 2008.

Övrigt

 • ENP-partnerländerna har möjlighet att ansluta sig till EU:s ståndpunkter inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp). Ukraina, Moldavien, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien har regelbundet valt att göra detta och Marocko och Jordanien beslutade nyligen att utnyttja denna möjlighet.
 • Partnerländerna har fortsatt att förbereda investeringsprojekt med tanke på genomförandet av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar. Partnerländerna i södra Medelhavsområdet har arbetat tillsammans för att upprätta en förteckning över 44 prioritetsprojekt syftande till att befria Medelhavet från föroreningar.
 • Partnerländerna får delta i gemenskapsprogram och i gemenskapsbyråers verksamhet. Israel är det första partnerlandet som deltar i programmet för entreprenörskap och innovation (som ingår i ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, CIP).
 • Särskilt Israel (associerad deltagare), Egypten, Jordanien och Marocko har deltagit med framgång i de första inbjudningarna att lämna projektförslag inom ramen för gemenskapens sjunde ramprogram för forskning.
 • Antalet studenter från partnerländerna som deltog i programmet Erasmus Mundus ökade med mer än 40 % år 2007. Antalet ungdomar från partnerländerna som deltog i volontärtjänst inom ramen för programmet Aktiv ungdom fyrdubblades.
 • Stödet från EU till partnerländerna har ökat betydligt: under 2007 gjordes åtaganden för 1,65 miljarder euro. De årliga utgifterna från EU-budgeten uppgår till något över 3 euro per EU-medborgare.

Hundratals experter från hela EU arbetar på daglig basis tillsammans med sina motparter i partnerländerna för att hjälpa dessa att föra reformerna i partnerländerna framåt och för att de ska få del av know-how och ”bästa praxis” från EU på olika områden.

Sammanfattningar av läget i de enskilda länderna

Armenien European Neighbourhood Policy - ARMENIA

Azerbajdzjan European Neighbourhood Policy - AZERBAIJAN

Egypten European Neighbourhood Policy – EGYPT

Georgien European Neighbourhood Policy – GEORGIA

Israel European Neighbourhood Policy – ISRAEL

Jordanien European Neighbourhood Policy – JORDAN

Libanon European Neighbourhood Policy – LEBANON

Marocko Politique Européenne de Voisinage – MAROC

Moldavien European Neighbourhood Policy - MOLDOVA
Det ockuperade palestinska territoriet

European Neighbourhood Policy – THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Tunisien Politique Européenne de Voisinage – TUNISIE

Ukraina European Neighbourhood Policy - UKRAINE
Ytterligare information om ENP

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - Genomförandet under 2007 av den europeiska grannskapspolitiken, 3 april 2008.

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

[2] De landsspecifika rapporterna för Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Moldavien, det ockuperade palestinska territoriet, Tunisien och Ukraina samt sektorsrapporten är tillgängliga på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm


Side Bar