Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/509

Bruselj, 3. aprila 2008

EU poglablja vezi s svojimi sosedami in podpira njihove reforme

Evropska unija je v preteklem letu v okviru evropske sosedske politike (ESP) znatno okrepila odnose s sosednjimi državami ter podpirala njihova prizadevanja za reforme na področju demokracije in gospodarstva. Evropska komisija je danes sprejela dokument politike, v katerem proučuje dejanski napredek držav partneric na številnih področjih, od političnega sodelovanja, trgovine, migracij in poenostavitve vizumskih postopkov pa vse do energije, prometa, raziskav in inovacij ter mobilnosti študentov in mladih[1]. Komisija opredeljuje tudi področja, na katerih so potrebna nadaljnja prizadevanja, ter spodbuja ciljno usmerjeno in razvejeno poglobitev odnosov z izbranimi partnericami, ki so se z vidika zavzetosti in sposobnosti še posebej izkazale. Z Ukrajino ta postopek že poteka, Komisija pa zdaj predlaga poglobitev sodelovanja z Izraelom, Moldavijo in Marokom. Dokumentu politike so priložena poročila za vsako posamezno državo z akcijskim načrtom ESP ter sektorsko poročilo[2].

„Naša sosedska politika je zgodba o uspehu. S partnericami tesno sodelujemo, da bi podprli njihovo napredovanje na področju strukturnih reform in približevanje Uniji. V zadnjem letu je bil v številnih državah dosežen izjemen napredek, naši odnosi s sosednjimi državami na jugu in vzhodu pa so iz dneva v dan intenzivnejši in uspešnejši“, je povedala Benita Ferrero-Waldner, komisarka za zunanje odnose in evropsko sosedsko politiko, ter dodala: „To je partnerstvo po meri reform, ki bo prineslo koristi našim partnericam, pa tudi državljanom. Vsaka država samostojno oblikuje svoje odnose z nami. S tega vidika zdaj proučujemo možnost, da bi še posebej poglobili vezi s štirimi državami, ki so dosegle izjemen napredek in pokazale posebno zavzetost.“

Od konca leta 2006...

gospodarsko povezovanje napreduje

 • Začela so se pogajanja z Ukrajino o novem okrepljenem sporazumu, pa tudi o poglobljenem in obsežnem območju proste trgovine.
 • Egipt, Maroko in Tunizija so začeli dvostranska pogajanja o liberalizaciji storitev in ustanavljanja. V kratkem se jim bo pridružil tudi Izrael.
 • Moldaviji so bili ponujeni avtonomni trgovinski preferenciali.
 • Kmalu bodo zaključene študije za proučitev možnosti sklenitve sporazumov o prosti trgovini z Gruzijo in Armenijo.

mobilnost z nekaterimi državami je olajšana

 • Začeli so veljati sporazumi o ponovnem sprejemu in poenostavitvi vizumskih postopkov z Ukrajino in Moldavijo.
 • Moldavija je bila izbrana za sedež skupnega centra EU za obravnavo vizumskih vlog, pa tudi za pilotno državo, s katero bo razvito „partnerstvo za mobilnost“, da bi se olajšale zakonite migracije, hkrati pa zagotovil boj proti nezakonitim migracijam.

sodelovanje na področju pravosodja in boj proti organiziranemu kriminalu sta okrepljena

 • Za krepitev regionalnega sodelovanja v Sredozemlju so bila organizirana usposabljanja za sodnike, tožilce, pravnike in visoke policijske uradnike. Teh usposabljanj se je že udeležilo skoraj 1 000 strokovnjakov iz sredozemskih držav partneric ESP.
 • Ukrajina je začela reformo pravnega in pravosodnega sistema, vključno z reformo prava družb, ter odpravo neskladnosti med različnimi zakonodajnimi akti, da se zagotovi bolj predvidljivo in preglednejše poslovno okolje.

sodelovanje na področju energije prispeva k večji energetski varnosti

 • EU je z energetskim proizvajalcem Azerbajdžanom in tranzitno državo Ukrajino podpisala memoranduma o soglasju glede sodelovanja na energetskem področju, pričakuje pa, da bo kmalu sklenila podobna memoranduma s ključnima proizvajalcema, Alžirijo in Egiptom.
 • Z Marokom in Jordanijo sta bili podpisani skupni deklaraciji na energetskem področju.
 • Vzpostavlja se več naftovodov in plinovodov ter povezav med EU, državami kandidatkami in državami partnericami ESP, to pa bo omogočilo večjo energetsko varnost za njihove državljane.

prometne povezave se krepijo

 • S podpisom sporazuma o letalstvu z Marokom se postopno odpira trg, izvaja obsežna uskladitev z zakonodajo EU in povečuje zračni promet (za 17 % leta 2007). Znižujejo se cene, izbira za turiste je večja, to pa prispeva h krepitvi turističnega sektorja in zagotavljanju delovnih mest.
 • Ukrajina je januarja 2008 začela pogajanja o podobnem sporazumu.

poleg tega pa še...

 • Partnerice ESP imajo možnost, da svoja stališča uskladijo s stališči skupne zunanje in varnostne politike EU (SZVP). Ukrajina, Moldavija, Armenija, Azerbajdžan in Gruzija so sklenili, da bodo ta stališča redno usklajevali, pred kratkim pa sta se tako odločila tudi Maroko in Jordanija.
 • Države partnerice še naprej pripravljajo naložbene projekte za spodbujanje izvajanja Kjotskega protokola o spremembi podnebja. Južne države partnerice so sodelovale pri pripravi seznama 44 prednostnih projektov za očiščenje Sredozemskega morja.
 • Partnerice ESP lahko sodelujejo v programih in agencijah Skupnosti. Izrael je prva država, ki sodeluje v programu za podjetniške pobude in inovativnost v okviru programa EU za konkurenčnost in inovativnost (PKI).
 • Izrael (kot pridružena članica), Egipt, Jordanija in Maroko so se še posebej uspešno udeležile prvih razpisov na podlagi 7. okvirnega programa za raziskave.
 • Število študentov iz partneric ESP, ki so leta 2007 sodelovali v programu Erasmus Mundus, je naraslo za več kot 40 %. Štirikrat se je povečalo tudi število mladih iz držav ESP, ki opravljajo prostovoljne dejavnosti v okviru programa EU Mladi v akciji.
 • Pomoč partnericam ESP se je znatno povečala: leta 2007 je dodeljeni znesek znašal 1,65 milijarde EUR, letna obremenitev proračuna EU pa je nekaj več kot 3 EUR na državljana EU.

Na stotine strokovnjakov iz vse EU vsak dan sodeluje s kolegi v državah partnericah, da jim pomagajo pri doseganju napredka na področju reform ter z njimi izmenjujejo znanje in najboljše prakse EU na različnih področjih.

Sporočila, v katerih so povzete razmere v posamezni državi, so na voljo na spodnjih naslovih:

Armenija European Neighbourhood Policy - ARMENIA

Azerbajdžan European Neighbourhood Policy - AZERBAIJAN

Egipt European Neighbourhood Policy – EGYPT

Gruzija European Neighbourhood Policy – GEORGIA

Izrael European Neighbourhood Policy – ISRAEL

Jordanija European Neighbourhood Policy – JORDAN

Libanon European Neighbourhood Policy – LEBANON

Maroko Politique Européenne de Voisinage – MAROC

Moldavija European Neighbourhood Policy - MOLDOVA

Tunizija Politique Européenne de Voisinage – TUNISIE

Ukrajina European Neighbourhood Policy - UKRAINE
Zasedeno palestinsko ozemlje

European Neighbourhood Policy – THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
Več informacij o ESP:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Sporočilo Komisije Parlamentu in Svetu z dne 3. aprila 2008 Izvajanje evropske sosedske politike leta 2007.

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.

[2] Poročila po državah (Armenija, Azerbajdžan, Egipt, Gruzija, Izrael, Jordanija, Libanon, Maroko, Moldavija, Zasedeno palestinsko ozemlje, Tunizija in Ukrajina) ter sektorsko poročilo so na voljo na

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.


Side Bar