Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/509

V Bruseli 3. apríla 2008

EÚ prehlbuje zväzky so svojimi susedmi a podporuje ich reformy

Minulý rok Európska únia výrazne posilnila svoje vzťahy so svojimi susedmi a podporovala ich demokratické a hospodárske reformné úsilie prostredníctvom európskej susedskej politiky (European Neighbourhood Policy - ENP). Politický dokument, ktorý dnes prijala Európska komisia, skúma konkrétny pokrok dosiahnutý v partnerských krajinách vo viacerých oblastiach: od politickej spolupráce až po obchod, od migrácie až po zjednodušenie vízového režimu, od energie, dopravy, výskumu a inovácie až po mobilitu študentov a mládeže[1]. Komisia takisto stanovuje oblasti, v ktorých je potrebné vynaložiť ešte ďalšie úsilie, a podporuje cielené a diferencované prehĺbenie vzťahov s vybranými partnermi, ktorí preukázali osobitnú snahu a spôsobilosť. Tento proces už začal s Ukrajinou a Komisia teraz navrhuje ďalšie zintenzívnenie spolupráce s Izraelom, Moldavskom a Marokom. K tomuto politickému dokumentu sú priložené správy o jednotlivých krajinách s akčným plánom ENP a so sektorovou správou[2].

„Naša susedská politika je príbehom úspechu. Úzko sme spolupracovali s našimi partnermi, aby sme im pomohli napredovať v štrukturálnych reformách a priblížili ich k našej únii. Počas minulého roka bol zaznamenaný hmatateľný pokrok v daných oblastiach vo viacerých krajinách a naše vzťahy s našimi južnými a východnými susedmi sú dnes čoraz intenzívnejšie a plodnejšie,“ povedala komisárka pre vonkajšie vzťahy a európsku susedskú politiku Benita Ferrero-Waldnerová. A dodala: „Ide tu o partnerstvo šité na mieru pre reformu, v prospech našich partnerov a takisto občanov. Každá krajina vytvára individuálne svoje vzťahy s nami. V tejto súvislosti uvažujeme v súčasnosti o tom, že budeme špecificky prehlbovať naše vzťahy so štyrmi krajinami, ktoré preukázali osobitný pokrok a snahu.

Od konca roku 2006 ...

Hospodárska integrácia napreduje

 • Začali sa rokovania s Ukrajinou o novej rozšírenej dohode, vrátane dohody o rozsiahlej a komplexnej oblasti voľného obchodu.
 • Egypt, MarokoTunisko začali dvojstranné rokovania o liberalizácii služieb a práva usadenia za účelom podnikania. Izrael bude nasledovať v blízkej budúcnosti.
 • Moldavsku boli ponúknuté autonómne obchodné preferencie.
 • Štúdie, ktoré skúmajú možnosť uzavretia dohôd o voľnom obchode s GruzínskomArménskom, budú čoskoro dokončené.

Mobilita s určitými krajinami sa zjednodušila

 • Readmisné dohody a dohody o zjednodušení vízového režimu s UkrajinouMoldavskom sú už účinné.
 • Moldavsko bolo zvolené za sídlo prvého spoločného centra na podávanie žiadostí o vízum do EÚ ako aj za pilotnú krajinu, s ktorou sa vytvorí „partnerstvo pre mobilitu“, aby sa uľahčila legálna migrácia a zároveň zabránilo nelegálnej migrácii.

Spolupráca v oblasti spravodlivosti a boja proti organizovanej trestnej činnosti sa zvýšila

 • Aby sa zvýšila regionálna spolupráca v Stredozemí, boli vytvorené programy vzdelávania pre sudcov, prokurátorov, právnikov a vyšších policajných dôstojníkov. Doteraz bolo vyškolených skoro 1 000 odborníkov zo stredozemských partnerov ENP.
 • Ukrajina začala s reformou svojho právneho a súdneho systému, vrátane reformy obchodného práva a odstránenia nezrovnalostí medzi rôznymi legislatívnymi aktmi s cieľom zabezpečiť ľahšie predvídateľné a transparentnejšie obchodné prostredie.

Energetická spolupráca prispieva k väčšej energetickej bezpečnosti

 • EÚ podpísala memorandá o porozumení o energetickej spolupráci s výrobcom energie Azerbajdžanom a tranzitnou krajinou Ukrajinou a počíta s uzatvorením podobných memoránd s kľúčovými výrobcami AlžírskomEgyptom.
 • Spoločné energetické vyhlásenia boli podpísané s MarokomJordánskom.
 • Budujú sa viaceré ropovody a plynovody a prepojenia medzi krajinami EÚ, kandidátskymi krajinami a partnermi ENP, ktoré budú viesť k väčšej energetickej bezpečnosti ich občanov.

Posilňujú sa dopravné spojenia

 • Dohoda o leteckej doprave s Marokom povedie k postupnému otvoreniu trhu, k rozsiahlemu zosúladeniu s právnymi predpismi EÚ a k zvýšenej leteckej doprave (o 17 % v roku 2007). Táto dohoda zníži cestovné a zlepší výber pre turistov, čím pomôže budovať oblasť cestovného ruchu a vytvárať pracovné miesta.
 • Rokovania o podobnej zmluve sa začali v januári 2008 s Ukrajinou.

A ďalej ...

 • Partneri ENP majú možnosť zosúladiť svoje pozície s pozíciami spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ (SZBP). Ukrajina, Moldavsko, Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko sa rozhodli konať tak pravidelne a MarokoJordánsko sa nedávno rozhodli nasledovať ich.
 • Partnerské krajiny pokračovali v príprave investičných projektov na podporu uplatňovania Kyotského protokolu o zmene klímy. Južné partnerské krajiny pracovali spolu na vytvorení zoznamu 44 prioritných projektov na odstránenie znečistenia Stredozemného mora.
 • Partneri ENP sa môžu zapojiť do programov a práce agentúr Spoločenstva. Izrael sa ako prvý zapojí do rámcového programu EÚ pre konkurencieschopnosť a inovácie.
 • Najmä Izrael (ako pridružený člen), Egypt, JordánskoMaroko boli úspešnými účastníkmi prvých výziev na podanie návrhov v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum a vývoj.
 • Počet študentov z partnerských krajín ENP, ktorí sa zúčastnili programu Erasmus Mundus v roku 2007, sa zvýšil o viac než 40 %. Okrem toho sa počet mladých ľudí z krajín ENP, ktorí sa zúčastnili dobrovoľníckej služby v rámci programu EÚ Mládež v akcii, štvornásobne zvýšil.
 • Pomoc Európskej únie partnerom ENP sa výrazne zvýšila: 1,65 miliardy EUR bolo pridelených v roku 2007. Ročné náklady na rozpočet EÚ predstavujú niečo vyše 3 EUR na občana EÚ.

Stovky odborníkov z celej EÚ pracujú denne so svojimi partnermi v partnerských krajinách, aby im pomohli napredovať v reformách a podelili sa s nimi o know-how a osvedčené postupy EÚ v rôznych oblastiach.

Oznamy obsahujúce súhrnné informácie o situácii v jednotlivých krajinách sú dostupné cez linky:

Arménsko European Neighbourhood Policy - ARMENIA

Azerbajdžan European Neighbourhood Policy - AZERBAIJAN

Egypt European Neighbourhood Policy – EGYPT

Gruzínsko European Neighbourhood Policy – GEORGIA

Izrael European Neighbourhood Policy – ISRAEL

Jordánsko European Neighbourhood Policy – JORDAN

Libanon European Neighbourhood Policy – LEBANON

Maroko Politique Européenne de Voisinage – MAROC

Moldavsko European Neighbourhood Policy - MOLDOVA
Okupované palestínske územie

European Neighbourhood Policy – THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Tunisko Politique Européenne de Voisinage – TUNISIE

Ukrajina European Neighbourhood Policy - UKRAINE
Viac informácií o ENP možno získať na:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm.


[1] Oznámenie Komisie Parlamentu a Rade „Implementácia európskej susedskej politiky v roku 2007“, z 3. apríla 2008.
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.

[2] Správy o Arménsku, Azerbajdžane, Egypte, Gruzínsku, Izraeli, Jordánsku, Libanone, Maroku, Moldavsku, okupovanom palestínskom území, Tunisku a Ukrajine spolu so sektorovou správou sú dostupné na
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.


Side Bar