Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/509

Bruksela, dnia 3 kwietnia 2008 r.

UE zacieśnia stosunki ze swoimi sąsiadami i wspiera ich reformy

W ostatnim roku Unia Europejska znacznie zacieśniła stosunki ze swoimi sąsiadami i wspierała ich wysiłki na drodze demokratycznych i gospodarczych reform w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS). Dokument strategiczny przyjęty dzisiaj przez Komisję Europejską podsumowuje znaczne postępy, jakie kraje partnerskie poczyniły w dużej liczbie dziedzin, od współpracy politycznej do wymiany handlowej, migracji i ułatwień wizowych, od energii, transportu, badań i innowacji do mobilności studentów i młodzieży[1]. Komisja wskazuje także na dziedziny, w których konieczne są dalsze wysiłki i zachęca do celowego i zróżnicowanego zacieśniania stosunków z wybranymi partnerami, którzy dali dowód wyjątkowej ambicji i zdolności. Proces ten rozpoczęto już w przypadku Ukrainy, obecnie Komisja proponuje zintensyfikować współpracę z Izraelem, Mołdawią i Marokiem. Do dokumentu strategicznego dołączono indywidualne sprawozdania krajowe dotyczące poszczególnych krajów wraz z planem działania w dziedzinie EPS i sprawozdaniem sektorowym[2].

„Nasza polityka sąsiedzka to pasmo sukcesów. Współpracujemy blisko z naszymi partnerami , aby pomóc im w przeprowadzeniu reform strukturalnych i przybliżenia ich do naszej Unii. W wielu krajach odnotowano znaczne postępy w ubiegłym roku, a stosunki z naszymi sąsiadami na południu i wschodzie stają się coraz bardziej intensywne i owocne”, powiedziała Benita Ferrero–Waldner, komisarz ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa. Dodając przy tym: „Chodzi tu o partnerstwa na rzecz reform indywidualnie dostosowane do specyficznych uwarunkowań każdego kraju, z których korzyści czerpać będą w równym stopniu nasi partnerzy i obywatele. Każdy kraj sam kształtuje swoje stosunki z UE. W tym duchu zamierzamy teraz pogłębić szczególnie nasze więzi z czterema krajami, które dokonały szczególnych postępów i wykazały się wyjątkową ambicją.

Od końca 2006 r....

postępy w integracji gospodarczej:

 • rozpoczęto negocjacje z Ukrainą w sprawie nowej rozszerzonej umowy, w tym także w sprawie strefy wolnego handlu wprowadzającej daleko idące, kompleksowe ułatwienia w handlu;
 • Egipt, Maroko i Tunezja rozpoczęły negocjacje dwustronne w sprawie liberalizacji usług i działalności gospodarczej. Wkrótce w ich ślady pójdzie Izrael.
 • Mołdawia zaoferowano autonomiczne preferencje handlowe.
 • Wkrótce ukończone zostaną analizy dotyczące możliwości zawarcia porozumień o wolnym handlu z Gruzją i Armenią.

Ułatwiono mobilność z pewnymi krajami:

 • umowy o readmisji i ułatwieniach wizowych z Ukrainą i Mołdawią już obowiązują.
 • Mołdawię wybrano na miejsce siedziby pierwszego wspólnego ośrodka wizowego UE oraz jako kraj pilotażowy, z którym opracowane będzie „partnerstwo na rzecz mobilności” w celu ułatwienia migracji legalnej przy jednoczesnym zwalczaniu nielegalnej.

Zintensyfikowano współpracę w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i zwalczania przestępczości zorganizowanej:

 • w celu zacieśnienia regionalnej współpracy w regionie Morza Śródziemnego, stworzono programy szkoleniowe dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i wyższych oficerów policji. W szkoleniu wzięło udział już niemal 1 000 takich specjalistów z krajów śródziemnomorskich będących partnerami UE w ramach EPS.
 • Ukraina rozpoczęła reformę swojego systemu prawnego i sądowego, obejmującą reformę prawa spółek handlowych i usunięcie niespójności między różnymi aktami prawnymi w celu stworzenia bardziej przewidywalnych i jasnych warunków działalności przedsiębiorstw.

współpraca w dziedzinie energii przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego

 • UE podpisała protokoły ustaleń w sprawie współpracy energetycznej z krajem produkującym energię – Azerbejdżanem oraz Ukrainą jako krajem tranzytowym i spodziewa się zawrzeć wkrótce podobne protokoły z takimi kluczowymi dostawcami jak Algieria i Egipt.
 • Wspólne deklaracje w dziedzinie energii podpisano z Marokiem i Jordanią.
 • Szereg projektów dotyczących rurociągów naftowych i gazociągów i wzajemnych połączeń między UE, krajami kandydującymi i partnerami w ramach EPS, które są na etapie opracowywania, przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego obywateli tych krajów.

Poprawa połączeń transportowych:

 • Umowa dotycząca lotnictwa podpisana z Marokiem prowadzi do stopniowego otwarcia rynku, obszernego dostosowania do prawodawstwa UE i zwiększenia ruchu lotniczego (o 17 % w 2007 r.). Prowadzi to do obniżenia cen przelotów i przyczynia się do zwiększenia oferty turystycznej, wspierając jednocześnie rozbudowę branży turystycznej i tworząc miejsca pracy.
 • W styczniu 2008 r. rozpoczęto negocjacje w sprawie podobnej umowy z Ukrainą.

A ponadto...

 • Partnerzy w ramach EPS mają możliwość uzgodnienia swojego stanowiska ze stanowiskiem zajmowanym przez UE w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB). Ukraina, Mołdawia, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja regularnie korzystały z tej możliwości, a ostatnio zdecydowały się na nią także Maroko i Jordania.
 • Kraje partnerskie nadal pracowały nad projektami inwestycyjnymi mającymi wspierać realizację postanowień protokołu z Kioto w sprawie zmian klimatycznych. Południowe kraje partnerskie wspólnie pracowały nad stworzeniem wykazu 44 priorytetowych projektów na rzecz usunięcia zanieczyszczeń z Morza Śródziemnego.
 • Partnerzy w ramach EPS mogą brać udział w programach i pracach agencji wspólnotowych. Izrael jest pierwszym krajem, który bierze udział w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji UE .
 • W szczególności Izrael (jako członek stowarzyszony), a także Egipt, Jordania i Maroko wzięły z powodzeniem udział w pierwszych konkursach organizowanych w kontekście siódmego ramowego programu badań.
 • Liczba studentów z krajów będących partnerami w ramach EPS, którzy wzięli udział w programie Erasmus Mundus w 2007 r. wzrosła o ponad 40 %. Zanotowano także czterokrotny wzrost liczby młodych ludzi z krajów EPS, biorących udział w akcjach związanych ze służbą wolontariacką w ramach programu UE „Młodzież w działaniu”.
 • Zwiększyła się znacznie pomoc UE dla partnerów w ramach EPS: w 2007 r. zaciągnięto na ten cel zobowiązania na kwotę 1,65 mld EUR. Wydatki z budżetu UE ponoszone z tego tytułu wynoszą w skali roku niewiele ponad 3 EUR na każdego obywatela UE.

Setki specjalistów z całej UE prowadzą codzienną współpracę ze swoimi odpowiednikami z krajów partnerskich w celu udzielenia im wsparcia w przeprowadzaniu reform i dzielenia się z nimi unijnym know–how i najlepszymi wzorcami w różnych dziedzinach.

Dokumenty zawierające podsumowanie sytuacji w poszczególnych krajach dostepne są na poniższych stronach internetowych:

Armenia European Neighbourhood Policy - ARMENIA

Azerbejdżan European Neighbourhood Policy - AZERBAIJAN

Egipt European Neighbourhood Policy – EGYPT

Gruzja European Neighbourhood Policy – GEORGIA

Izrael European Neighbourhood Policy – ISRAEL

Jordania European Neighbourhood Policy – JORDAN

Liban European Neighbourhood Policy – LEBANON

Maroko Politique Européenne de Voisinage – MAROC

Mołdawia European Neighbourhood Policy - MOLDOVA
okupowane terytorium Palestyny

European Neighbourhood Policy – THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Tunezja Politique Européenne de Voisinage – TUNISIE

Ukraina European Neighbourhood Policy - UKRAINE
Szersze informacje na temat EPS dostępne są na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Realizacja europejskiej polityki sąsiedztwa w 2007 r.”. z dnia 3 kwietnia 2008 r.

http://ec.europa.eu/world/enp/strengthening_en.htm

[2] Sprawozdania krajowe dotyczące Armenii, Azerbejdżanu, Egiptu, Gruzji, Izraela, Jordanii, Libanu, Maroka, Mołdawii, okupowanego terytorium Palestyny, Tunezji i Ukrainy oraz sprawozdania sektorowe znajdują się na stronie internetowej

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm


Side Bar