Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/509

Brussel, 3 april 2008

EU haalt banden met buurlanden aan en biedt steun aan hervormingen

Het voorbije jaar heeft de Europese Unie haar relaties met de buurlanden in belangrijke mate versterkt en door middel van het Europese nabuurschapsbeleid (ENB) steun verleend aan hun democratische en economische hervormingsinspanningen. Vandaag hechtte de Europese Commissie haar goedkeuring aan een beleidsdocument dat de inventaris opmaakt van de concrete vooruitgang die door de partnerlanden op een groot aantal gebieden is geboekt. Dit gaat van politieke samenwerking tot handel, migratie en visumversoepeling, van energie, transport, onderzoek en innovatie tot de mobiliteit van studenten en jongeren[1]. De Commissie geeft ook aan op welke gebieden nog verdere inspanningen moeten worden geleverd en bepleit een gerichte en gedifferentieerde verdieping van de contacten met een aantal partners die blijk hebben gegeven van bijzondere gedrevenheid en capaciteit. Dit proces is reeds van start gegaan met Oekraïne en de Commissie stelt nu voor de samenwerking met Israël, Moldavië en Marokko op te voeren. Het beleidsdocument gaat vergezeld van individuele landenverslagen voor elk land met een ENB-actieplan en van een sectoraal verslag[2].

Ons nabuurschapsbeleid is een succesverhaal. Wij werken nauw samen met onze partners om hen vooruit te helpen met hun structurele hervormingen en hen dichter tot de Unie te brengen. In talrijke landen is het voorbije jaar aanzienlijke concrete vooruitgang geboekt en onze relaties met onze buren in het zuiden en het oosten worden van dag tot dag intenser en vruchtbaarder”, aldus Benita Ferrero-Waldner, commissaris bevoegd voor buitenlandse betrekkingen en Europees nabuurschapsbeleid. Zij voegt daaraan toe: “Dit partnerschap voor de hervorming is op maat gemaakt en komt zowel onze partners als de burgers ten goede. Elk land geeft individueel vorm aan zijn relatie met ons. In dit verband overwegen wij nu onze banden speciaal aan te halen met vier landen die blijk hebben gegeven van bijzondere vooruitgang en gedrevenheid.”

Sinds eind 2006 ...

Steeds verdergaande economische integratie

 • Start van de onderhandelingen met Oekraïne over een nieuwe, versterkte overeenkomst met o.a. een diepgaande en omvattende vrijhandelszone.
 • Met Egypte, Marokko en Tunesië zijn bilaterale onderhandelingen begonnen over de liberalisering van diensten en het recht op vestiging. Israël zal binnenkort volgen.
 • Autonome handelspreferenties werden aangeboden aan Moldavië.
 • Spoedig zal het onderzoek worden afgesloten naar de haalbaarheid van vrijhandelsovereenkomsten met Georgië en Armenië.

Soepeler mobiliteit met bepaalde landen

 • Overnameovereenkomsten en visumversoepelingsovereenkomsten zijn van kracht met Oekraïne en Moldavië.
 • Moldavië werd gekozen als vestigingsplaats voor het eerste gezamenlijke EU-visumaanvraagcentrum, alsook als proefland voor een “mobiliteitspartnerschap”, om legale migratie te vergemakkelijken en tegelijk illegale migratie te bestrijden.

Meer samenwerking inzake justitie en de strijd tegen georganiseerde misdaad

 • Voor een versterking van de regionale samenwerking in het Middellandse-Zeegebied werden opleidingsvoorzieningen opgezet voor rechters, openbare aanklagers, advocaten en hogere politiefunctionarissen. Bijna 1000 ambtenaren uit de mediterrane ENB-partnerlanden hebben deze opleiding reeds gevolgd.
 • Oekraïne is begonnen met de hervorming van zijn wettelijke en justitiële stelsel met inbegrip van het vennootschapsrecht en de wegwerking van tegenstrijdigheden tussen verschillende wetsteksten met het oog op een meer voorspelbaar en transparant bedrijfsklimaat.

Energiesamenwerking leidt tot grotere energiezekerheid

 • De EU heeft memoranda van overeenstemming ondertekend over energiesamenwerking met energieproducent Azerbeidzjan en doorvoerland Oekraïne en verwacht in de nabije toekomst dergelijke memoranda te ondertekenen met de belangrijke producenten Algerije en Egypte.
 • Met Marokko en Jordanië werden gezamenlijke energieverklaringen ondertekend.
 • Er worden diverse olie- en gaspijpleidingen en aansluitingen ontwikkeld, die de EU, de kandidaat-lidstaten en de ENB-partnerlanden met elkaar verbinden. Dit moet leiden tot een grotere energiezekerheid voor de burgers.

Betere transportverbindingen

 • Er werd een luchtvaartovereenkomst ondertekend met Marokko. Dit leidt tot een geleidelijke openstelling van de markt, een aanzienlijke aanpassing van de wetgeving aan de EU-wetgeving, een toename van het luchtverkeer (met 17% in 2007), een verlaging van de prijzen voor tickets, grotere keuzemogelijkheden voor toeristen, een uitbouw van de toerisme-industrie en betere werkgelegenheid.
 • In januari 2008 werden de onderhandelingen aangevat over een vergelijkbare overeenkomst met Oekraïne.

En nog ...

 • De ENB-partnerlanden hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de standpunten in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de EU. Oekraïne, Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan en Georgië hebben ervoor gekozen dit regelmatig te doen, en recent besloten Marokko en Jordanië hetzelfde.
 • De partnerlanden hebben verder investeringsprojecten opgezet om het protocol van Kyoto over de klimaatverandering te bevorderen. De zuidelijke partnerlanden hebben samengewerkt om te komen tot een lijst van 44 prioritaire projecten om de Middellandse Zee schoon te maken.
 • De ENB-partnerlanden kunnen deelnemen aan de communautaire programma's en agentschappen. Israël is het eerste land dat deelneemt aan het programma voor ondernemerschap en innovatie, dat deel uitmaakt van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie van de EU.
 • Israël (als geassocieerd lid), Egypte, Jordanië en Marokko hebben meer bepaald met succes deelgenomen aan de eerste oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek.
 • Het aantal studenten uit ENB-partnerlanden dat deelnam aan het Erasmus Mundus-programma 2007, is met meer dan 40% gestegen. Daarnaast is het aantal jongeren uit ENB-partnerlanden dat deelnam aan vrijwilligersacties in het kader van het programma “Jeugd in actie” verviervoudigd.
 • De steun van de EU aan de ENB-partnerlanden is sterk gestegen: in 2007 werd 1,65 miljard euro vastgelegd. De jaarlijkse kosten voor de EU-begroting bedragen iets meer dan 3 euro per EU-burger.

Honderden deskundigen uit heel de EU werken dagelijks met hun collega’s in de partnerlanden samen om de hervormingen op weg te helpen en EU-expertise en optimale werkwijzen op diverse terreinen met hen te delen.

Memo’s met een samenvatting van de situatie voor elk land zijn beschikbaar op:

Armenië European Neighbourhood Policy - ARMENIA

Azerbeidzjan European Neighbourhood Policy - AZERBAIJAN

Egypte European Neighbourhood Policy – EGYPT

Georgië European Neighbourhood Policy – GEORGIA

Israël European Neighbourhood Policy – ISRAEL

Jordanië European Neighbourhood Policy – JORDAN

Libanon European Neighbourhood Policy – LEBANON

Marokko Politique Européenne de Voisinage – MAROC

Moldavië European Neighbourhood Policy - MOLDOVA
De bezette Palestijnse gebieden

European Neighbourhood Policy – THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Tunesië Politique Européenne de Voisinage – TUNISIE

Oekraïne European Neighbourhood Policy - UKRAINE
Meer informatie over het ENB:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad “De tenuitvoerlegging van het Europese nabuurschapsbeleid in 2007”, 3 april 2008:

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

[2] Landenverslagen voor Armenië, Azerbeidzjan, Egypte, Georgië, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Moldavië, de bezette Palestijnse gebieden, Tunesië en Oekraïne en het sectorale verslag zijn beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm


Side Bar