Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/509

Briuselis, 2008 m. balandžio 3 d.

ES stiprina ryšius su savo kaimynėmis ir remia jų reformas

Pernai Europos Sąjunga gerokai sustiprino ryšius su savo kaimynėmis ir, įgyvendindama Europos kaimynystės politiką (EKP), parėmė jų demokratinių ir ūkio reformų pastangas. Šiandien Europos Komisijos priimtame politikos dokumente apžvelgiama šalių partnerių daugelyje sričių padaryta konkreti pažanga: nuo politinio bendradarbiavimo iki prekybos, migracijos, supaprastintos vizų išdavimo tvarkos, nuo energetikos, transporto, mokslinių tyrimų ir inovacijų iki studentų ir jaunimo judumo[1]. Komisija taip pat nustatė sritis, kuriose reikia dėti daugiau pastangų, ir paragino su atrinktomis partnerėmis, kurios išreiškė ypatingą norą ir parodė turinčios reikiamų pajėgumų, palaikyti tikslinius ir diferencijuotus glaudžius santykius. Tokie santykiai jau palaikomi su Ukraina; dabar Komisija siūlo stiprinti bendradarbiavimą su Izraeliu, Moldova ir Maroku. Atskira šalis pateikia savo šalies EKP veiksmų planą ir sektorių ataskaitą, kuri yra politikos dokumento priedas[2].

„Mūsų kaimynystės politika yra sėkmingos veiklos pavyzdys. Glaudžiai bendradarbiaujame su savo partnerėmis, kad padėtume joms paspartinti savo struktūrines reformas ir priartinti jas prie Europos Sąjungos. Pernai daugelyje šalių padaryta didelė pažanga, kiekvieną dieną mūsų santykiai su kaimynėmis Pietuose ir Rytuose intensyvėja ir tampa vaisingesni, – pastebėjo už išorės santykius ir Europos kaimynystės politiką atsakinga Komisijos narė Benita Ferrero–Waldner. – Ši partnerystė specialiai pritaikyta reformoms. Ja siekiama naudos tiek partnerėms, tiek piliečiams. Kiekviena šalis pati sprendžia, kokie bus jos santykiai su mumis. Laikydamiesi šio principo dabar galvojame apie ypač glaudžius ryšius su keturiomis šalimis, padariusiomis didelę pažangą ir parodžiusiomis ypatingą norą.“

Nuo 2006 m. pabaigos...

... didėja ekonominė integracija

 • Pradėtos derybos su Ukraina dėl naujo glaudaus bendradarbiavimo susitarimo, įskaitant glaudaus bendradarbiavimo plataus masto laisvos prekybos zoną.
 • Egiptas, Marokas ir Tunisas pradėjo dvišales derybas dėl paslaugų ir steigimosi liberalizavimo. Netrukus derybas pradės ir Izraelis.
 • Moldovai pasiūlytos autonominės prekybos lengvatos.
 • Greitai bus baigti galimybės sudaryti laisvos prekybos susitarimus su Gruzija ir Armėnija tyrimai.

... lengviau keliauti į kai kurias šalis

 • Jau įsigaliojo readmisijos ir supaprastintos vizų išdavimo tvarkos susitarimai su Ukraina ir Moldova.
 • Moldova pasirinkta pirmojo bendro ES prašymų išduoti vizą centro šalimi, taip pat eksperimento šalimi, siekiant plėtoti „judumo partnerystę“, palengvinti legalią migraciją kartu kovojant su nelegalia migracija.

... daugiau bendradarbiaujama teisingumo ir kovos su organizuotu nusikalstamumu klausimais

 • Siekiant didesnio regioninio bendradarbiavimo Viduržemio jūros regione vykdomos teisėjų, prokurorų, teisininkų ir vyresniųjų policijos pareigūnų mokymo programos. Mokymuose jau dalyvavo beveik 1 000 specialistų iš Viduržemio jūros regiono EKP šalių partnerių.
 • Ukraina pradėjo savo teisinės ir teismų sistemos reformą, įkaitant bendrovių teisės reformą ir prieštaraujančių skirtingų teisės aktų nuostatų šalinimą, kad užtikrintų aiškesnę ir skaidresnę verslo aplinką.

... bendradarbiaujant energetikos srityje didinamas energijos tiekimo patikimumas

 • ES pasirašė susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo energetikos srityje su energijos gamintoju Azerbaidžanu bei tranzito šalimi Ukraina ir tikisi panašius memorandumus sudaryti su pagrindiniais gamintojais Alžyru ir Egiptu.
 • Bendros deklaracijos dėl energijos pasirašytos su Maroku ir Jordanija.
 • Tiesiami keli naftos ir dujų vamzdynai bei jungtys su ES, šalimis kandidatėmis ir EKP partnerėmis – taip siekiama užtikrinti energijos tiekimo šių šalių piliečiams patikimumą.

... stiprinami transporto ryšiai

 • Su Maroku pasirašius aviacijos susitarimą, aviacijos rinka palaipsniui atsivers, daugelis nacionalinės teisės aktų bus suderinti su ES teisės aktais, padaugės skrydžių (iki 17 % 2007 m.). Mažinamos bilietų kainos ir didinamos pasirinkimo galimybės turistams, taip pat padedama kurti turizmo pramonę, kuriamos darbo vietos.
 • 2008 m. sausio mėn. prasidėjo derybos su Ukraina dėl panašaus susitarimo.

... be to...

 • EKP partnerės turi galimybę savo pozicijas derinti su ES pozicijomis pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką (BUSP). Ukraina, Moldova, Armėnija, Azerbaidžanas ir Gruzija nusprendė pozicijas derinti reguliariai. Neseniai tokį patį sprendimą priėmė Marokas ir Jordanija.
 • Šalys partnerės toliau rengia investicijų projektus siekdamos paremti Kioto protokolo dėl klimato kaitos įgyvendinimą. Pietų šalys partnerės kartu sudarė 44 prioritetinių projektų, kuriais siekiama išvalyti Viduržemio jūrą, sąrašą.
 • EKP partnerės gali dalyvauti Bendrijos programose ir agentūrų veikloje. Izraelis yra pirmoji šalis, dalyvaujanti ES Verslininkystės ir naujovių programoje.
 • Izraelis (kaip asocijuotoji narė), Egiptas, Jordanija ir ypač Marokas sėkmingai teikė paraiškas pagal 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų programą per pirmąjį paraiškų teikimo etapą.
 • 2007 m. daugiau nei 40 % pagausėjo studentų iš EKP šalių partnerių, dalyvavusių „Erasmus Mundus" programoje. Be to, savanoriškose tarnybose pagal ES programą „Veiklus jaunimas“ keturis kartus padaugėjo EKP šalių jaunimo.
 • Labai padidėjo ES parama EKP partnerėms: 2007 m. skirta 1,65 mlrd. EUR. ES biudžeto metinės sąnaudos tesudaro kiek daugiau negu 3 EUR kiekvienam ES piliečiui.

Šimtai ekspertų iš visos ES kasdien bendradarbiauja su partneriais iš šalių partnerių, padeda jiems sparčiau vykdyti reformas ir su jais dalijasi įvairiose srityse sukaupta ES praktine ir gerąja patirtimi.

Atmintines, kuriose apibendrinama padėtis kiekvienoje šalyje, rasite

Armėnija European Neighbourhood Policy - ARMENIA

Azerbaidžanas European Neighbourhood Policy - AZERBAIJAN

Egiptas European Neighbourhood Policy – EGYPT

Gruzija European Neighbourhood Policy – GEORGIA

Izraelis European Neighbourhood Policy – ISRAEL

Jordanija European Neighbourhood Policy – JORDAN

Libanas European Neighbourhood Policy – LEBANON

Marokas Politique Européenne de Voisinage – MAROC

Moldova European Neighbourhood Policy - MOLDOVA
Okupuotoji Palestinos teritorija

European Neighbourhood Policy – THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Tunisas Politique Européenne de Voisinage – TUNISIE

Ukraina European Neighbourhood Policy - UKRAINE
Daugiau informacijos apie EKP

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] 2008 m. balandžio 3 d. Komisijos komunikatas Parlamentui ir Tarybai „Europos kaimynystės politikos įgyvendinimas 2007 m.“
http://ec.europa.eu/world/enp/strengthening_en.htm.

[2] Armėnijos, Azerbaidžano, Egipto, Gruzijos, Izraelio, Jordanijos, Libano, Maroko, Moldovos, okupuotos Palestinos teritorijos, Tuniso ir Ukrainos šalių ataskaitas ir sektorių ataskaitas galima rasti
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.


Side Bar