Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/509

Bryssel 3. huhtikuuta 2008

EU syventää naapuruussuhteitaan ja tukee naapurimaiden uudistuksia

Euroopan unioni on kuluneen vuoden aikana lujittanut huomattavasti suhteitaan naapureihinsa ja tukenut niiden demokraattisia ja taloudellisia uudistuksia Euroopan naapuruuspolitiikalla (ENP). Komission tänään hyväksymässä asiakirjassa luodaan katsaus siihen, miten kumppanimaat ovat konkreettisesti edistyneet eri aloilla, kuten poliittisessa yhteistyössä, kaupassa, muuttoliikkeeseen ja viisumikäytäntöihin liittyvissä asioissa, energia- ja kuljetusalalla, tutkimuksen ja innovoinnin aloilla sekä opiskelijoiden ja nuorten liikkuvuudessa.[1] Komissio yksilöi siinä myös aloja, joilla vaaditaan vielä toimia, ja kannustaa kohdennettuun ja eriytettyyn suhteiden syventämiseen tiettyjen kumppaneiden kanssa, jotka ovat osoittaneet erityistä tavoitteellisuutta ja valmiutta. Suhteita syvennetään jo Ukrainan kanssa, ja komissio ehdottaa nyt, että yhteistyötä tehostettaisiin myös Israelin, Marokon ja Moldovan kanssa. Asiakirjan liitteenä on kaikkien niiden maiden edistymiskertomukset, joilla on ENP-toimintasuunnitelma, sekä alakohtainen seurantakertomus.[2]

EU:n naapuruuspolitiikka on komissaari Benita Ferrero-Waldnerin mukaan menestystarina. Ferrero-Waldner vastaa ulkosuhteista ja naapuruuspolitiikasta. Hänen mukaansa EU tekee läheistä yhteistyötä kumppaneidensa kanssa auttaakseen niitä rakenneuudistuksissa ja lähentymisessä EU:hun. Monet maat ovatkin edistyneet kuluneen vuoden aikana huomattavasti, ja EU:n suhteet eteläisiin ja itäisiin naapureihin tiivistyvät koko ajan ja tuottavat yhä enemmän hyötyä. Ferrero-Waldner luonnehtii yhteistyötä yksilöllisesti mitoitetuksi uudistuskumppanuudeksi, joka hyödyttää sekä kumppanimaita että kansalaisia. Jokainen kumppanimaa muokkaa suhteensa EU:hun yksilöllisesti, ja EU harkitsee suhteiden tiivistämistä neljän maan kanssa, jotka ovat edistyneet erityisen hyvin ja päämäärätietoisesti.

Kehitys vuoden 2006 jälkeen

Taloudellinen yhdentyminen on pitemmällä

 • Ukrainan kanssa on aloitettu neuvottelut uudesta, laajennetusta sopimuksesta, johon sisältyisi laaja-alainen ja pitkälle kehitetty vapaakauppa-alue.
 • Egyptin, Marokon ja Tunisian kanssa on aloitettu kahdenväliset neuvottelut palveluiden vapauttamisesta ja sijoittautumisoikeudesta. Israel seuraa pian perässä.
 • Moldovalle on tarjottu yksipuolisia tullietuuksia.
 • Vapaakauppasopimusten mahdollisuutta Georgian ja Armenian kanssa tunnustelevat selvitykset valmistuvat pian.

Liikkuvuutta on helpotettu tiettyjen maiden kanssa

 • Ukrainan ja Moldovan kanssa on voimassa takaisinottoa ja viisumimenettelyjen helpottamista koskevat sopimukset.
 • Moldova on valittu ensimmäiseksi sijoituspaikaksi EU:n yhteiselle viisumikeskukselle sekä pilottimaaksi, jonka kanssa kokeillaan ”liikkuvuuskumppanuutta” tavoitteena laillisen liikkuvuuden helpottaminen ja laittoman maahanmuuton torjuminen.

Yhteistyötä oikeusasioissa ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa on lisätty

 • Välimeren alueellisen yhteistyön lujittamiseksi on perustettu koulutusohjelmat tuomareille, syyttäjille, asianajajille ja korkean tason poliisivirkamiehille. Koulutukseen on osallistunut jo lähes 1 000 henkilöä Välimeren alueen ENP-kumppanimaista.
 • Ukraina on alkanut uudistaa oikeusjärjestelmäänsä muun muassa uudistamalla yhtiöoikeutta ja poistamalla eri säädösten välillä olleita epäjohdonmukaisuuksia, jotta yritykset voisivat toimia paremmin ennakoitavissa ja selkeissä olosuhteissa.

Energia-alan yhteistyö parantaa energian toimitusvarmuutta

 • EU on allekirjoittanut yhteisymmärryspöytäkirjat energia-alan yhteistyöstä energian tuottajamaan Azerbaidžanin kanssa ja kauttakulkumaan Ukrainan kanssa ja aikoo pian allekirjoittaa samantapaiset pöytäkirjat keskeisten tuottajien Algerian ja Egyptin kanssa.
 • Energiaa koskevat yhteiset julistukset on allekirjoitettu Marokon ja Jordanian kanssa.
 • Suunnitteilla on useita öljy- ja kaasuputkia ja yhdysputkia, jotka yhdistävät EU:n, ehdokasmaat ja ENP-kumppanit ja jotka parantavat näiden maiden kansalaisten varmuutta energiatoimituksista.

Liikenneyhteyksiä on parannettu

 • Marokon kanssa allekirjoitettu ilmailusopimus johtaa markkinoiden asteittaiseen avaamiseen, laajamittaiseen yhdenmukaistamiseen EU:n lainsäädännön kanssa ja lentoliikenteen kasvuun (17 %:lla vuonna 2007). Sopimus laskee hintoja ja parantaa matkailijoille tarjolla olevia vaihtoehtoja, edistää matkailuelinkeinoa ja tarjoaa työpaikkoja.
 • Neuvottelut samantapaisesta sopimuksesta Ukrainan kanssa aloitettiin tammikuussa 2008.

Lisäksi:

 • ENP-kumppanit voivat yhtyä EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) kantoihin. Ukraina, Moldova, Armenia, Azerbaidžan ja Georgia tekevätkin usein näin ja Marokko ja Jordania ovat hiljattain päättäneet samasta käytännöstä.
 • Kumppanimaat ovat jatkaneet investointihankkeiden valmistelua edistääkseen ilmastonmuutosta koskevan Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanoa. Eteläiset kumppanimaat ovat tehneet yhteistyötä laatiakseen luettelon 44 ensisijaisesta hankkeesta Välimeren puhdistamiseksi.
 • ENP-kumppanit voivat osallistua yhteisön ohjelmiin ja yhteisön virastojen toimintaan. Israel on osallistunut ensimmäisenä EU:n kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan.
 • Israel (liitännäisjäsenenä), Egypti, Jordania ja Marokko ovat osallistuneet menestyksekkäästi tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman ensimmäisiin ehdotuspyyntöihin.
 • Erasmus Mundus –vaihto-ohjelmaan osallistuneiden ENP-maiden opiskelijoiden lukumäärä kasvoi vuonna 2007 yli 40 prosenttia. ENP-maiden nuorten lukumäärä nelinkertaistui myös Youth in Action -ohjelman vapaaehtoistoiminnassa.
 • EU:n tuki ENP-kumppaneille on kasvanut merkittävästi: vuonna 2007 tarkoitukseen varattiin 1,65 miljardia euroa. Vuositasolla kustannukset ovat vain hieman yli kolme euroa kutakin EU:n kansalaista kohti.

Sadat asiantuntijat kaikkialta EU:sta tekevät päivittäin yhteistyötä kumppanimaiden asiantuntijoiden kanssa. He auttavat näitä uudistusten edistämisessä ja jakavat EU:n osaamista ja parhaita käytäntöjä eri aloilla.

Maakohtaiset yhteenvedot ovat saatavilla seuraavista maista:

Armenia European Neighbourhood Policy - ARMENIA

Azerbaidžan European Neighbourhood Policy - AZERBAIJAN

Egypti European Neighbourhood Policy – EGYPT

Georgia European Neighbourhood Policy – GEORGIA

Israel European Neighbourhood Policy – ISRAEL

Jordania European Neighbourhood Policy – JORDAN

Libanon European Neighbourhood Policy – LEBANON

Marokko Politique Européenne de Voisinage – MAROC
Miehitetyt palestiinalaisalueet

European Neighbourhood Policy – THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Moldova European Neighbourhood Policy - MOLDOVA

Tunisia Politique Européenne de Voisinage – TUNISIE

Ukraina European Neighbourhood Policy - UKRAINE
Lisätietoa Euroopan naapuruuspolitiikasta:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpano vuonna 2007, 3. huhtikuuta 2008.
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

[2] Maakohtaiset kertomukset Armeniasta, Azerbaidžanista, Egyptistä, Georgiasta, Israelista, Jordaniasta, Libanonista, Marokosta, Moldovasta, Tunisiasta, Ukrainasta ja miehitetyistä palestiinalaisalueista sekä alakohtainen seurantakertomus ovat luettavissa osoitteessa

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.


Side Bar