Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/509

Brüssel, 3. aprill 2008

EL tugevdab sidemeid naabritega ja toetab nende reforme

Viimase aasta jooksul on Euroopa Liit oluliselt tugevdanud suhteid naabritega ja Euroopa naabruspoliitika kaudu toetanud nende jõupingutusi demokraatlike ja majandusreformide elluviimisel. Täna Euroopa Komisjonis vastu võetud poliitikadokumendis antakse ülevaade partnerriikide konkreetsetest edusammudest paljudes valdkondades, näiteks poliitiline koostöö, kaubandus, ränne, lihtsustatud viisamenetlus, samuti energia, transport, teadustöö, innovatsioon ning üliõpilaste ja noorte liikuvus[1]. Lisaks selgitab komisjon välja valdkonnad, kus tuleb teha täiendavaid jõupingutusi, ja julgustab suhete eesmärgipärast ja diferentseeritud süvendamist selliste partneritega, kes on üles näidanud erilist tahet ja võimekust. Ukrainaga on selline koostöö juba alanud ja komisjon teeb ettepaneku tugevdada koostööd ka Iisraeli, Moldova ja Marokoga. Poliitikadokumendile on lisatud ka iga riigi kohta koostatud aruanded koos Euroopa naabruspoliitika tegevuskava ja sektoriaruandega[2].

“Meie naabruspoliitika on olnud edukas. Me teeme naabritega tihedat koostööd, et aidata neil ellu viia struktuurireforme ja tuua neid Euroopa Liidule lähemale. Viimase aasta edusammud on paljudes riikides olnud muljet avaldavad ning meie suhted nii lõuna- kui ka idanaabritega muutuvad päev-päevalt intensiivsemaks ja viljakamaks,” märkis välissuhete ja Euroopa naabruspoliitika volinik Benita Ferrero-Waldner. Volinik lisas: “Tegemist on reformi eesmärgil moodustatud partnerlusega, mis töötab nii meie partnerite kui ka liidu kodanike kasuks. Iga riik kujundab oma suhted meiega ise. Praegu on meil kavas süvendada sidemeid nelja riigiga, kes on saavutanud olulist edu ja üles näidanud erilist tahet."

Alates 2006. aasta lõpust ...

Majandusintegratsioon edeneb

 • Ukrainaga alustati läbirääkimisi uue täiustatud lepingu, sealhulgas põhjaliku ja tervikliku vabakaubanduspiirkonna üle.
 • Egiptus, Maroko ja Tuneesia alustasid kahepoolseid läbirääkimisi teenuste liberaliseerimise ja asutamisõiguse üle. Kohe on seda tegemas ka Iisrael.
 • Moldovale pakuti ühepoolseid kaubandussoodustusi.
 • Lähiajal valmivad uuringud, mille käigus uuriti võimalusi vabakaubanduslepingute sõlmimiseks Gruusia ja Armeeniaga.

Teatavatesse riikidesse liikumist on lihtsustatud

 • Nii tagasivõtuleping kui ka viisalihtsustusleping Ukraina ja Moldovaga on praeguseks jõustunud.
 • Moldova valiti esimese ELi ühise viisataotluskeskuse asukohaks ja ühtlasi pilootriigiks, kellega arendada liikuvuspartnerlust, et ebaseadusliku rände vastu võitlemise kaudu lihtsustada seaduslikku rännet.

Koostöö õigusküsimustes ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel on suurenenud

 • Piirkondliku koostöö tugevdamiseks Vahemere piirkonnas on loodud koolitusprogrammid kohtunikele, prokuröridele, juristidele ja vanempolitseiametnikele. Praeguseks on Euroopa naabruspoliitika Vahemere piirkonna partnerriikidest koolitusel osalenud ligikaudu 1000 ametnikku.
 • Ukraina alustas oma õigus- ja kohtusüsteemi reformi, sealhulgas äriõiguse reformi ja vastuolude kõrvaldamist eri õigusaktide vahel, et tagada paremini prognoositav ja läbipaistvam ärikliima.

Energiakoostöö aitab kaasa energiavarustuse kindluse tagamisele

 • Euroopa Liit on sõlminud energiakoostööalased vastastikuse mõistmise memorandumid energiatootja Aserbaidžaaniga ja transiitriigi Ukrainaga ning loodab peagi sõlmida samasugused memorandumid oluliste energiatootjate Alžeeria ja Egiptusega.
 • Maroko ja Jordaaniaga on alla kirjutatud ühised energiadeklaratsioonid.
 • Kavandatakse mitmeid Euroopa Liitu, kandidaatriike ja Euroopa naabruspoliitika partnereid ühendavaid nafta- ja gaasitorusid ning ühenduskohti, mis annaksid nende kodanikele suurema energiavarustuse kindluse.

Tugevdatakse transpordiühendusi

 • Marokoga sõlmitud lennunduskokkuleppega kaasneb turu järkjärguline avamine, õigusnormide ulatuslik ühtlustamine ELi õigusaktidega ja suurem lennuliiklus (17% võrra 2007. aastal). Kokkuleppe tulemusena vähenevad piletihinnad ja suureneb valik turistide jaoks, samuti aitab see üles ehitada turismitööstust ja luua töökohti.
 • Läbirääkimised samasuguse kokkuleppe sõlmimiseks Ukrainaga käivitati jaanuaris 2008.

Veel ...

 • Euroopa naabruspoliitika partneritel on võimalik oma seisukohti ühtlustada Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika seisukohtadega. Ukraina, Moldova, Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia on otsustanud seda korrapäraselt teha ning Maroko ja Jordaania tegid hiljuti samasuguse otsuse.
 • Partnerriigid on jätkuvalt ette valmistanud investeerimisprojekte, et edendada kliimamuutust käsitleva Kyoto protokolli rakendamist. Lõunapiirkonna partnerriigid on teinud koostööd, et Vahemere reostuse kõrvaldamiseks koostada 44 prioriteetset projekti.
 • Euroopa naabruspoliitika partnerid võivad osaleda ühenduse programmides ja ametite töös. Iisrael osaleb esimesena Euroopa Liidu ettevõtluse ja uuendustegevuse programmis.
 • Iisrael (assotsieerunud liikmena) ning eriti Egiptus, Jordaania ja Maroko on osutunud edukateks osalejateks teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi raames toimunud esimestel projektikonkurssidel.
 • Euroopa naabruspoliitika partnerriikidest pärit üliõpilaste arv, kes 2007. aastal osalesid Erasmus Munduse programmis, on suurenenud üle 40%. Lisaks on neli korda suurenenud nende Euroopa naabruspoliitika partnerriikidest pärit noorte arv, kes osalevad ELi programmi „Aktiivsed noored“ kaudu vabatahtliku teenistuse projektides.
 • ELi abi Euroopa naabruspoliitika partneritele on samuti märkimisväärselt suurenenud. 2007. aastal eraldati selleks 1,65 miljardit eurot. Vastavate kulude mõju ELi eelarvele on veidi üle 3 euro ELi kodaniku kohta aastas.

Sajad eksperdid EList teevad iga päev koostööd oma partnerriikide kolleegidega, et aidata neid reformide elluviimisel ja vahetada erinevates valdkondades ELi oskusteavet ja häid tavasid.

Riikide olukorda kajastavad memod:

Armeenia European Neighbourhood Policy - ARMENIA

Aserbaidžaan European Neighbourhood Policy - AZERBAIJAN

Egiptus European Neighbourhood Policy – EGYPT

Gruusia European Neighbourhood Policy – GEORGIA

Iisrael European Neighbourhood Policy – ISRAEL

Jordaania European Neighbourhood Policy – JORDAN

Liibanon European Neighbourhood Policy – LEBANON

Maroko Politique Européenne de Voisinage – MAROC

Moldova European Neighbourhood Policy - MOLDOVA
Okupeeritud Palestiina ala

European Neighbourhood Policy – THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Tuneesia Politique Européenne de Voisinage – TUNISIE

Ukraina European Neighbourhood Policy - UKRAINE
Lähem teave Euroopa naabruspoliitika kohta:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule ”Euroopa naabruspoliitika rakendamine 2007. aastal,” 3.4.2008.

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

[2] Riikide aruanded Armeenia, Aserbaid˛aani, Egiptuse, Gruusia, Iisraeli, Jordaania, Liibanoni, Maroko, Moldova, okupeeritud Palestiina ala, Tuneesia ja Ukraina kohta ning sektoriaruanne on esitatud järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm


Side Bar