Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/509

Bruxelles, den 3. april 2008

EU knytter stærkere bånd til sine naboer og støtter deres reformer

I det forløbne år har EU gennem den europæiske naboskabspolitik (ENP) styrket sine forbindelser med sine naboer og støttet deres bestræbelser for at skabe demokratiske og økonomiske reformer. I en meddelelse, som Europa-Kommissionen vedtog i dag, gøres der rede for de konkrete fremskridt, der er gjort i partnerlandene på en lang række områder, fra politisk samarbejde til handel, migration og visumlempelse, fra energi, transport, forskning og innovation til mobilitet for studerende og unge[1]. Kommissionen peger ligeledes på de områder, hvor der kræves en yderligere indsats, og opfordrer til en målrettet og differentieret udbygning af forbindelserne med udvalgte partnere, der har udvist særlige ambitioner og kapacitet. Denne proces er allerede indledt i Ukraine, og Kommissionen foreslår nu, at samarbejdet med Israel, Moldova og Marokko intensiveres endnu mere. Landespecifikke statusrapporter om de enkelte lande, en ENP-handlingsplan og en sektorspecifik statusrapport er vedlagt meddelelsen[2].

Vores naboskabspolitik er en solstrålehistorie. Vi arbejder tæt sammen med vore partnere for at hjælpe dem med at gøre fremskridt i deres strukturreformer og bringe dem tættere til EU. Fremskridtene i marken har i det sidste år være bemærkelsesværdige i mange lande, og vore forbindelser med naboerne mod syd og øst intensiveres og bliver mere frugtbare for hver dag, der går." udtalte EU-kommissær med ansvar for eksterne forbindelser og EU’s naboskabspolitik, Benita Ferrero-Waldner. Hun tilføjede: "Der er tale om et skræddersyet partnerskab for reform, der gavner såvel vore partnere som borgerne. Hvert land udformer sit eget partnerskab med os. I denne sammenhæng overvejer vi nu helt specifikt at udbygge vore forbindelser med fire lande, der har gjort særlige fremskridt og udvist særlige ambitioner."

Siden slutningen af 2006 ...

... er den økonomiske integration gået fremad

 • Der er indledt forhandlinger med Ukraine om en ny udvidet aftale, herunder om et vidtrækkende og bredt frihandelsområde.
 • Egypten, Marokko og Tunesien har indledt bilaterale forhandlinger om liberalisering af tjenesteydelser og etableringsret. Israel følger snarest efter.
 • Moldova er tilbudt autonome handelspræferencer.
 • Undersøgelserne om muligheden for frihandelsaftaler med Georgien og Armenien afsluttes snart.

... er mobiliteten til og fra visse lande blevet lettere

 • Aftaler om tilbagetagelse og visumlempelse med Ukraine og Moldova er nu trådt i kraft.
 • Moldova blev valgt som hjemsted for det første fælles EU-center for visumansøgninger og som forsøgsland, med hvilket der udvikles et "mobilitetspartnerskab" for at fremme lovlig migration og samtidig bekæmpe illegal migration.

... er samarbejdet om retsvæsen og bekæmpelse af organiseret kriminalitet blevet forstærket

 • For at styrke det regionale samarbejde i middelhavsområdet er der indført uddannelsesordninger for dommere, anklagere og højtstående politifolk. Næsten 1 000 fagfolk fra ENP-partnerlandene i middelhavsområdet har allerede været på kursus.
 • Ukraine har indledt en reform af sit retsvæsen, herunder en reform af selskabsretten og fjernelse af uoverensstemmelser mellem forskellige retsakter for at kunne skabe et mere forudsigeligt og gennemsigtigt erhvervsmiljø.

... bidrager energisamarbejdet til større energiforsyningssikkerhed

 • EU har undertegnet aftalememoranda om et energisamarbejde med energiproducenten Aserbajdsjan og transitlandet Ukraine og forventer snart at kunne indgå lignende aftalememoranda med de vigtige producenter Algeriet og Egypten.
 • Der er undertegnet fælles energierklæringer med Marokko og Jordan.
 • Der anlægges nu flere olie- og gasledninger og sammenkoblinger, der forbinder EU, kandidatlandene og ENP-landene, hvilket vil medføre større energiforsyningssikkerhed for borgerne i disse lande.

... er transportforbindelserne blevet styrket

 • En luftfartsaftale med Marokko giver nu mulighed for en gradvis åbning af markedet, en omfattende tilpasning til EU-lovgivningen og øget flytrafik (en stigning på 17 % i 2007). Priserne er faldet, turisterne kan vælge mellem flere selskaber, og aftalen bidrager til at opbygge turistindustrien og skabe beskæftigelse.
 • Der blev indledt forhandlinger om en lignende aftale med Ukraine i januar 2008.

Og derudover ...

 • har ENP-partnerne mulighed for at afstemme deres holdninger med de holdninger, EU indtager i forbindelse med sin fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Ukraine, Moldova, Armenien, Aserbajdsjan og Georgien har valgt at gøre dette med jævne mellemrum, og Marokko og Jordan har for nylig besluttet at gøre det samme.
 • har partnerlandene løbende forberedt investeringsprojekter med henblik på at fremme gennemførelsen af Kyotoprotokollen om klimaændringer. De sydlige partnerlande har samarbejdet om at opstille en liste over 44 prioriterede projekter vedrørende oprensning af Middelhavet.
 • kan ENP-partnerne deltage i EF-programmer og EF-agenturer. Israel er det første partnerland, der deltager i et EF-initiativprogram, nemlig iværksætter- og innovationsprogrammet.
 • har navnlig Israel (associeret medlem), Egypten, Jordan og Marokko haft succes med deres deltagelse i de første indkaldelser af forslag i forbindelse med det 7. forskningsrammeprogram.
 • er antallet af studerende fra ENP-landene, som deltog i Erasmus Mundus-programmet i 2007, steget med over 40 %. Der var også en firedobbelt stigning i antallet af unge fra ENP-landene, som deltog i volontørtjenester i forbindelse med EU's Aktive Unge-program.
 • er EU's bistand til ENP-partnerne steget betragteligt: der blev indgået forpligtelsesbevillinger for 1,65 mia. EUR i 2007. De årlige udgifter for EU-budgettet er på lidt over 3 EUR pr. EU-borger.

Hundreder af eksperter fra hele EU samarbejder hver dag med deres kolleger i partnerlandene for at hjælpe dem med at få reformerne gennemført og for at udveksle EU's knowhow og eksempler på bedste praksis på forskellige områder.

Der findes notater med et resumé af situationen i hvert land:

Armenien European Neighbourhood Policy - ARMENIA

Aserbajdsjan European Neighbourhood Policy - AZERBAIJAN

Egypten European Neighbourhood Policy – EGYPT

Georgien European Neighbourhood Policy – GEORGIA

Israel European Neighbourhood Policy – ISRAEL

Jordan European Neighbourhood Policy – JORDAN

Libanon European Neighbourhood Policy – LEBANON

Marokko Politique Européenne de Voisinage – MAROC

Moldova European Neighbourhood Policy - MOLDOVA
Det besatte palæstinensiske område

European Neighbourhood Policy – THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Tunesien Politique Européenne de Voisinage – TUNISIE

Ukraine European Neighbourhood Policy - UKRAINE
Yderligere oplysninger om ENP findes på internetadressen:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Meddelelse fra Kommissionen til Parlamentet og Rådet "Gennemførelse af den europæiske naboskabspolitik i 2007" af 3. april 2008.

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

[2] Landerapporterne om Armenien, Aserbajdsjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Moldova, det besatte palæstinensiske område, Tunesien og Ukraine og den sektorspecifikke rapport findes på internetadressen

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm


Side Bar