Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/509

V Bruselu dne 3. dubna 2008

EU prohlubuje vztahy se svými sousedy a podporuje jejich reformy

Evropská unie v minulých letech prostřednictvím evropské politiky sousedství (EPS) značně posílila své vztahy se svými sousedy a podpořila jejich v úsilí v oblasti demokratických a hospodářských reforem. V politickém dokumentu, který dnes Evropská komise přijala, je hodnocen konkrétní pokrok dosažený partnerskými zeměmi v celé řadě oblastí, od politické spolupráce po obchod, migraci a zjednodušení vízového styku, od energie, dopravy, výzkumu a inovací po mobilitu studentů a mládeže[1]. Komise současně jmenuje oblasti, ve kterých je nutné vynaložit další úsilí, a podporuje cílené a diferenciované prohlubování vztahů s vybranými partnery, kteří prokázali značnou snahu a schopnosti. Tento proces prohlubování byl již zahájen s Ukrajinou a Komise nyní navrhuje prohloubit spolupráci také s Izraelem, Moldavskem a Marokem. Politický dokument doprovází odvětvová zpráva a zprávy pro jednotlivé země, se kterými byl dojednán akční plán evropské politiky sousedství[2].

Naše politika sousedství je úspěchem. Úzce spolupracujeme s našimi partnery, kterým pomáháme pokročit v jejich strukturálních reformách a v přibližování se Unii. V mnoha zemích došlo v posledních letech k významnému konkrétnímu pokroku a naše vztahy s jižními a východními sousedy jsou stále intenzivnější a plodnější,“ uvedla Benita-Ferrero-Waldnerová, komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství. Dále dodala: „Jedná se o reformní partnerství přizpůsobené konkrétním potřebám, z něhož mají mít prospěch naši partneři a jejich občané. Každá země může své vztahy s EU rozvíjet individuálně. V tomto smyslu nyní uvažujeme, že naše vztahy konkrétně rozšíříme se zeměmi, které dosáhly významného pokroku a vyložily značné úsilí.

Od konce roku 2006 ....

hospodářská integrace posiluje

 • Byla zahájena jednání s Ukrajinou o nové rozšířené dohodě, jejíž součástí je také hlubší a komplexnější oblast volného trhu.
 • S Egyptem, Marokem a Tuniskem byla zahájena dvoustranná vyjednávání o liberalizaci služeb a usazování. Odpovídající vyjednávání budou brzy zahájena s Izraelem.
 • Moldavsku byly nabídnuty autonomní obchodní preference.
 • Brzy budou předloženy studie zkoumající možnost uzavření dohody o volném obchodu s Gruzií a Arménií.

Mobilita s některými státy bude usnadněna

 • V platnost vstoupily readmisní dohody a dohody o zjednodušení vydávání víz s Ukrajinou a Moldavskem.
 • První společné středisko EU pro žádosti o víza bylo zřízeno v Moldavsku. Moldavsko bylo kromě toho vybráno jako pilotní země, se kterou bude rozvíjeno „partnerství mobility“, jehož cílem je usnadnit legální migraci a současně bojovat proti ilegální migraci.

Posílení spolupráce v oblasti soudnictví a boje proti organizovanému zločinu

 • K posílení regionální spolupráce ve Středomoří byly pro soudce, státní zástupce, právníky a vyšší policejní úředníky vytvořeny školící programy. Pokud jde o partnery v rámci EPS ve Středomoří, bylo z této cílové skupiny již vyškoleno téměř 1000 odborníků.
 • Ukrajina zahájila reformu právního a soudního systému, včetně reformy obchodního práva a odstranění nesrovnalostí mezi různými právními předpisy s cílem zajistit lépe předvídatelné a průhledné podnikatelské prostředí.

Spolupráce v oblasti energetiky přispívá k větší energetické bezpečnosti

 • EU podepsala memorandum o porozumění v oblasti energetické spolupráce s Ázerbájdžánem, který je producentem energie, a Ukrajinou, která je tranzitní zemí, a očekává se, že brzy budou uzavřena podobná memoranda s klíčovými producenty – Alžírskem a Egyptem.
 • Společná energetická deklarace byla podepsána s Marokem a Jordánskem.
 • Nyní se buduje několik ropovodů a plynovodů a spojovacích soustav, které budou spojovat EU, kandidátské země a země EPS a které přispějí k větší energetické bezpečnosti občanů.

Posilují se dopravní spoje

 • Letecká dohoda s Marokem vede k postupnému otvírání trhu, značnému sbližování s právními předpisy EU a zvýšenému leteckému provozu (v roce 2007 o 17 %). Snižuje tarify, zlepšuje nabídku pro turisty a současně pomáhá budovat odvětví cestovního ruchu a zajišťovat zaměstnanost.
 • V lednu 2008 byla zahájena jednání o podobné dohodě s Ukrajinou.

A dále ...

 • Partneři v rámci EPS mají možnost sladit svá stanoviska se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU (SZBP). Ukrajina, Moldavsko, Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie se rozhodly dělat to pravidelně a nedávno se pro totéž rozhodly Maroko a Jordánsko.
 • Partnerské země pokračovaly v přípravách investičních projektů zaměřených na provádění Kjótského protokolu o změně klimatu. Jižní partnerské země spolupracovaly na vytvoření seznamu 44 prioritních projektů na odstranění znečištění Středozemního moře.
 • Partneři v rámci EPS se mohou účastnit programů Společenství a činnosti jeho agentur. Izrael se jako první účastní programu EU „Podnikání a inovace v rámci CIP“.
 • Zvláště Izrael (jako přidružený člen), Egypt, Jordánsko a Maroko se úspěšně podílely na prvních výzvách k podání návrhů výzkumných projektů v rámci sedmého rámcového výzkumného programu.
 • Počet studentů z partnerských zemí EPS, kteří se v roce 2007 účastnili programu Erasmus Mundus, se zvýšil o více než 40 %. Počet mladých lidí z partnerských zemí EPS, kteří se podíleli na dobrovolných akcích v rámci programu EU Mládež v akci, vzrostl čtyřnásobně.
 • Výrazně se zvýšila pomoc EU pro partnery v rámci EPS: v roce 2007 bylo pro ně vyčleněno 1,65 mld. EUR. Roční náklady v rozpočtu EU činí něco málo přes 3 miliardy EUR na 1 obyvatele EU.

Stovky odborníků z celé EU spolupracují každodenně se svými kolegy v partnerských zemích, pomáhají jim s prosazováním reforem a sdílejí s nimi jak know-how EU, tak osvědčené evropské postupy v různých oblastech.

Zprávy shrnující situaci v jednotlivých zemích jsou k dispozici na internetových stránkách:

Arménie European Neighbourhood Policy - ARMENIA

Ázerbájdžán European Neighbourhood Policy - AZERBAIJAN

Egypt European Neighbourhood Policy – EGYPT

Gruzie European Neighbourhood Policy – GEORGIA

Izrael European Neighbourhood Policy – ISRAEL

Jordánsko European Neighbourhood Policy – JORDAN

Libanon European Neighbourhood Policy – LEBANON

Maroko Politique Européenne de Voisinage – MAROC

Moldavsko European Neighbourhood Policy - MOLDOVA
okupované palestinské území

European Neighbourhood Policy – THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Tunisko Politique Européenne de Voisinage – TUNISIE

Ukrajina European Neighbourhood Policy - UKRAINE
Více informací o EPS naleznete zde

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Sdělení Komise Parlamentu a Radě „Provádění evropské politiky sousedství v roce 2007“, 3. duben 2008.

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm#7

[2] Zprávy vypracované pro Arménii, Ázerbájdžán, Egypt, Gruzii, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Moldavsko, okupované palestinské území, Tunisko a Ukrajinu a odvětvová zpráva viz

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm


Side Bar