Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/509

Брюксел, 3 април 2008 г.

ЕС задълбочава връзките със своите съседи и подкрепя техните реформи

През последната година Европейският съюз съществено укрепи отношенията си със своите съседи, като подкрепи техните усилия за демократични и икономически реформи чрез Европейската политика на добросъседство (ЕПД). Документ за политиката, приет от Комисията днес, отчита конкретния напредък, постигнат от страните партньорки в многобройни области — от политическото сътрудничество до търговията, миграцията и визовите облекчения, от енергетиката, транспорта, научните изследвания и иновациите до мобилността на студенти и младежи[1]. Комисията посочва също области, в които са необходими допълнителни усилия, и насърчава целенасоченото и диференцирано задълбочаване на отношенията с избрани партньори, показали изявена амбиция и възможности. Този процес вече започна с Украйна и сега Комисията предлага по-нататъшно активизиране на сътрудничеството с Израел, Република Молдова и Мароко. Документът за политиката се придружава от доклад за всяка държава с План за действие по отношение на ЕПД и от секторен доклад[2].

Нашата политика на добросъседство е пример за успех. Ние работим в тясно сътрудничество със своите партньори, за да подпомогнем напредъка в техните структурни реформи и доближаването им до Съюза. Постигнатият на място напредък през миналата година е забележителен в много страни и отношенията ни с нашите съседи на юг и на изток с всеки изминал ден стават все по-активни и ползотворни,“ каза Бенита Фереро-Валднер, комисар за външните отношения и Европейската политика на добросъседство. Тя добави: „Това е партньорство за реформа, изградено съобразно конкретните обстоятелства и нужди, в полза както на нашите партньори, така и на гражданите. Всяка страна структурира отношенията си с нас на индивидуален принцип. В този дух сега обмисляме да задълбочим връзките си специално с четири страни, които показаха особен напредък и амбиция.

От края на 2006 г. ...

Икономическата интеграция напредва

 • Дадено бе началото на преговори с Украйна по ново подсилено споразумение, включително и по една задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия.
 • Египет, Мароко и Тунис започнаха двустранни преговори по либерализацията на услугите и установяването. Израел скоро ще направи същото.
 • На Република Молдова бяха предложени автономни търговски преференции.
 • Скоро ще приключат проучванията на възможността за сключване на споразумения за свободна търговия с Грузия и Армения.

Мобилността с някои страни е улеснена

 • Вече са в сила споразумения за реадмисия и визови облекчения с Украйна и Република Молдова.
 • Република Молдова бе избрана за седалище на първия съвместен център на ЕС за кандидатстване за виза, както и за пилотна страна, с която да се изгради „партньорство за мобилност“, за да се улесни законната миграция, като същевременно се води борба с незаконната.

Сътрудничеството в областта на правосъдието и борбата с организираната престъпност се активизира

 • За да се засили регионалното сътрудничество в Средиземноморието, бяха създадени схеми за обучение за съдии, прокурори, адвокати и висши полицейски служители. Почти 1 000 професионалисти от средиземноморските партньори по ЕПД вече са преминали обучение.
 • Украйна започна да реформира правната и съдебната си система, включително дружественото право, и да отстранява несъответствията между различните законодателни актове, за да гарантира по-предсказуем и прозрачен бизнес климат.

Сътрудничеството в областта на енергетиката води до по-голяма енергийна сигурност

 • ЕС подписа меморандуми за разбирателство за сътрудничество в областта на енергетиката с Азербайджан като производител на енергия и Украйна като транзитна държава и очаква скоро да сключи сходни меморандуми за разбирателство с Алжир и Египет като ключови производители.
 • С Мароко и Йордания бяха подписани съвместни декларации в областта на енергетиката.
 • Понастоящем се разработват няколко нефтопровода и газопровода и междусистемни връзки, свързващи ЕС, страните кандидатки и партньорите по ЕПД, които ще доведат до повишена енергийна сигурност за гражданите.

Транспортните връзки укрепват

 • Споразумение в областта на въздухоплаването, подписано с Мароко, води до постепенно отваряне на пазара, цялостно привеждане в съответствие със законодателството на ЕС и по-голям въздушен трафик (нараснал със 17 % през 2007 г.). Със споразумението се намаляват цените и се подобрява изборът на туристите, като същевременно се подпомага изграждането на туристическа индустрия и създаването на работни места.
 • През месец януари 2008 г. бе дадено начало на преговори по сходно споразумение с Украйна.

И още ...

 • Партньорите по ЕПД имат възможност да привеждат позициите си в съответствие с тези на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС. Украйна, Република Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия предпочитат да правят това редовно, а Мароко и Йордания наскоро взеха същото решение.
 • Страните партньорки продължиха да изготвят инвестиционни проекти с цел насърчаване на прилагането на Протокола от Киото за изменението на климата. Южните страни партньорки работиха съвместно по съставянето на списък с 44 приоритетни проекта за почистване на Средиземно море от замърсители.
 • Партньорите по ЕПД могат да участват в програми и агенции на Общността. Израел е първата държава, която участва в програмата за предприемачество и иновации по рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (РПКИ) на ЕС.
 • Израел (като асоцииран член), Египет, Йордания и Мароко по-специално участваха успешно в първите покани за предложения за научноизследователски проекти по 7-ата рамкова програма за научни изследвания.
 • Броят на студентите от страните партньорки по ЕПД, които участваха в програмата „Еразмус Мундус“ през 2007 г., нарасна с над 40 %. Освен това броят на младежите от страните партньорки по ЕПД, които взеха участие като доброволци в предоставяне на услуги, по програмата на ЕС „Младежта в действие“, нарасна 4 пъти.
 • Помощта, която ЕС оказва на страните партньорки по ЕПД, се увеличи значително: през 2007 г. бяха заделени 1,65 млрд. EUR. Годишните разходи за тази помощ в бюджета на ЕС възлизат на малко над 3 EUR на гражданин на ЕС.

Стотици експерти от целия ЕС ежедневно работят със своите колеги в страните партньорки, за да им помогнат да напреднат с реформите и за да споделят с тях ноу-хау от ЕС и най-добри практики в различни области.

Бележки, обобщаващи ситуацията на всяка страна могат да бъдат консултирани:

Армения European Neighbourhood Policy - ARMENIA

Азербайджан European Neighbourhood Policy - AZERBAIJAN

Египет European Neighbourhood Policy – EGYPT

Грузия European Neighbourhood Policy – GEORGIA

Израел European Neighbourhood Policy – ISRAEL

Йордания European Neighbourhood Policy – JORDAN

Ливан European Neighbourhood Policy – LEBANON

Мароко Politique Européenne de Voisinage – MAROC

Молдова European Neighbourhood Policy - MOLDOVA
Окупираната палестинска територия

European Neighbourhood Policy – THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Тунис Politique Européenne de Voisinage – TUNISIE

Украйна European Neighbourhood Policy - UKRAINE
За повече информация относно ЕПД, моля вж.:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Съобщение на Комисията до Парламента и Съвета относно прилагането на Европейската политика на добросъседство през 2007 г., 3 април 2008 г.
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

[2] Доклади съответно за Армения, Азербайджан, Египет, Грузия, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Молдова, окупираната Палестинска територия, Тунис и Украйна и секторният доклад могат да бъдат намерени на адрес:

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.


Side Bar