Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

IP/08/481

V Bruselu dne 28. března 2008

Komisařka Hübnerová podtrhne význam výzkumu a vývoje a inovačních programů pro budoucnost České republiky

Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová zahájí v neděli dvoudenní cestu po České republice, během které navštíví regiony a vystoupí na výročním Evropském bankovním fóru v Praze. Komisařka navštíví Moravskoslezský a Jihomoravský kraj, kde se setká s regionálními a místními představiteli odpovědnými za provádění regionálních programů částečně financovaných Evropskou unií. V Praze bude jednat o výhledech globálních i lokálních organizací v oblasti mezinárodního obchodu a financí s prezidentem České republiky Václavem Klausem a s vedoucími účastníky Evropského bankovního fóra, na kterém bude komisařka jedním z hlavních řečníků.

Ke své návštěvě komisařka řekla: „Česká republika bere velmi vážně potřebu přeměny směrem ke znalostní ekonomice a je si vědoma potřeby zintenzívnit své úsilí v této oblasti. Investice do výzkumu a vývoje pro účely inovace hrají v této problematice klíčovou úlohu. Těším se, že na své návštěvě uvidím doklady toho, jak se tento postoj odráží v praxi. Evropské banky mohou být díky své odborné kvalifikaci a rozsáhlým regionálním kontaktům napříč EU významnou silou při podněcování k větším investicím a vyšší výkonnosti v rámci politiky soudržnosti.“

V neděli 30. března se komisařka v Praze setká s Jiřím Vačkářem, prvním náměstkem ministra pro regionální rozvoj. Povečeří s presidentem Václavem Klausem a vedoucími účastníky Evropského bankovního fóra.

V pondělí 31. března se v Brně setká s Vlastimilem Růžičkou, náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy. V brněnském Obchodním a informačním centru se komisařka setká s předsedou Akademie věd České republiky profesorem Václavem Pačesem a místními představiteli. V Ostravě se setká s Evženem Tošenovským, hejtmanem Moravskoslezského kraje a předsedou Rady Asociace krajů České republiky.

V úterý 1. dubna se komisařka v Praze setká s Alexandrem Vondrou, místopředsedou vlády pro evropské záležitosti, a s Ondřejem Liškou, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Na Evropském bankovním fóru bude hovořit v rámci panelu na téma „mezinárodní obchod a finance – globální a lokální hráči a jejich výhledy do budoucna“.

Návštěvy v regionech

Komisařka hodlá zdůraznit důležitost výzkumu, inovací a transferu technologií a zároveň potřebu zajistit dobré administrativní zázemí, aby se zaručila jejich účinná realizace.

Brně navštíví Jihomoravské obchodní centrum, které poskytuje prostory a služby inovujícím podnikatelům a podporuje studenty při rozvíjení originálních myšlenek.

Ostravě v Moravskoslezském kraji komisařka Hübnerová navštíví podnikatelský inkubátor Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě a Regionální centrum transferu technologií. Podnikatelský inkubátor poskytuje poradenství, konzultace a technické služby mladým společnostem. Ostravská univerzita je zapojena do projektů výzkumu a vývoje, které probíhají ve spolupráci s partnery ze soukromého sektoru a s výzkumnými ústavy.

Evropské bankovní a finanční fórum

Na Evropském bankovním a finančním fóru, prestižní výroční konferenci soustředěné na ekonomická, finanční a bankovní témata, bude komisařka jednat o výhledech globálních i lokálních organizací, představí nové nástroje finančního inženýrství politiky soudržnosti a vyzve účastníky konference, aby rovněž modernizovali své finanční nástroje, zejména proto, aby se větší měrou podíleli na provádění politik.

V rámci partnerství s Evropskou investiční bankou, Evropským investičním fondem, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Rozvojovou bankou Rady Evropy byly zahájeny tři iniciativy nesoucí názvy JEREMIE, JASPERS a JESSICA (viz poznámka níže). Na programech partnerství veřejného a soukromého sektoru se mohou podílet i mimoevropské banky. Prostřednictvím výzev pro předkládání návrhů jsou banky vyzývány k poskytování úvěrů a úvěrových záruk. Komise a Evropský investiční fond také pracují na nových prostředcích mikrofinancování.

Politika soudržnosti v České republice 2007–2013: čísla a fakta

Česká republika získá od EU investice ve výši 29,6 miliard EUR (26,7 miliard EUR z politiky soudržnosti a 2,9 miliardy EUR z fondů EAGGF a fondů pro rozvoj venkova). Realizace proběhne prostřednictvím čtrnácti programů financovaných Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a třemi programy z Evropského sociálního fondu (ESF). Všechny byly přijaty na konci minulého roku, s výjimkou programu nesoucího název „Výzkum a vývoj pro inovaci“, který bude Komisi předložen v krátké době.

Poznámky pro redaktory: finanční inženýrství

Cílem iniciativy JEREMIE je zlepšit přístup k financování pro malé a střední podniky.

JESSICA je iniciativou k financování investic do městské obnovy.

JASPERS má pomoci členským státům při přípravě rozsáhlých projektů pro strukturální fondy a fond soudržnosti.

Mikroúvěr: Evropská komise a Evropský investiční fond připravují zavedení nových prostředků mikrofinancování, které poskytnou odbornou kvalifikaci a podporu pro rozvoj nebankovních institucí v oblasti mikrofinancí.

Viz Memo/06/219 a IP/07/1713.

Více o evropské regionální politice v České republice naleznete na: http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/czech/index_en.htm

Více o politice soudržnosti a finančním inženýrství naleznete na:
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/index_en.htm


Side Bar