Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/464

Bryssel den 19 mars 2008

Ökad trafiksäkerhet, lika behandling av inhemska förare och förare på genomresa

I dag antog Europeiska kommissionen ett förslag till ett direktiv som ska göra det lättare att över landsgränserna följa upp sådana brott mot trafiklagstiftningen som särskilt hotar trafiksäkerheten. Syftet är att införa metoder och rättsliga styrmedel som gör det möjligt att identifiera europeiska förare som har begått brott mot trafiklagstiftningen i andra medlemsstater än den där deras fordon är registrerat, så att påföljder kan verkställas. Detta kommer att öka trafiksäkerheten kraftigt genom att få både utländska förare på genomresa och inhemska förare att förbättra sitt beteende. Dessutom får man på så sätt slut på de skillnader i behandling som dessa båda kategorier av förare ofta utsätts för.

”Trafiksäkerhet är något som angår oss alla, och något som kommissionen prioriterar. 2001 satte vi som mål att på tio år halvera antalet dödsoffer på våra vägar. Om det ska lyckas måste vi nu göra extra satsningar. Det direktiv som vi just antagit är ett viktigt element i det åtgärdspaket som ska förbättra trafiksäkerheten i Europa” förklarar Jacques Barrot, kommissionens vice ordförande med ansvar för transportområdet.

I dag går förare som bryter mot trafiklagstiftningen med ett fordon som är registrerat i en annan av Europeiska unionens medlemsstater nästan alltid straffria, eftersom det inte går att identifiera dem eller att ta reda på den adress på vilken fordonet är registrerat. Detta är inte bara ett hot mot trafiksäkerheten, utan diskriminerar dessutom inhemska förare som bryter mot samma regler och som måste räkna med påföljder.

För att lösa detta vill kommissionen införa ett EU-system som gör det lättare att över gränserna följa upp de brott mot trafiklagstiftningen som oftast leder till olyckor. Ett europeiskt system för utbyte av elektroniska uppgifter ska göra det möjligt att skicka meddelanden om överträdelser till andra länder. Detta förutsätter att medlemsstaterna inför de förvaltningsinstrument som krävs, men skulle ändå vara en förenkling jämfört med den manuella uppföljning som äger rum i dag.

Det föreslagna direktivet omfattar fyra typer av brott mot trafiklagstiftningen: fortkörning, rattonykterhet, körning utan säkerhetsbälte och körning mot rött ljus. Dessa fyra typer av överträdelser är viktiga orsaker till trafikolyckor och dödsfall i trafiken, och orsakar nästan 75 % av alla dödsoffer på våra vägar.

Sedan 2001 strävar EU efter att på tio år minska antalet dödliga olyckor på våra vägar till hälften. 2001 dödades 54 000 personer i trafiken i de 27 länder som i dag är medlemmar i EU. För första gången sedan 2001 har man under förra året (2007) inte registrerat någon minskning av antalet trafikdöda, som ligger kvar på 43 000. Det är som om fem medelstora linjeflygplan skulle krascha i EU varje vecka. Under perioden 2001–2007 har antalet trafikdöda minskat med 20 %, men det skulle ha behövt minska med 37 % om man vill uppnå det mål som satts till 2010.
I oktober 2003 antog kommissionen en rekommendation om bästa praxis i fråga om kontroll av tillämpningen av trafikreglerna (2004/345/EG). Utvecklingen av trafikolyckorna visar emellertid att detta styrmedel inte är tillräckliga. Med några få undantag har de bilaterala avtal som finns i dag inte haft några effekter. Genom att införa ett effektivt system för att följa upp brott över gränserna skulle man kunna minska antalet dödsoffer i trafiken betydligt.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm


Side Bar