Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/464

V Bruseli 19. marca 2008

Viac bezpečnosti na našich cestách, rovnaké zaobchádzanie s domácimi aj tranzitujúcimi vodičmi

Európska komisia dnes prijala návrh smernice, ktorá má uľahčiť cezhraničné stíhanie takých porušení pravidiel cestnej premávky, ktorými je najväčšmi ohrozená bezpečnosť na cestách. Cieľom je implementovať technické mechanizmy a právne nástroje, ktoré umožňujú identifikovať a potom aj sankcionovať európskych vodičov za porušenie dopravných predpisov, ktorého sa dopustili v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom je ich vozidlo zaevidované. Toto opatrenie citeľne zlepší bezpečnosť na cestách v Európe, pretože prinesie pozitívnu zmenu v správaní tranzitujúcich i domácich vodičov. Ukončí tiež rozdielne zaobchádzanie, ktoré sa medzi týmito dvomi kategóriami užívateľov ciest často vyskytuje.

„Bezpečnosť na cestách sa týka všetkých a pre Komisiu je prioritou. V roku 2001 sme si určili cieľ znížiť v priebehu desiatich rokov počet úmrtí na našich cestách o polovicu. Na jeho dosiahnutie musíme dnes vyvinúť ďalšie úsilie. Smernica, ktorú sme práve prijali, je veľmi dôležitou stránkou súboru opatrení prijatých na zlepšenie bezpečnosti na európskych cestách,“ vyhlásil Jacques Barrot, podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu.

Vodič, ktorý v súčasnosti poruší pravidlá cestnej premávky s vozidlom zaevidovaným v inom štáte Európskej únie, zostáva, okrem veľmi zriedkavých výnimiek, nepotrestaný, keďže ho nemožno identifikovať či overiť adresu, na ktorú je vozidlo zaevidované. Táto beztrestnosť nielenže ohrozuje bezpečnosť na cestách, ale je aj diskriminačná voči domácim vinníkom, ktorí sankciám podliehajú.

Na nápravu tejto situácie chce Komisia zaviesť v rámci EÚ systém, ktorý zjednoduší stíhanie priestupkov, v dôsledku ktorých najčastejšie dochádza k dopravným nehodám na cestách v zahraničí. Pomocou európskej siete elektronickej výmeny údajov bude možné posielať oznámenia o priestupkoch v zahraničí. Zo strany členských štátov si to bude vyžadovať zavedenie príslušných administratívnych nástrojov, ale bude to tiež znamenať zjednodušenie v porovnaní s manuálnym spracovaním, ktoré sa využíva dnes.

Navrhovaná smernica sa bude vzťahovať na štyri druhy porušení pravidiel cestnej premávky: neprimeraná rýchlosť, alkohol za volantom, nepoužitie bezpečnostných pásov a nezastavenie na červenú. Tieto štyri priestupky sú hlavnými príčinami dopravných nehôd a smrteľných zranení: sú zodpovedné za takmer 75 % smrteľných zranení na cestách.

Od roku 2001 je cieľom EÚ v oblasti cestnej bezpečnosti znížiť v priebehu desiatich rokov počet obetí smrteľných dopravných nehôd o polovicu. V roku 2001 zahynulo na cestách 27 krajín, ktoré sú v súčasnosti členskými štátmi Únie, 54 000 osôb. V roku 2007 sa po prvýkrát od roku 2001 nezaznamenal pokrok v znižovaní počtu smrteľných zranení na cestách, ktorý stále predstavoval 43 000 osôb. Tento počet zodpovedá piatim dopravným lietadlám strednej veľkosti, ktoré by sa v Európe zrútili každý týždeň. V období rokov 2001 – 2007 klesol počet smrteľných obetí nehôd o 20 %, no na dosiahnutie cieľa stanoveného na rok 2010 by bolo potrebné zníženie o 37 %.
Komisia prijala v októbri 2003 Odporúčanie o osvedčených postupoch v oblasti kontroly uplatňovania pravidiel cestnej premávky (2004/345/ES). Tendencia, ktorá sa zaznamenáva vo vývoji dopravných nehôd, ukazuje, že tento nezáväzný nástroj nie je dostatočný na dosiahnutie výsledkov. Až na pár výnimiek nemali súčasné dvojstranné dohody žiadny účinok. Zavedením účinného systému na cezhraničné stíhanie priestupkov sa bude môcť citeľne znížiť súčasný počet smrteľných obetí cestných dopravných nehôd.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm


Side Bar