Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/464

Bruksela, dnia 19 marca 2008 r.

Większe bezpieczeństwo na naszych drogach, równe traktowanie kierowców krajowych i tranzytowych

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj wniosek w sprawie dyrektywy mającej na celu wprowadzenie ułatwień w transgranicznym ściganiu wykroczeń i przestępstw drogowych, które w największym stopniu zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Celem jest wprowadzenie technicznych urządzeń i instrumentów prawnych umożliwiających ustalenie tożsamości i karanie kierowców europejskich za wykroczenia lub przestępstwa drogowe popełnione w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym zarejestrowany jest pojazd, z udziałem którego zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie. Środki te wpłyną na znaczną poprawę bezpieczeństwa na drogach w Europie i doprowadzą do pozytywnych zmian w zachowaniu zarówno kierowców tranzytowych, jak i kierowców krajowych. Ponadto położą one kres występującym obecnie często przypadkom różnego traktowania tych dwóch kategorii uczestników ruchu drogowego.

„Bezpieczeństwo drogowe jest przedmiotem wspólnej troski i kwestią priorytetową dla Komisji. W 2001 r. obraliśmy za cel zmniejszenie o połowę w ciągu dziecięciu lat liczby śmiertelnych ofiar na drogach. Dla osiągnięcia tego celu musimy dzisiaj podjąć dodatkowe wysiłki. Wniosek w sprawie dyrektywy, który właśnie przyjęliśmy, jest bardzo ważnym elementem szeregu środków przyjmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach w Europie” – oświadczył Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport.

Obecnie kierowca, który popełnił wykroczenie lub przestępstwo drogowe z udziałem pojazdu zarejestrowanego w innym państwie Unii Europejskiej, pozostaje, poza nielicznymi wyjątkami, bezkarny w związku z niemożnością ustalenia jego tożsamości lub sprawdzenia adresu rejestracji pojazdu. Ta bezkarność nie tylko niekorzystnie wpływa na bezpieczeństwo drogowe, ale także jest dyskryminująca w stosunku do krajowych sprawców wykroczeń, którzy ponoszą kary.

W celu rozwiązania tego problemu Komisja wprowadzi na terenie UE system, który ułatwi śledzenie ponad granicami krajowymi wykroczeń i przestępstw będących najczęstszą przyczyną wypadków drogowych. Europejska elektroniczna sieć wymiany danych umożliwi wysyłanie za granicę zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa. W tym kontekście konieczne będzie uruchomienie przez państwa członkowskie odpowiednich struktur administracyjnych, co jednakże doprowadzi do uproszczenia w stosunku do obecnie praktykowanego tradycyjnego postępowania.

Zaproponowana dyrektywa będzie obejmować cztery rodzaje wykroczeń lub przestępstw drogowych: nadmierna prędkość, jazda pod wpływem alkoholu, niestosowanie pasów bezpieczeństwa i przejazd na czerwonym świetle. Te cztery wykroczenia lub przestępstwa są główną przyczyną wypadków drogowych i śmiertelnych ofiar: są odpowiedzialne za prawie 75 proc. śmiertelnych ofiar na drogach.

Od 2001 r. celem UE w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków. W 2001 r. na drogach 27 państw, które obecnie są państwami członkowskimi Unii, zginęło 54 tys. osób. W 2007 r., po raz pierwszy od 2001 r., nie osiągnięto żadnego postępu w zakresie ograniczania na drogach UE liczby śmiertelnych ofiar, która wyniosła 43 tys. Odpowiadałoby to liczbie ofiar w przypadku, gdyby w Europie każdego tygodnia rozbijało się pięć średniej wielkości samolotów pasażerskich. W okresie od 2001 r. do 2007 r. liczba ofiar śmiertelnych spadła o 20 proc., podczas gdy dla osiągnięcia do 2010 r. wyznaczonego celu musiałaby ona ulec zmniejszeniu o 37 proc.
W październiku 2003 r. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie najlepszych praktyk w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ruchu drogowego (2004/345/WE). Obserwowana dotychczas tendencja w zakresie liczby wypadków drogowych wskazuje na to, że ten niewiążący instrument prawny nie jest wystarczający dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Poza nielicznymi wyjątkami, istniejące umowy dwustronne okazały się nieskuteczne. Wprowadzenie skutecznego systemu transgranicznego ścigania wykroczeń i przestępstw drogowych mogłoby doprowadzić do znacznego zmniejszenia aktualnej liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm


Side Bar