Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/464

Bryssel, 19. maaliskuuta 2008

Liikenneturvallisuus paremmaksi, maassa asuvien ja vain käymässä olevien kuljettajien tasavertainen kohtelu

Euroopan komissio hyväksyi tänään direktiiviehdotuksen, jolla pyritään helpottamaan turvallisuuden vaarantavien liikennerikkomusten rajatylittävää valvontaa. Tavoitteena on hyväksyä tekniset mekanismit ja tarvittavat säännökset, joiden perusteella eurooppalainen kuljettaja voidaan tunnistaa ja siten saattaa edesvastuuseen rikkomuksesta, johon hän on syyllistynyt jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa hänen ajoneuvonsa on rekisteröity. Toimenpiteellä parannetaan merkittävästi liikenneturvallisuutta Euroopan teillä, koska se johtaa myönteiseen muutokseen sekä maassa asuvien että vain käymässä olevien kuljettajien käyttäytymisessä. Lisäksi sillä poistetaan näiden kahden tienkäyttäjäryhmän usein eriarvoinen kohtelu.

"Liikenneturvallisuus koskee kaikkia, ja komissio pitää sitä ensiarvoisen tärkeänä. Vuonna 2001 asetimme tavoitteeksi liikennekuolemien määrän puolittamisen kymmenessä vuodessa. Jotta siihen päästäisiin, toimia on nyt tehostettava. Nyt antamamme direktiiviehdotus on erittäin tärkeä osa toimenpidekokonaisuutta, jolla parannetaan liikenneturvallisuutta Euroopassa", totesi Jacques Barrot, liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja.

Tällä hetkellä kuljettaja, joka syyllistyy liikennerikkomukseen ajoneuvolla, joka on rekisteröity jossakin muussa Euroopan unionin maassa, jää harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta rankaisematta, koska häntä ei kyetä tunnistamaan tai koska ajoneuvon rekisteröintiosoitetta ei saada tarkistettua. Rankaisemattomuus vaarantaa liikenneturvallisuuden, mutta sen lisäksi se on syrjivää maassa asuvia rikkojia kohtaan, joita puolestaan rangaistaan.

Tilanteen korjaamiseksi komissio haluaa perustaa EU:hun järjestelmän, jolla helpotetaan rajatylittävää lainvalvontaa sellaisten rikkomusten osalta, joista liikenneonnettomuudet useimmin johtuvat. Tällä tavoin sakkorangaistukset voidaan lähettää ulkomaille sähköisen eurooppalaisen tiedonvaihtoverkon kautta. Tämä edellyttää, että jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat hallinnolliset järjestelyt, mutta toisaalta uuden verkon avulla yksinkertaistetaan tällä hetkellä käytettävää paperimenettelyä.

Ehdotettu direktiivi koskee neljää eri liikennerikkomusta, jotka ovat ylinopeus, rattijuopumus, turvavyön käytön laiminlyönti ja punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen. Nämä neljä rikkomusta ovat pääasiallisia syitä liikenneonnettomuuksiin ja kuolonuhreihin: lähes 75 % liikennekuolemista johtuu niistä.

EU:n tavoitteena liikenneturvallisuuden alalla on vuodesta 2001 ollut puolittaa kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien uhrien määrä kymmenessä vuodessa. Vuonna 2001 niissä 27 maassa, jotka ovat tällä hetkellä unionin jäsenvaltioita, tieliikenteessä kuoli 54 000 ihmistä. Ensimmäistä kertaa vuoden 2001 jälkeen vuonna 2007 liikennekuolemien määrän vähenemisessä ei tapahtunut edistystä, vaan kuolonuhreja oli edelleen 43 000. Luku vastaisi viiden keskikokoisen matkustajalentokoneen putoamista Euroopassa joka viikko. Kaudella 2001–2007 liikennekuolemien määrä väheni 20 %:lla, kun vähennyksen olisi pitänyt olla 37 %, jotta vuodeksi 2010 asetettuun tavoitteeseen päästäisiin.
Lokakuussa 2003 komissio antoi suosituksen liikennesääntöjen noudattamisen parhaista valvontatavoista (2004/345/EY). Liikenneonnettomuuksien määrän kehittyminen osoittaa, ettei ei-sitova suositus riitä tulosten saavuttamiseen. Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta voimassa olevilla kahdenvälisillä sopimuksilla ei ole päästy tuloksiin. Ottamalla käyttöön tehokas järjestelmä rikkomusten rajatylittävää valvontaa varten voidaan huomattavasti vähentää tieliikenteen kuolonuhrien määrää.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_fi.htm


Side Bar