Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/464

Brüssel, 19. märts 2008

Suurem ohutus meie teedel – autojuhtide võrdne kohtlemine sõltumata nende elukohast

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku direktiivi kohta, mille eesmärk on lihtsustada vastutusele võtmist selliste liiklussüütegude eest, mis halvendavad liiklusohutust kõige rohkem. Tuleks võtta vastu tehnilised mehhanismid ja õigusaktid, mis võimaldavad tuvastada ELi autojuhte ja neid vastutusele võtta, kui nad on rikkunud liikluseeskirju mõnes muus liikmesriigis, kui selles, kus sõiduk on registreeritud. Kõnealune meede suurendaks oluliselt liiklusohutust Euroopas ja parandaks nii läbisõitjate kui ka liikmesriigi elanike liikluskultuuri. Lisaks kaoks ebavõrdne kohtlemine, mis sageli valitseb kahe liiklejate kategooria vahel.

„Liiklusohutus on meie kõigi huvides ja see on komisjoni jaoks prioriteetsel kohal. 2001. aastal seadsime endale eesmärgi vähendada surmajuhtumite arvu meie teedel kümne aasta jooksul poole võrra. Selle eesmärgi saavutamiseks peame nüüd tegema täiendavaid jõupingutusi. Täna vastu võetud direktiiv on üks oluline osa meetmetest, mis on võetud liiklusohutuse suurendamiseks Euroopa teedel,” ütles komisjoni asepresident ja transpordivolinik Jacques Barrot.

Praegu valitseb olukord, kus autojuht, rikkudes liikluseeskirja mõnes muus liikmesriigis registreeritud autoga, jääb karistamata (välja arvatud üksikud erandid), sest neid isikuid või aadressi, kus sõiduk on registreeritud, on raske tuvastada. Selline karistamatus mitte ainult ei halvenda liiklusohutust, vaid on ka diskrimineeriv residendist liikluseeskirjade rikkujate suhtes, kes peavad sama asja eest karistust kandma.

Selle olukorra parandamiseks tahab komisjon Euroopa Liidus kasutusele võtta süsteemi, mis lihtsustaks selliste piiriüleste liikluseeskirjade rikkumiste käsitlemist, mis põhjustavad kõige sagedamini liiklusõnnetusi. Tänu Euroopa elektroonilise andmevahetuse võrgustikule saab trahvikviitungeid saata teistesse liikmesriikidesse. See nõuab küll liikmesriikidelt asjakohaste haldusmehhanismide loomist, kuid lihtsustaks omakorda praegust paberkandjal olevate andmete haldust.

Kavandatud direktiiv hõlmab nelja liiki liikluseeskirjade rikkumisi: kiiruse ületamine, sõiduki juhtimine joobes, turvavöö kinnitamata jätmine ja punase tule eiramine. Need neli rikkumist on liiklusõnnetuste ja liikluses hukkumiste peamised põhjused, moodustades ligikaudu 75% kõigist liikluses hukkunute arvust.

Alates 2001. aastast on ELi eesmärk liiklusohutuse vallas vähendada kümne aastaga liikluses hukkunute arvu poole võrra. 2001. aastal hukkus Euroopa Liidu 27 liikmesriigi teedel 54 000 inimest. 2007. aastal, esimest korda pärast 2001. aastat ei ole liikluses hukkunute arvu suudetud vähendada, jäädes 43 000 tasemele. Kõnealune number on samaväärne sellega, kui igal nädalal kukuks Euroopas alla viis keskmise suurusega liinilennukit. Ajavahemikus 2001–2007 vähenes hukkunute arv 20% võrra, kuid 2010. aasta eesmärgi saavutamiseks tuleks hukkunute arvu vähendada 37%.
2003. aasta oktoobris võttis komisjon vastu soovituse liikluseeskirjade kohaldamise kontrollimise hea tava kohta (2004/345/EÜ). Liiklusõnnetuste arvu suurenemine näitab, et soovitus, mis ei ole siduv, ei ole piisav soovitud tulemuste saavutamiseks. Välja arvatud mõned üksikud erandid, ei ole kehtivad kahepoolsed kokkulepped osutunud tõhusaks. Tõhusa süsteemi loomine piiriüleste rikkumiste eest vastutusele võtmiseks võiks vähendada liiklusõnnetustes hukkunute praegust arvu.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_et.htm


Side Bar