Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/464

Bruxelles, den 19. marts 2008

Bedre trafiksikkerhed på vejene og ligebehandling af bosiddende trafikanter og transittrafikanter

Europa-Kommissionen vedtog i dag et direktivforslag, som skal gøre det lettere at håndhæve sanktioner på tværs af grænserne for de overtrædelser af trafiklovgivningen, som i særlig grad truer trafiksikkerheden. Målet er at indføre tekniske metoder og retlige instrumenter, der gør det muligt at finde og dermed retsforfølge europæiske trafikanter, som har begået en trafikforseelse i en anden medlemsstat end den, hvor deres bil er registreret. Det vil forbedre trafiksikkerheden på de europæiske veje mærkbart ved at fremme en bedre adfærd i trafikken hos både bosiddende trafikanter og transittrafikanter. Derudover standses forskelsbehandlingen af disse to grupper trafikanter.

"Trafiksikkerhed angår os alle og er en prioritet for Kommissionen. I 2001 fastsatte vi et mål, der gik ud på at halvere antallet af trafikdræbte på EU's veje på 10 år. For at nå dette mål skal der nu gøres en ekstra indsats. Det direktivforslag, som vi lige har vedtaget, er et meget vigtigt led i den række foranstaltninger, der gennemføres for at forbedre trafiksikkerheden på EU's veje", erklærede Jacques Barrot, Kommissionens næstformand med ansvar for transport.

En trafikant, som har begået en trafikforseelse i en bil, der er indregistreret i en anden EU-medlemsstat, slipper i dag i næsten alle tilfælde for straf, fordi det ikke er muligt at identificere vedkommende eller ikke muligt at kontrollere adressen, hvor bilen er registreret. Denne situation er ikke kun en trussel mod trafiksikkerheden; der er også tale om diskrimination mod bosiddende trafikanter, som, når de overtræder reglerne, straffes for det.

For at afhjælpe denne situation vil Kommissionen indføre et EU-system, som gør det lettere at håndhæve sanktioner på tværs af grænserne for de trafikforseelser, som oftest fører til ulykker. Et europæisk datanet til udveksling af oplysninger om trafikforseelser vil gøre det muligt at sende meddelelse om overtrædelser af reglerne til andre lande. Det forudsætter, at medlemsstaterne etablerer de nødvendige forvaltningsinstrumenter, men der er stadig tale om en forenkling i forhold til den manuelle opfølgning af trafikforseelser, som findes i dag.

Direktivforslaget tænkes at omfatte fire typer overtrædelser af trafiklovgivningen: overskridelse af hastighedsbegrænsninger, alkoholkørsel, manglende brug af sikkerhedssele og fremkørsel mod rødt lys. Disse fire typer overtrædelser er de vigtigste årsager til ulykker og trafikdræbte: næsten 75 % af antallet af trafikdræbte skyldes en af disse overtrædelser.

Siden 2001 har EU's mål på trafiksikkerhedsområdet været at halvere antallet af trafikdræbte på ti år. I 2001 omkom 54 000 mennesker på vejene i de 27 lande, som nu er medlemmer af EU. I 2007 var der for første gang siden 2001 ikke sket fremskridt med nedbringelsen af antallet af trafikdræbte i EU, som fortsat lå på 43 000. Dette tal svarer til, at fem mellemstore passagerfly styrter ned i EU hver uge. I perioden 2001 til 2007 faldt antallet af dræbte med 20 %. For at kunne nå målet frem til 2010 skulle tallet imidlertid have været 37 %.
Kommissionen vedtog den 21. oktober 2003 en henstilling om kontrol på området trafiksikkerhed (2004/345/EF). Udviklingen i antallet af trafikdræbte viser, at denne henstilling, som ikke er et bindende instrument, ikke er tilstrækkelig til at give resultater. Med undtagelse af ganske få tilfælde har bestående bilaterale overenskomster ikke haft nogen virkning. Indførelsen af et effektivt system til håndhævelse af sanktioner for trafikforseelser på tværs af grænserne vil mærkbart kunne nedbringe antallet af trafikdræbte.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_da.htm


Side Bar