Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/464

V Bruselu dne 19. března 2008

Větší bezpečnost na silnicích, rovné zacházení s tuzemskými i projíždějícími zahraničními řidiči

Evropská komise přijala dnes návrh směrnice, jež má usnadnit přeshraniční postih dopravních přestupků obzvlášť nebezpečné povahy. Cílem je zavést technické mechanismy a právní nástroje, jež umožní, aby byl evropský řidič identifikován, a mohl tedy být potrestán za přestupek, jehož se dopustil v jiném členském státu, než ve kterém je jeho vozidlo registrováno. Tímto opatřením se znatelně zlepší bezpečnost na evropských silnicích, neboť povede ke kladné změně chování u projíždějících zahraničních řidičů i řidičů tuzemských. Navíc ukončí často se vyskytující nerovnost v zacházení mezi těmito dvěma kategoriemi účastníků silničního provozu.

„Bezpečnost silničního provozu je záležitostí všech a prioritou pro Komisi. V roce 2001 jsme stanovili cíl snížit během deseti let o polovinu počet úmrtí na našich silnicích. K dosažení tohoto cíle musíme dnes vyvinout další úsilí. Směrnice, kterou jsme právě přijali, tvoří velmi významnou součást souboru opatření ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu v Evropě,“ prohlásil Jacques Barrot, místopředseda Komise příslušný pro dopravu.

Řidič, který se dopustí dopravního přestupku s vozidlem registrovaným v jiné zemi Evropské unie, dnes zůstává až na řídké výjimky nepotrestán, neboť jej nelze identifikovat ani nelze ověřit adresu, na níž je vozidlo registrováno. Tato beztrestnost nejenom narušuje bezpečnost silničního provozu, ale představuje i diskriminaci vůči tuzemským řidičům, kteří jsou postiženi sankcemi v případě, že se dopustí přestupku.

Komise chce k nápravě této situace zavést v rámci EU systém, který usnadní stíhání dopravních přestupků, z nichž nejčastěji vznikají silniční nehody, za státními hranicemi. Evropská elektronická síť pro výměnu údajů tak umožní zasílat oznámení o přestupcích do zahraničí. To ze strany členských států vyžaduje zavedení vhodných administrativních nástrojů, avšak bude to znamenat zjednodušení oproti dnešnímu manuálními zpracování.

Navržená směrnice se bude vztahovat na čtyři typy dopravních přestupků: nadměrnou rychlost, alkohol za volantem, nepoužití bezpečnostního pásu a nezastavení na červenou na křižovatce. Silniční nehody a oběti na životech vznikají hlavně v důsledku těchto čtyř přestupků: jejich spáchání je příčinou přibližně 75 % úmrtí na silnicích.

Od roku 2001 je cílem EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu zmenšit během deseti let počet obětí smrtelných nehod na polovinu. V roce 2001 bylo na silnicích 27 zemí, jež jsou nyní členskými státy Unie, zabito 54 000 osob. V roce 2007 nebyl poprvé od roku 2001 zaznamenán pokrok ve zmenšování počtu úmrtí na silnicích, který činil stále 43 000. Toto číslo odpovídá sedmi středně velkým linkovým letadlům, která by se v Evropě zřítila každý týden. Během let 2001 až 2007 se počet usmrcených zmenšil o 20 %, avšak pro dosažení cíle stanoveného na rok 2010 by bylo třeba snížení o 37 %.
V říjnu 2003 přijala Komise doporučení o osvědčených postupech při kontrole uplatňování dopravních předpisů (2004/345/ES). Tendence pozorovaná ve vývoji silničních nehod ukazuje, že tento nezávazný nástroj nepostačuje k dosažení vytyčených výsledků. Až na některé vzácné výjimky nepřinesly požadovaný efekt ani stávající dvoustranné dohody. Zavedením efektivního systému přeshraničního stíhání přestupků se může znatelně snížit současný počet usmrcených při dopravních nehodách.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_cs.htm


Side Bar