Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/463

Bryssel den 19 mars 2008

Öppenhet: Alla mottagare av EU-jordbruksstöd ska offentliggöras från och med april 2009

Enligt nya regler som EU-kommissionen antar idag kommer namnen på alla som får utbetalningar från EU:s stöd för jordbruk och landsbygdsutveckling att offentliggöras i detalj. Från och med den 30 april 2009 kommer varje stödmottagares fullständiga namn och dennes kommun och, i tillgängliga fall, postnummer att offentliggöras på ett tydligt och harmoniserat sätt på nationellt hanterade webbplatser. Ett sökverktyg gör det möjligt för allmänheten att se hur mycket pengar varje person eller företag fått. Beloppen är uppdelade på direkta betalningar till jordbrukare och andra stödåtgärder. I fråga om stödet till landsbygdsutveckling, som samfinansieras av EU och nationella myndigheter, kommer uppgifterna att täcka både EU:s stöd och nationellt stöd. Uppgifterna kommer att vara tillgängliga per den 30 april varje år för det föregående budgetåret och måste finnas kvar på webbplatsen under två år från det ursprungliga offentliggörandet. Dessutom kommer EU-kommissionen att ha en egen webbplats med länkar till varje nationell webbplats.

”Detta är skattebetalarnas pengar, så det är mycket viktigt att folket vet hur de används”, säger Mariann Fischer Boel, EU-kommissionär för jordbruk och landsbygdsutveckling. ”Öppenhet borde också medföra att dessa medel förvaltas bättre, genom att allmänhetens kontroll över hur pengarna används förstärks. Endast på detta sätt kan vi garantera en upplyst debatt om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. Denna grad av öppenhet är något som både kommissionen och Europaparlamentet har arbetat för och vi gläder oss över att vi nu nått en överenskommelse om hur detta system ska fungera.”

I den nya budgetförordning som antogs 2006 anges principen att medlemsstaterna måste offentliggöra en förteckning över samtliga mottagare av alla former av jordbruksstöd och landsbygdsutvecklingsstöd från EU för varje budgetår. I en kommissionsförordning som antas i dag och som fått stöd av medlemsstaterna, efter att rådet kommit överens om huvudinslagen i november förra året, beskrivs de närmare reglerna för detta offentliggörande.

I förordningen föreskrivs att varje medlemsstat ska offentliggöra uppgifterna på en webbplats där man kan söka mottagare efter namn, kommun, mottagna belopp (och valuta) eller en kombination av dessa tre kriterier och att man ska kunna ta ut informationen som en enda uppsättning uppgifter. Medlemsstaterna ska informera stödmottagarna om att uppgifter om dem kommer att offentliggöras och att de omfattas av de rättigheter som följer av EU:s regler om skydd av personuppgifter, vilket säkerställer att systemet följer reglerna om uppgiftsskydd.

Dessa uppgifter ska vara tillgängliga från och med den 30 april året efter att medlen utbetalats och finnas kvar på webbplatsen under två år efter det första offentliggörandet. Uppgifterna om landsbygdsutvecklingsstöd kommer att offentliggöras något tidigare än uppgifterna om direkt gårdsstöd. Uppgifterna om allt landsbygdsutvecklingsstöd som utbetalats mellan den 1 januari och den 15 oktober 2007 kommer att offentliggöras senast den 30 september 2008.

Medlemsstaterna ska själva avgöra vem som ska ansvara för att inrätta och upprätthålla deras webbplatser, med tanke på de olika organisationsstrukturer som finns i EU. Medlemsstaterna kan också besluta att offentliggöra mer detaljerade uppgifter. Kommissionen kommer att ha en egen webbplats, med länkar till de nationella webbplatserna.

I ett antal medlemsstater offentliggörs redan uppgifter om mottagare av jordbruksstöd från EU. Kommissionen har skapat en länk så att allmänheten kan hitta de webbplatserna.

http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_sv.htm

Dagens beslut är det senaste ledet i kommissionens sedan länge bedrivna öppenhetsinitiativ, som syftar till att göra EU:s institutioner mera öppna och tillgängliga, öka kunskapen om hur EU:s budget används och göra det lättare för allmänheten att utkräva ansvar av EU:s institutioner.

För ytterligare upplysningar:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm


Side Bar