Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/463

V Bruseli 19.marec 2008

Transparentnosť - všetci príjemcovia pomoci EÚ pre poľnohospodárov budú zverejnení do apríla 2009

Podľa nových pravidiel, ktoré dnes prijala Európska komisia, budú o všetkých príjemcoch platieb Európskej únie v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka uverejnené podrobné údaje. Do 30. apríla 2009 bude na webových stránkach spravovaných členskými štátmi a vybavených nástrojom na vyhľadávanie jasným a harmonizovaným spôsobom uvedené celé meno a obec a podľa možnosti aj poštové smerovacie číslo každého príjemcu, aby verejnosť bola informovaná o tom, koľko peňazí dostali jednotlivé osoby alebo spoločnosti. Sumy budú rozčlenené na priame platby poľnohospodárom a iné podporné opatrenia. V oblasti politiky rozvoja vidieka, ktorú spolufinancuje EÚ a vlády jednotlivých členských štátov, budú informácie zahŕňať príspevky od EÚ aj od štátu. Tieto informácie za predchádzajúci finančný rok sa každoročne sprístupnia do 30. apríla a musia zostať na webovej stránke dva roky od dátumu ich zverejnenia. Európska komisia okrem toho zriadi svoju vlastnú webovú stránku, na ktorej budú odkazy na stránky jednotlivých členských štátov.

„Ide o peniaze daňových poplatníkov, a preto je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, na čo boli použité,“ povedala komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pani Mariann Fischerová Boelová. „Transparentnosťou by sa malo takisto zlepšiť spravovanie týchto fondov, pretože sa tým posilní verejná kontrola využívania peňazí. Iba takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť informovanú diskusiu o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky. O túto úroveň transparentnosti sme sa usilovali spoločne s Európskym parlamentom a sme radi, že sme dosiahli dohodu o tom, ako bude systém fungovať.“

V novom finančnom nariadení prijatom v roku 2006 sa stanovuje zásada, že členské štáty musia každý finančný rok zabezpečiť zverejnenie úplného zoznamu príjemcov všetkých foriem platieb z fondov EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. V nariadení, ktoré dnes prijala Komisia a ktoré podporili členské štáty potom, ako Rada v novembri minulého roka schválila jeho hlavné prvky, sú stanovené pravidlá, ako sa má uskutočniť toto zverejnenie.

Podľa tohto nariadenia každý členský štát zverejní na webovej stránke informácie, ktoré občanom umožnia vyhľadať príjemcov platieb podľa mena, obce, čiastky, ktorú dostali (a príslušnej meny) alebo kombináciou týchto troch kritérií, a stiahnuť si tieto informácie ako jeden súbor údajov. V nariadení sa požaduje, aby členské štáty informovali príjemcov o tom, že ich údaje sa zverejnia, a že sa na nich budú vzťahovať pravidlá EÚ o ochrane údajov, vďaka čomu bude systém v súlade s požiadavkami na ochranu údajov.

Tieto informácie budú k dispozícii od 30. apríla roku, ktorý nasleduje po vyplatení peňazí, a zostanú na webovej stránke dva roky od dátumu ich zverejnenia. So zverejňovaním údajov o fondoch na rozvoj vidieka sa začne o trochu skôr ako so zverejňovaním údajov o priamych platbách poľnohospodárskym podnikom. Informácie o všetkých finančných prostriedkoch vyplatených na rozvoj vidieka v období od 1. januára do 15. októbra 2007 sa zverejnia do 30. septembra 2008.

Vzhľadom na rôzne organizačné štruktúry v Európskej únii budú o tom, kto bude zodpovedať za zriadenie a spravovanie ich webovej stránky, rozhodovať samotné členské štáty. Takisto sa môžu rozhodnúť, že zverejnia podrobnejšie informácie. Komisia bude spravovať svoju vlastnú webovú stránku, kde budú odkazy na stránky jednotlivých členských štátov.
Niekoľko členských štátov už údaje o príjemcoch platieb z poľnohospodárskych fondov EÚ zverejnilo. Aj Komisia už poskytla webovú adresu, na ktorej sa nachádzajú odkazy na webové stránky jednotlivých členských štátov.

http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_sk.htm

Dnešné rozhodnutie je poslednou etapou dlhodobej iniciatívy transparentnosti, ktorú vyvíja Komisia. Ide o myšlienku, ktorá si klade za cieľ zvýšiť otvorenosť a prístupnosť inštitúcií EÚ, rozšíriť informovanosť o využívaní rozpočtu EÚ a zabezpečiť, aby sa inštitúcie Únie vo väčšej miere zodpovedali verejnosti za svoju činnosť.
Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm


Side Bar