Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/463

Bruksela, dnia 19 marca 2008 r.

Wszystko jasne: Wyczerpująca lista beneficjentów unijnej pomocy dla gospodarstw rolnych zostanie opublikowana do kwietnia 2009 r.

W myśl nowych zasad przyjętych dziś przez Komisję Europejską szczegółowa lista wszystkich beneficjentów unijnych dopłat w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zostanie opublikowana. Do dnia 30 kwietnia 2009 r. zostaną ogłoszone: pełna nazwa, gmina i, gdy jest on dostępny, kod pocztowy każdego z beneficjentów pomocy. Dane te zostaną zamieszczone w sposób przejrzysty i zharmonizowany na zarządzanych na szczeblu krajowym stronach internetowych, zaopatrzonych w wyszukiwarkę umożliwiającą odbiorcy sprawdzenie wysokości kwot, jakie otrzymały poszczególne osoby lub przedsiębiorstwa. Kwoty zostaną przedstawione w rozbiciu na dopłaty bezpośrednie dla rolników oraz inne środki wsparcia. W odniesieniu do polityki rozwoju obszarów wiejskich, współfinansowanej zarówno przez UE jak i rządy krajowe, informacje te będą obejmowały zarówno środki unijne jak i krajowe. Będę one upubliczniane do dnia 30 kwietnia każdego roku za poprzedzający rok budżetowy i pozostaną dostępne na stronach internetowych przez co najmniej dwa lata od dnia ich opublikowania. Ponadto na stronach administrowanych przez Komisję Europejską zostaną zamieszczone linki do poszczególnych serwisów krajowych.

„Chodzi o pieniądze podatników, więc jest rzeczą ważną, aby wiedzieli oni na co są one wydawane”, stwierdziła Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. „Przejrzystość powinna również wpłynąć na poprawę zarządzania tymi funduszami poprzez wzmocnienie kontroli publicznej nad sposobem, w jaki wydawane są te pieniądze. Jest to jedyny sposób na zapewnienie popartej faktami debaty na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Zarówno Parlament Europejski jak i Komisja zabiegali o ten poziom przejrzystości i jesteśmy zadowoleni z osiągniętego porozumienia w sprawie sposobu, w jaki wspomniany system będzie funkcjonował."

Przyjęte w 2006 r. nowe rozporządzenie finansowe określa zasadę, zgodnie z którą państwa członkowskie mają obowiązek dopilnować, aby kompletna lista odbiorców wszelkich środków pochodzących z unijnych funduszy na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich została opublikowana w odniesieniu do każdego roku budżetowego. Przyjęte dziś rozporządzenie Komisji, które uzyskało poparcie ze strony państw członkowskich w oparciu o jego podstawowe elementy uzgodnione przez Radę w listopadzie ubiegłego roku, określa szczegóły sposobu publikowania tych informacji.

Zgodnie z rozporządzeniem każde państwo członkowskie publikuje informacje na stronie internetowej, umożliwiającej wyszukiwanie beneficjentów według nazwiska, gminy, otrzymanej kwoty (oraz odnośnej waluty) lub kombinacji tych kryteriów, które są następnie przedstawiane w postaci odrębnego zestawu danych. Państwa członkowskie mają również obowiązek poinformowania beneficjentów o upublicznieniu odnoszących się do nich danych oraz o przysługujących im prawach wynikających z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. W ten sposób uzyskują oni gwarancję, że system spełnia wymogi ochrony danych.

Informacje te są dostępne na stronie internetowej od dnia 30 kwietnia roku następującego po dacie, kiedy pieniądze zostały wypłacone, przez dwa lata po ich opublikowaniu. Dane dotyczące środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich będą publikowane nieco wcześniej niż dane o dopłatach bezpośrednich dla gospodarstw. Informacje na temat wszystkich środków wydanych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich między dniem 1 stycznia a dniem 15 października 2007 r. zostaną opublikowane do dnia 30 września 2008 r.

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie organizacji struktur krajowych w Unii Europejskiej, poszczególne państwa członkowskie same wyznaczą podmiot odpowiedzialny za stworzenie i utrzymanie serwisu internetowego. Do nich należy również decyzja, czy publikowane dane powinny zostać poszerzone o dodatkowe elementy. Komisja będzie prowadziła własną stronę internetową, na której zamieści linki do poszczególnych stron krajowych.
Niektóre państwa członkowskie opublikowały już listę beneficjentów unijnych funduszy rolnych. Komisja udostępniła już link umożliwiający dostęp do odnośnych stron krajowych:

http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_pl.htm

Dzisiejsza decyzja Komisji stanowi ostatni etap jej długofalowej inicjatywy na rzecz przejrzystości, której celem jest uczynienie instytucji UE bardziej otwartymi i dostępnymi dla obywateli, zwiększenie wiedzy na temat wykorzystania budżetu UE oraz poprawa rozliczalności instytucji unijnych.
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm


Side Bar