Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/463

Brussel, 19 maart 2008

Transparantie: Bekendmaking van alle ontvangers van EU-landbouwsteun tegen april 2009

De Europese Commissie heeft vandaag regels vastgesteld voor de bekendmaking van gedetailleerde gegevens over iedereen aan wie de EU landbouw- en plattelandsontwikkelingssteun heeft betaald. Uiterlijk op 30 april 2009 moet de burger op websites die op lidstaatniveau worden beheerd, de volledige naam, de gemeente en, indien die beschikbaar is, de postcode van elke steunontvanger kunnen opzoeken, plus het bedrag dat die persoon of dat bedrijf van de EU heeft ontvangen. Deze gegevens moeten in alle lidstaten op een duidelijke en identieke manier worden weergegeven. De bedragen worden uitgesplitst in rechtstreekse betalingen aan de landbouwers en andere steunmaatregelen. Voor het plattelandsontwikkelingsbeleid, dat door de EU én de nationale overheden wordt gefinancierd, zal worden vermeld welk bedrag van de EU en welk van de lidstaten afkomstig is. De gegevens over het vorige begrotingsjaar moeten elk jaar tegen 30 april beschikbaar zijn en ten minste gedurende twee jaar na de datum waarop zij voor het eerst zijn bekendgemaakt, op de website kunnen worden ingekeken. Bovendien zullen op de website van de Europese Commissie links naar alle nationale sites te vinden zijn.

"De mensen hebben het recht te weten wat er met hun belastinggeld gebeurt", aldus Mariann Fischer Boel, EU-commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling. "Bovendien zou de controle die het publiek dankzij deze transparante aanpak op het gebruik van deze fondsen kan uitoefenen, moeten leiden tot een beter beheer van deze middelen. Het is de enige weg naar een degelijk onderbouwd debat over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Zowel wij als het Europees Parlement dringen al langer aan op de invoering van een dergelijk transparantieniveau en zijn blij met dit akkoord over de toepassing van het systeem".

Volgens het nieuwe financieel reglement van 2006 moeten de lidstaten voor elk begrotingsjaar een lijst bekendmaken van iedereen die om het even welke vorm van landbouw- of plattelandsontwikkelingssteun van de EU heeft ontvangen. In de verordening van de Commissie die vandaag is vastgesteld en die het groene licht heeft gekregen van de lidstaten nadat de Raad de belangrijkste elementen ervan in november 2007 had goedgekeurd, wordt uiteengezet hoe deze bekendmaking haar beslag moet krijgen.

Elke lidstaat moet de informatie publiceren op een website waar het publiek de begunstigden kan opzoeken aan de hand van naam, gemeente, ontvangen bedragen (en betrokken munt) of een combinatie van deze drie criteria, en de informatie als één set gegevens kan opvragen. De verordening verplicht de lidstaten ertoe de begunstigden te laten weten dat hun gegevens openbaar worden gemaakt overeenkomstig de op EU-niveau vastgestelde rechten en voorschriften inzake gegevensbescherming.

De gegevens zullen op het Internet beschikbaar zijn vanaf 30 april van het jaar na dat waarin de steun is betaald, tot ten minste twee jaar na de datum waarop zij voor het eerst zijn bekendgemaakt. De gegevens over plattelandsontwikkelingssteun zullen iets vroeger worden bekendgemaakt dan die over rechtstreekse landbouwsteun. De steun die tussen 1 januari en 15 oktober 2007 voor plattelandsontwikkeling is uitgegeven, zal tegen 30 september 2008 worden gepubliceerd.

Vanwege de verschillende organisatiestructuren in de EU zullen de lidstaten zelf beslissen wie met het opzetten en onderhouden van de nationale website wordt belast. Het staat de lidstaten bovendien vrij nog verder in detail te treden over de steunontvangers dan op grond van de verordening vereist is. De Commissie zal op haar eigen website links naar de verschillende nationale sites opnemen.
Een aantal lidstaten is al begonnen met bekendmaking van alle ontvangers van EU-landbouwsteun. Via een link op de Commissiewebsite kan de burger naar deze nationale websites doorklikken.

http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_nl.htm

Het besluit van vandaag is de bekroning van het Transparantie-initiatief, waarmee de Commissie reeds geruime tijd probeert de openheid en de toegankelijkheid van de Europese instellingen te vergroten, voorlichting te geven over de wijze waarop de EU-begroting wordt besteed en de Europese instellingen vaker verantwoording te laten afleggen tegenover het publiek.
Voor nadere gegevens:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm


Side Bar