Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/463

Bryssel 19. helmikuuta 2008

Kaikki EU:n maataloustuen saajat julkistetaan viimeistään huhtikuussa 2009

Euroopan komissio vahvisti tänään uudet säännöt, joiden mukaan kaikki Euroopan unionin maataloustuen ja maaseudun kehittämistuen saajat on julkistettava. Jokaisen tuensaajan koko nimi, paikkakunta ja, jos mahdollista, postinumero julkistetaan 30. huhtikuuta 2009 mennessä selkeästi ja yhdenmukaisessa muodossa jäsenvaltioiden hallinnoimilla internetsivustoilla. Hakutoiminnon avulla kansalaiset voivat nähdä, minkä verran tukirahaa kukin henkilö tai yritys on saanut. Rahamäärät jaotellaan viljelijöille maksettuihin suoriin tukiin ja muihin tukitoimenpiteisiin. EU:n ja jäsenvaltioiden yhdessä rahoittamaa maatalouden kehittämispolitiikkaa koskevat tiedot kattavat sekä EU:n että jäsenvaltion rahoitusosuuksien saajat. Edellisenä varainhoitovuonna maksettua tukea koskevat tiedot on julkaistava vuosittain 30. huhtikuuta mennessä. Tiedot on pidettävä saatavilla internetsivustolla kahden vuoden ajan niiden ensimmäisestä julkaisemisesta. Euroopan komissiolla on myös oma sivustonsa, jolle lisätään linkit kaikille jäsenvaltioiden sivustoille.

"Maataloustuki on veronmaksajien rahaa, joten ihmisten on saatava tietää, mihin sitä käytetään", sanoi maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Mariann Fischer Boel. "Avoimuuden pitäisi parantaa myös näiden varojen hoitoa tehostamalla rahan käyttöä koskevaa julkista valvontaa. Vain tällä tavoin voidaan varmistaa, että yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta käytävä keskustelu perustuu tietoon. Tällainen avoimuus vastaa sitä tasoa, johon sekä komissio että Euroopan parlamentti ovat tähdänneet, ja nyt olemme päässeet sopimukseen siitä, miten kyseinen järjestelmä toimii."

Uudessa, vuonna 2006 annetussa varainhoitoasetuksessa vahvistetaan periaate, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokaiselta varainhoitovuodelta julkaistaan luettelo kaikissa muodoissa olevan EU:n maataloustuen ja maaseudun kehittämistuen saajista. Tänään annetussa komission asetuksessa, jota jäsenvaltiot kannattavat, vahvistetaan kyseisen luettelon julkaisemista koskevat yksityiskohtaiset säännöt neuvoston hyväksyttyä asetuksen pääkohdat viime marraskuussa.

Siinä säädetään, että kunkin jäsenvaltion on julkaistava tiedot internetsivustolla, jolta on mahdollista hakea tuensaajia nimen, paikkakunnan, saadun tukisumman (ja asianomaisen valuutan) taikka näiden kolmen hakuperusteen yhdistelmän perusteella ja poimia nämä tiedot yhtenä tietokokonaisuutena. Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava tuensaajille, että näitä koskevat tiedot julkistetaan ja että näihin sovelletaan EU:n tietosuojasäännösten mukaisia oikeuksia. Tällä tavoin varmistetaan, että järjestelmä täyttää tietosuojavaatimukset.

Tiedot on julkaistava viimeistään tuen maksamista seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivänä, ja ne on pidettävä saatavilla internetsivustolla kahden vuoden ajan julkaisemisesta. Maaseudun kehittämisvarojen saajia koskevia tietoja aletaan julkaista hieman aiemmin kuin suorien maataloustukien saajien tietoja. Kaikkia 1.1.–15.10.2007 maksettuja maaseudun kehittämistukia koskevat tiedot on julkaistava 30.9.2008 mennessä.

Jäsenvaltioiden erilaisten hallintorakenteiden vuoksi jäsenvaltioiden on itse päätettävä, mikä elin vastaa niiden oman internetsivuston luomisesta ja ylläpidosta. Ne voivat myös halutessaan julkaista vaadittua yksityiskohtaisempia tietoja. Komissio hallinnoi itse omaa internetsivustoaan, jolta on linkit yksittäisille kansallisille sivustoille.

Osa jäsenvaltioista julkistaa jo nyt EU:n maataloustukien saajat, ja komission internetsivuilla on jo nyt linkki, jonka kautta on pääsy näille kansallisille sivustoille.

http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_fi.htm

Tänään tehty päätös on viimeinen vaihe komission pitkään valmistellussa avoimuusaloitteessa, jonka tarkoituksena on lisätä EU:n toimielinten avoimuutta ja saavutettavuutta, tiedottaa EU:n talousarvion käytöstä ja lisätä toimielinten vastuullisuutta kansalaisia kohtaan.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm


Side Bar