Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/463

Brüssel, 19. märts 2008

Suurem läbipaistvus – kõikide ELi abi saanud põllumajandustootjate nimed avaldatakse 2009. aasta aprilliks

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu uued eeskirjad, mille järgi kõikide Euroopa Liidult põllumajandustoetust ja maaelu arengu toetust saanute andmed avaldatakse. 30. aprilliks 2009 avaldatakse iga toetusesaaja täisnimi, asukoht ja võimalusel postiindeks selgel ja ühtlustatud kujul riiklikul veebisaidil, kus on ka otsimootor, mille abil on võimalik näha, kui palju raha iga isik või äriühing on saanud. Summade jaotuses on eraldi näha põllumajandustootjatele antud otsetoetused ja muud toetusmeetmed. Maaelu arengu poliitika vallas, mida Euroopa Liit ja liikmesriigid ühiselt kaasrahastavad, antakse teavet nii ELi kui ka liikmesriigi raha kohta. Iga aasta 30. aprilliks avaldatakse eelmise eelarveaasta andmed, mis peavad veebisaidile jääma kaheks aastaks pärast esialgset avaldamist. Peale selle paneb Euroopa Komisjon oma veebisaidile lingid liikmesriikide veebisaitidele.

„See on maksumaksja raha, nii et väga tähtis on inimestel teada, kuidas seda kulutatakse," ütles Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel. „Läbipaistvus peaks parandama ka nende rahaliste vahendite haldamist, sest nii on üldsusel raha kasutamise üle rohkem kontrolli. See on ainus viis tagada, et arutelu ühise põllumajanduspoliitika tuleviku üle põhineks tegelikel faktidel. Sellisel tasemel läbipaistvus on just see, mida nii meie kui ka Euroopa Parlament oleme soovinud, ja meil on väga hea meel, et nüüdseks on jõutud kokkuleppele, kuidas süsteem edaspidi toimib."

2006. aastal vastu võetud uues finantsmääruses on sätestatud põhimõte, et liikmesriigid peavad avaldama igal aastal kõikide ELi põllumajanduse ja maaelu arengu vahenditest abi saajate nimekirja. Kuidas see avaldamine toimub, on kirjeldatud täna vastu võetud komisjoni määruses, millele ka liikmesriigid on toetust avaldanud. Nõukogus saavutati kokkulepe avaldamise põhielementide üle juba eelmise aasta novembris.

Määruses on ette nähtud, et iga liikmesriik avaldab teabe veebisaidil, kus on võimalik abisaajaid nime, asukoha, saadud summade (ja vääringute) või nende kolme kombinatsiooni järgi otsida ning saada see teave ühe andmekogumina. Liikmesriikidel tuleb abisaajaid teavitada, et nende andmed avaldatakse ja et seda tehakse neile ELi andmekaitse eeskirjadega tagatud õigustest kinni pidades, kuna süsteem vastab andmekaitsenõuetele.

See teave tehakse kättesaadavaks raha maksmisele järgnenud aasta 30. aprillist ja jääb veebisaidile kaheks aastaks pärast esialgse avaldamise kuupäeva. Maaelu arendamiseks abi saanute andmed avaldatakse pisut varem kui otsetoetusi saanud põllumeeste andmed. Info kõikide maaelu arenguks antud rahaliste vahendite kohta, mida on kasutatud ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 15. oktoobrini 2007, avaldatakse 30. septembriks 2008.

Kuna liikmesriikide haldusstruktuurid erinevad riigiti, tuleb liikmesriikidel endal otsustada, milline asutus vastutab selle riigi ühtse veebisaidi ülesehitamise ja haldamise eest. Liikmesriik võib ka otsustada, et avaldab abisaajate kohta rohkem andmeid. Komisjon haldab ise oma veebisaiti, kus on lingid liikmesriikide veebisaitidele.

Hulk liikmesriike avaldab juba praegu ELi põllumajandustoetuste saajate andmeid. Vastavad lingid on kättesaadavad komisjoni veebilehel.

http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_et.htm

Tänane otsus moodustab viimase etapi komisjoni Euroopa läbipaistvuse algatusest, mis on kestnud juba pikemat aega ja mille eesmärk on olnud suurendada avatust ja juurdepääsu ELi institutsioonidele, tõsta teadlikkust ELi eelarve kasutamise suhtes ning suurendada Euroopa Liidu institutsioonide aruandekohustust üldsuse ees.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm


Side Bar