Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/463

Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2008

Διαφάνεια : Δημοσίευση καταλόγου με όλους τους δικαιούχους γεωργικών ενισχύσεων της ΕΕ τον Απρίλιο του 2009 το αργότερο

Κατάλογος με όλους τους δικαιούχους των ενισχύσεων που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τους νέους κανόνες που εγκρίθηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έως τις 30 Απριλίου 2009, το πλήρες ονοματεπώνυμο, ο δήμος και, ενδεχομένως, ο ταχυδρομικός κώδικας κάθε δικαιούχου θα δημοσιευτεί με σαφή και εναρμονισμένο τρόπο σε δικτυακό τόπο, που θα αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο, και θα διαθέτει εργαλείο αναζήτησης το οποίο θα επιτρέπει στο κοινό να γνωρίζει το χρηματικό ποσό που λαμβάνει κάθε άτομο ή εταιρεία. Τα ποσά θα κατανέμονται σε άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς και σε άλλα μέτρα στήριξης. Για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, η οποία συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις, τα στοιχεία θα αφορούν τόσο τους πόρους της ΕΕ όσο και τους εθνικούς πόρους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα το αργότερο στις 30 Απριλίου κάθε έτους για το προηγούμενο οικονομικό έτος και θα πρέπει να παραμένουν στον δικτυακό τόπο τουλάχιστον επί δύο έτη από την ημερομηνία της αρχικής δημοσίευσής τους. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαχειρίζεται τον δικό της δικτυακό τόπο ο οποίος θα περιλαμβάνει συνδέσμους προς κάθε εθνικό ιστότοπο.

«Πρόκειται για χρήματα των φορολογουμένων, είναι, άρα, πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να γνωρίζουν πως δαπανούνται» δήλωσε η κα Mariann Fischer Boel, Επίτροπος αρμόδια σε θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. «Χάρη στη διαφάνεια αναμένεται επίσης να βελτιωθεί η διαχείριση των πόρων αυτών, ενισχύοντας τον δημόσιο έλεγχο της χρησιμοποίησής τους. Είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί εμπεριστατωμένη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς προωθούμε τη διαφάνεια αυτή και είμαστε ευτυχείς για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.»

Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός που εκδόθηκε το 2006, ορίζει την αρχή σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν τη δημοσίευση καταλόγου όλων των δικαιούχων όλων των ειδών χρηματοδότησης της ΕΕ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη για κάθε οικονομικό έτος. Ο κανονισμός της Επιτροπής που εκδόθηκε σήμερα με τη στήριξη των κρατών μελών και μετά την έγκριση από το Συμβούλιο των βασικών στοιχείων του τον Νοέμβριο ορίζει τις λεπτομέρειες της δημοσίευσης αυτής.

Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει τα στοιχεία σε ένα δικτυακό τόπο που επιτρέπει στο κοινό να αναζητήσει τους δικαιούχους με το όνομα, τον δήμο, το ποσό που έχει ληφθεί (και το σχετικό νόμισμα) ή με τον συνδυασμό των τριών αυτών κριτηρίων και να συλλέξει τις πληροφορίες αυτές ως ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τους δικαιούχους για τη δημοσίευση των στοιχείων τους και για τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τους κανόνες προστασίας δεδομένων της ΕΕ, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι το σύστημα πληροί τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων.

Τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα από τις 30 Απριλίου του έτους που έπεται εκείνου της καταβολής των πόρων και θα παραμένουν διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο επί δύο έτη μετά την αρχική ημερομηνία δημοσίευσής τους. Τα στοιχεία για τους πόρους της αγροτικής ανάπτυξης θα δημοσιεύονται λίγο νωρίτερα από εκείνα που αφορούν τις άμεσες ενισχύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα στοιχεία για όλους τους πόρους της αγροτικής ανάπτυξης που καταβλήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 15ης Οκτωβρίου 2007 θα δημοσιευτούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2008.

Λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών οργανωτικών δομών ανά την ΕΕ, τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν ποιος θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη διατήρηση του δικτυακού τόπου τους. Μπορούν επίσης να αποφασίσουν να δημοσιεύσουν πιο λεπτομερή στοιχεία, εάν το επιθυμούν. Η Επιτροπή θα διαχειρίζεται τον δικό της δικτυακό τόπο ο οποίος θα περιλαμβάνει σύνδεσμο προς τους εθνικούς ιστότοπους.

Ορισμένα κράτη μέλη δημοσίευσαν ήδη τον κατάλογο με τους δικαιούχους των γεωργικών ενισχύσεων της ΕΕ. Η Επιτροπή διαθέτει ήδη σύνδεσμο που επιτρέπει στο κοινό να έχει πρόσβαση προς τους εθνικούς ιστότοπους.

http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_el.htm

Η απόφαση που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί το τελευταίο στάδιο της μακροπρόθεσμης πρωτοβουλίας της Επιτροπής για τη διαφάνεια, μια ιδέα που στοχεύει στην αύξηση της προσβασιμότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, στη καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά την αξιοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και στην ενίσχυση της λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης έναντι των πολιτών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm


Side Bar