Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/463

Брюксел, 19 март 2008 г.

Прозрачност: Всички получатели на селскостопански помощи от ЕС да бъдат обявени до април 2009 г.

Според новите правила, приети днес от Европейската комисия, всички получатели на плащания от Европейския съюз за селскостопанска дейност и за развитие на селските райони ще бъдат обявени в подробности. До 30 април 2009 г., пълното име/наименование и община, а където е наличен и пощенският код на всеки получател ще бъдат публикувани ясно и хармонизирано на управлявани на национално ниво интернет страници, снабдени с опция за търсене, което ще направи обществено достояние сумите, получени от граждани и фирми. Сумите ще бъдат разпределени по директни плащания на земеделските стопани и други мерки за подпомагане. По линия на политиката за развитие на селските райони, която се финансира съвместно от ЕС и националните правителства, информацията ще обхваща едновременно средствата от ЕС и тези от правителството. Тя ще бъде предоставяна ежегодно не по-късно от 30 април, като ще се отнася до предходната финансова година и ще трябва да остане на интернет страницата две години след датата на първоначалното ѝ публикуване. Освен това Европейската комисия ще притежава своя собствена интернет страница с препратки към всяка от националните страници.

„Това са парите на данъкоплатците, затова е от голямо значение хората да знаят къде се харчат те“, заяви Мариан Фишер Бьол, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони. „Прозрачността би следвало също така да подобри управлението на тези фондове като засили обществения контрол върху използването на парите. Само така можем да гарантираме, че дебатът относно бъдещето на Общата селскостопанска политика ще се опира на факти. Нивото на прозрачност е нещо, за което както ние, така и Европейският парламент настояваме отдавна и сме доволни, че постигнахме съгласие за начина, по който ще работи системата.“

Приетият през 2006 г. нов Финансов регламент, определя принципа, според който държавите-членки трябва да осигурят публикуването на списък с всички получатели на каквито и да е средства от ЕС по селскостопанска линия или по линия на развитие на селските райони за всяка финансова година. Приетият днес регламент на Комисията, който получи подкрепата на държавите-членки, определя подробностите около въпросното публикуване, след като миналия ноември бе постигната договореност в рамките на Съвета по основното съдържание.

Той предвижда всяка държава-членка да публикува информацията на интернет страница, която да позволява на гражданите да търсят получателите по име, община, получени суми (във въпросната валута) или по комбинация от тези три критерия, като информацията им се представя в обобщен вид. Регламентът изисква от държавите-членки да уведомят получателите на помощи, че техните данни ще бъдат обявени публично и че те разполагат с правата, предоставени им от правилата на ЕС по отношение защитата на данните, като по този начин гарантира, че системата е съобразена с изискванията за защита на данните.

Тя ще бъде предоставяна ежегодно от 30 април, като ще се отнася до предходната финансова година и ще трябва да остане на интернет страницата две години след датата на първоначалното ѝ публикуване. Публикуването на данните за средствата по линия на развитието на селските райони ще започне малко по-рано от това на данните за директните плащания на земеделските стопанства. Информацията относно средствата, похарчени за развитие на селските райони между 1 януари и 15 октомври 2007 г. ще бъде публикувана до 30 септември 2008 г.

Предвид различията в организацията и устройството, всяка отделна държава-членка на ЕС ще реши самостоятелно на кого да възложи създаването и поддържането на националната интернет страница. Ако имат желание, държавите-членки могат също така да приемат решение за публикуването на по-подробна информация. Комисията ще управлява своя собствена интернет страница с препратки към отделните национални страници.

Немалко държави-членки вече публикуват имената на получателите на средства от селскостопанските фондове на ЕС. Комисията вече е осигурила интернет адрес, на който обществеността може да намери тези национални страници.

http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_bg.htm

Днешното решение е последният израз на дългосрочната инициатива на Комисията за прозрачност — идея, която има за цел институциите на ЕС да станат по-общодостъпни, да се подобри информираността относно използването на бюджета на ЕС и отчетността на институциите на Съюза пред обществото.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm


Side Bar