Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/445

Bryssel den 13 mars 2008

EU-medborgarna sätter miljön i centrum

Enligt en Eurobarometer som offentliggörs idag föredrar mer än två tredjedelar av EU:s befolkning att politiska beslut i miljöfrågor fattas på EU-nivå. Undersökningen visar också att medborgarna blir allt mer medvetna om miljöns betydelse för vardagslivet. Över 95 procent anser att det är viktigt att värna om miljön. Omkring 80 procent av medborgarna tycker att den påverkar livskvalitén, och anser att de har en roll att spela för att skydda miljön. Det som EU-medborgarna oroar sig över mest är klimatförändringarna, följt av föroreningar och katastrofer orsakade av människan.

Kommissions ledamot med ansvar för miljöfrågor, Stavros Dimas, säger: ”De flesta EU-medborgare tycker att EU borde göra mer för miljön och att beslut i miljöfrågor bäst fattas på EU-nivå. En överväldigande majoritet av medborgarna anser också att det är nödvändigt med en harmoniserad europeisk lagstiftning och att EU bör hjälpa andra länder att förbättra sin miljöstandard.”

GMO oroar EU:s befolkning

Enligt Eurobarometern är de fem miljöproblem som medborgarna är mest oroade över klimatförändringar, vatten- och luftföroreningar, katastrofer orsakade av människan och kemikalier i vardagsprodukter. Men majoriteten känner också oro för användandet av genetiskt modifierade organismer (GMO) i jordbruket. Ungefär 58 procent av EU-medborgarna säger att de är oroade över användningen av GMO, och 21 procent är positivt inställda.

EU-medborgarna vill köpa miljövänliga produkter

Medborgarna är påfallande villiga att köpa miljövänliga varor. Ungefär tre fjärdedelar hävdar att de är beredda att göra det, även om det innebär att man får betala lite mer. I genomsnitt påstod bara 17 procent att de hade köpt miljövänliga produkter under den senaste månaden. Det betyder att nästan 60 procent är beredda att gå över till miljövänliga produkter, men ännu inte har gjort det. Majoriteten av EU:s befolkning (52 procent) påstår att de skulle känna igen en äkta miljövänlig vara på märket.

Miljöskydd är inte ett hinder för ekonomisk prestanda

Beträffande frågan om huruvida skyddet av miljön hindrar en positiv utveckling av den ekonomiska prestandan eller motivationen för nyskapande anser nästan två tredjedelar av EU-medborgarna att det snarare är ett incitament för innovation (63 procent) än ett hinder för ekonomisk prestanda (16 procent). Nästan lika många (64 procent) anser att skyddet av miljön måste prioriteras framför ekonomisk konkurrenskraft, och 18 procent tycker att konkurrenskraften är viktigare.

Över två tredjedelar av medborgarna i EU anser också att enskilda länders utveckling bör mätas med hjälp av sociala, miljömässiga och ekonomiska indikatorer. En minoritet (15 procent) tycker att utvecklingen bör mätas med framför allt monetära och ekonomiska indikatorer.

Globala lösningar på globala problem

Ungefär två tredjedelar av EU:s befolkning föredrar att beslut i miljöfrågor fattas gemensamt inom EU snarare än på nationell nivå. En stor del av medborgarna anser också att det är nödvändigt med en harmoniserad europeisk miljölagstiftning (82 procent), att EU bör hjälpa länder utanför EU att förbättra sin miljöstandard (80 procent), och att EU bör avsätta större resurser för miljöskydd (78 procent).

Ungefär 78 procent av EU-medborgarna skulle också vilja se en europeisk civilskyddskår i sitt land för bekämpning av naturkatastrofer.

För ytterligare information:
Eurobarometer: Attitudes of European citizens towards the environment

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Faktablad om enskilda medlemsstater:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Eurobarometern kan laddas ner på Stavros Dimas hemsida:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
Europeiska kommissionens webbplats:

http://ec.europa.eu/environment/


Side Bar