Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/445

V Bruseli 13. marca 2008

Životné prostredie je v centre záujmu Európanov

Podľa dnes uverejneného prieskumu Eurobarometer viac ako dve tretiny Európanov dáva prednosť tomu, aby sa politické rozhodnutia o životnom prostredí prijímali na úrovni Európskej únie. Zo správy takisto vidieť, že Európania sú si vo zvýšenej miere vedomí úlohy, akú v ich každodennom živote zohráva životné prostredie. Viac ako 95 % európskych občanov je presvedčených, že ochrana životného prostredia je dôležitá. Približne 80 % takisto pociťuje, že životné prostredie ovplyvňuje kvalitu ich života a domnieva sa, že majú zohrávať úlohu pri jeho ochrane. Zmena klímy je na prvom mieste v zozname environmentálnych obáv Európanov, potom nasleduje znečistenie a človekom spôsobené katastrofy.

Ako povedal komisár pre životné prostredie Stavros Dimas: „Väčšina Európanov hovorí, že Európska únia by mala urobiť viac pre životné prostredie a že je najlepšie, keď sa rozhodnutia o životnom prostredí prijímajú na európskej úrovni. Prevládajúca väčšina Európanov je presvedčená, že sú potrebné harmonizované európske predpisy o životnom prostredí a domnieva sa, že EÚ by mala pomôcť ostatným krajinám pri zlepšovaní noriem v oblasti životného prostredia.“

Európania majú obavy z geneticky modifikovaných organizmov (GMO)

I keď z prieskumu Eurobarometer vidieť, že medzi 5 hlavných environmentálnych problémov, z ktorých majú Európania najväčšie obavy, patrí zmena klímy, znečistenie vôd a ovzdušia, katastrofy spôsobené človekom a používanie chemických látok v produktoch každodennej potreby, väčšina Európanov sa znepokojuje aj kvôli používaniu geneticky modifikovaných organizmov (GMO) v poľnohospodárstve. Približne 58 % európskych občanov hovorí, že sú znepokojení používaním GMO. S ich používaním súhlasí21 % občanov.

Európania sú ochotní kupovať ekologické výrobky

Občania Európy prejavujú pozoruhodnú ochotu pri kupovaní environmentálne prijateľných výrobkov. Asi tri štvrtiny Európanov tvrdia, že sú na to pripravení, aj ak to bude znamenať, že zaplatia o čosi viac. V priemere iba 17 % Európanov hovorí, že si minulý mesiac kúpili environmentálne prijateľné výrobky. To znamená, že takmer 60 % Európanov uvádza, že sú ochotní prejsť na využívanie ekologických výrobkov, ale ešte tak neurobili. Väčšina Európanov (52 %) hovorí, že by vedeli rozoznať pravý environmentálne prijateľný výrobok podľa etikety.

Ochrana životného prostredia nie je prekážkou hospodárskej výkonnosti

Pokiaľ ide o to, či je ochrana životného prostredia prekážkou priaznivej hospodárskej výkonnosti alebo motivácie na inovovanie, skoro dve tretiny Európanov sa domnievajú, že ochrana životného prostredia je skôr stimulom na inováciu (63 %) ako prekážkou hospodárskej výkonnosti (16 %). Takmer rovnaký počet Európanov (64 %) si myslí, že ochrana životného prostredia musí mať prednosť pred hospodárskou konkurencieschopnosťou a 18 % sa domnieva, že dôležitejšia je konkurencieschopnosť.

Viac ako dve tretiny európskych občanov sú presvedčené, že pokrok dosahovaný jednotlivými krajinami by sa mal merať prostredníctvom sociálnych, environmentálnych a hospodárskych ukazovateľov, zatiaľ čo menšina (15 %) si myslí, že pokrok by mal byť založený hlavne na menových a hospodárskych ukazovateľoch.

Globálne reakcie na globálne problémy

Asi dve tretiny európskych občanov dávajú prednosť tomu, aby sa rozhodnutia o životnom prostredí prijímali radšej na úrovni Európskej únie ako na vnútroštátnej úrovni. Významný počet Európanov takisto hovorí, že sú potrebné harmonizované európske predpisy o životnom prostredí (82 %), že EÚ by mala pomôcť krajinám mimo EÚ pri zlepšovaní noriem v oblasti životného prostredia (80 %) a že EÚ by mala vyčleniť viac peňazí na ochranu životného prostredia (78 %).

Približne 78 % Európanov považuje takisto za užitočné vytvorenie európskych síl civilnej ochrany, ktoré by sa zaoberali prírodnými katastrofami v ich krajinách.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na adrese:
Eurobarometer: Postoje európskych občanov k životnému prostrediu

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Informačné materiály z jednotlivých členských štátov

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Správa Eurobarometer sa dá stiahnuť z domovskej stránky komisára Dimasa:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
Webová stránka Európskej komisie o životnom prostredí

http://ec.europa.eu/environment/


Side Bar