Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/445

Brussel, 13 maart 2008

Voor de Europeanen staat de zorg voor het milieu centraal

Meer dan twee derde van de Europese burgers is van mening dat beleidsbeslissingen met betrekking tot het milieu het beste op het niveau van de Unie kunnen worden genomen: dat blijkt uit een Eurobarometer-onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd. Uit het rapport komt ook naar voren dat de Europeanen zich steeds sterker bewust zijn van de rol die het milieu in hun dagelijks leven speelt. Meer dan 95 % van de Europese burgers vindt milieubescherming belangrijk. Ongeveer 80 % is er ook van overtuigd dat het milieu van invloed is op hun levenskwaliteit en dat er voor de individuele burger een rol is weggelegd bij de bescherming ervan. Klimaatverandering staat bovenaan de lijst van milieu-aandachtspunten van de Europeanen, gevolgd door verontreiniging en door de mens veroorzaakte milieurampen.

Milieucommissaris Stavros Dimas vatte een en ander als volgt samen: "De meeste Europeanen zijn van mening dat de Europese Unie meer inspanningen moet leveren voor het milieu en dat de besluitvorming met betrekking tot het milieu het beste op Europees niveau kan plaatsvinden. Een overgrote meerderheid van Europeanen vindt een geharmoniseerde Europese milieuwetgeving noodzakelijk en gelooft dat de EU andere landen moet helpen een stringenter milieubeleid te voeren."

De Europeanen zijn bezorgd over GGO’s

Hoewel uit het Eurobarometer-onderzoek naar voren komt dat de Europeanen zich vooral zorgen maken over klimaatverandering, water- en luchtverontreiniging, door de mens veroorzaakte milieurampen en het gebruik van chemische stoffen in courante ge- en verbruiksgoederen, staat een meerderheid ook wantrouwig tegenover het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) in de landbouw. Zo’n 58 % van de Europese burgers geeft aan ongerust te zijn over de toepassing van GGO’s, terwijl 21 % er voorstander van is.

De Europeanen zijn bereid om groene producten te kopen

Er bestaat bij de Europese burger een opvallend grote bereidheid om milieuvriendelijke producten te kopen. Ongeveer drie vierde van de Europeanen verklaart zich daartoe bereid, zelfs als dit betekent dat ze dan een iets hogere prijs moeten betalen. Echter: slechts gemiddeld 17 % van de Europeanen zegt de voorbije maand milieuvriendelijke producten te hebben gekocht. Dat betekent dat bijna 60 % van de Europese bevolking wel gewonnen is voor een overschakeling op groene producten, maar tot dusver de daad nog niet bij het woord heeft gevoegd. De meeste Europeanen (52 %) achten zichzelf in staat een echt milieuvriendelijk product te herkennen op basis van de etikettering.

Milieubescherming staat goede economische prestaties niet in de weg

Op de vraag of milieubescherming wordt gezien als een hinderpaal voor goede economische prestaties dan wel als een stimulans tot innovatie, antwoordt bijna twee derde van de Europeanen (63 %) dat de bescherming van het milieu eerder een prikkel vormt voor innovatie en slechts 16 % dat zij de economische ontwikkeling eerder belemmert. Voorts vindt 64 % van de Europeanen dat de bescherming van het milieu prioritair is ten opzichte van bescherming van de concurrentiekracht, terwijl 18 % het concurrentievermogen belangrijker acht.

Meer dan twee derde van de Europese burgers is van mening dat de vooruitgang van individuele landen dient te worden vastgesteld aan de hand van sociale, economische en milieu-indicatoren, terwijl een minderheid (15 %) gelooft dat voor het meten van de prestaties vooral gebruik moet worden gemaakt van financiële en economische indicatoren.

Mondiale problemen vereisen een mondiale aanpak

Circa twee derde van de Europese burgers ziet de besluitvorming over milieuaangelegenheden liever tot stand komen in het kader van de Europese Unie dan op lidstaatniveau. Een aanzienlijk percentage van de Europeanen is voorts van mening dat geharmoniseerde Europese milieuwetgeving noodzakelijk is (82 %), dat de Unie niet-EU-landen moet helpen om de lat op milieugebied hoger te leggen (80 %) en dat de EU meer geld moet uittrekken voor milieubescherming (78 %).

Zo’n 78 % van de Europeanen is ook overtuigd van het nut van het opzetten van een Europese civiele-beschermingseenheid om het hoofd te bieden aan natuurrampen in hun land.

Voor nadere gegevens:
Eurobarometer: De houding van de Europese burger ten opzichte van het milieu

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Informatiebladen voor de afzonderlijke lidstaten:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Het Eurobarometer-rapport kan worden gedownload vanaf de homepage van commissaris Dimas:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
Milieu-webpagina van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/environment/


Side Bar