Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/445

Brüssel, 13. märts 2008

Keskkond on eurooplaste tähelepanu keskmes

Täna avaldatud Eurobaromeetri uuringu kohaselt eelistab üle kahe kolmandiku eurooplastest, et keskkonda käsitlevad otsused tehakse Euroopa Liidu tasandil. Aruandest nähtub ka, et eurooplased on järjest teadlikumad keskkonna rollist oma igapäevaelus. Üle 95 % Euroopa kodanikest leiavad, et keskkonna kaitsmine on oluline. Umbes 80 % neist usuvad, et keskkond mõjutab nende elukvaliteeti ning on arvamusel, et ka neil on võimalik anda oma panus keskkonnakaitsesse. Eurooplaste jaoks murettekitavate keskkonnaprobleemide nimekirja eesotsas on kliimamuutused, neile järgnevad saastatus ja inimtegevusest põhjustatud suurõnnetused.

Keskkonnavolinik Stavros Dimas ütles: „Suurem osa eurooplasi on arvamusel, et Euroopa Liit peaks keskkonna jaoks rohkem ära tegema ning peab Euroopa tasandi otsuseid keskkonnaküsimuste puhul sobivamaiks. Valdav enamus eurooplastest on veendunud, et Euroopa keskkonnaalased ühtlustatud õigusaktid on vajalikud ning et Euroopa Liit peaks aitama teistel riikidel parandada nende keskkonnastandardeid.

Eurooplased on mures GMOde kasutamise pärast

Eurobaromeetri uuringust ilmneb, et viis peamist keskkonnaküsimust, mis eurooplastele muret valmistavad, on kliimamuutused, vee ja õhu saastatus, inimtegevusest põhjustatud suurõnnetused ning kemikaalide kasutamine igapäevatoodetes, lisaks tunneb enamik ebakindlust põllumajanduses geneetiliselt muundatud organismide (GMO) kasutamise suhtes. Umbes 58 % Euroopa kodanikest tunneb GMOde kasutamise ees hirmu, samas väidab 21 % kodanikest, et pooldab nende kasutamist.

Eurooplased on huvitatud mahetoodete ostmisest

Euroopa kodanikud näitavad üles tähelepanuväärset valmisolekut osta keskkonnasõbralikke tooteid. Ligikaudu kolm neljandikku eurooplastest väidavad, et on selleks valmis isegi juhul, kui see tähendab veidi kõrgemaid hindu. Keskmiselt üksnes 17 % eurooplastest ütlesid, et olid ostnud keskkonnasõbralikke tooteid eelmise kuu jooksul. See tähendab, et kuigi ligikaudu 60 % eurooplastest teatavad, et nad on valmis mahetooteid tarbima hakkama, ei ole nad seda veel teinud. Suurem osa eurooplastest (52 %) väidavad, et nad tunnevad tõeliselt keskkonnasõbraliku toote ära märgistuse järgi.

Keskkonnakaitse ei piira majanduslikku suutlikkust

Küsimusele, kas keskkonnakaitse piirab majanduslikku suutlikkust või motiveerib see uuendustegevust, vastas ligikaudu kaks kolmandikku eurooplastest, et nende arvates tähendab keskkonnakaitse pigem ajendit uuendusteks (63 %) kui takistust majanduslikule suutlikkusele (16 %). Peaaegu sama suur hulk (64 %) eurooplasi leiab, et keskkonnakaitset tuleks pidada majanduse konkurentsivõimest tähtsamaks, vastupidisel arvamusel oli 18 % vastanutest.

Üle kahe kolmandiku Euroopa kodanikest on veendunud, et üksikute riikide edusammude mõõtmisel tuleks lähtuda sotsiaalsetest, keskkondlikest ja majanduslikest näitajatest, samas arvab 15 %-ne vähemus, et edusammude mõõtmine peaks enamjaolt põhinema rahandus- ja majandusnäitajatel.

Globaalsed probleemid vajavad globaalseid lahendusi

Umbes kaks kolmandikku Euroopa kodanikest eelistavad, et keskkonnaküsimusi käsitlevad otsused tehtaks pigem ühiselt Euroopa Liidus kui riikide tasandil. Valdav osa eurooplastest on arvamusel, et Euroopa keskkonnaalased ühtlustatud õigusaktid on vajalikud (82 %), et Euroopa Liit peaks aitama kolmandatel riikidel parandada nende keskkonnastandardeid (80 %) ning et EL peaks eraldama keskkonnakaitseks rohkem raha (78 %).

Peaaegu 78 % eurooplastest leiab, et on kasulik luua Euroopa kodanikukaitsejõud, mis tegeleks nende riigis loodusõnnetustega.

Lisateave:
Eurobaromeeter: „Euroopa kodanike suhtumine keskkonda”

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Teabelehed iga liikmesriigi kohta

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Eurobaromeetri aruande saab alla laadida volinik Dimas’e kodulehelt:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
Euroopa Komisjoni keskkonnaalane veebisait

http://ec.europa.eu/environment/


Side Bar