Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/445

V Bruselu dne 13. března 2008

Evropané staví životní prostředí do popředí zájmu

Podle dnes zveřejněného průzkumu agentury Eurobarometer dávají více než dvě třetiny Evropanů přednost tomu, aby se politická rozhodnutí v oblasti životního prostředí přijímala na evropské úrovni. Zpráva rovněž ukazuje, že Evropané si stále více uvědomují, jakou roli životní prostředí hraje v jejich každodenním životě. Více než 95 % evropských občanů si myslí, že životní prostředí je důležité chránit. Asi 80 % z nich si pak myslí, že životní prostředí ovlivňuje kvalitu jejich života, a je toho názoru, že se mají podílet na jeho ochraně. Na prvním místě seznamu obav Evropanů o životní prostředí stojí změna klimatu, po níž následují znečišťování a člověkem způsobené katastrofy.

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: „Většina Evropanů tvrdí, že Evropská unie by měla pro životní prostředí dělat víc a že rozhodnutí, která se životního prostředí týkají, je nejlepší přijímat na evropské úrovni. Naprostá většina Evropanů pokládá za nutné harmonizovat právní předpisy v oblasti životního prostředí a myslí si, že EU by měla jiným zemím pomáhat se zlepšováním environmentálních norem.“

Evropané mají obavu z geneticky modifikovaných organismů

Přestože průzkum agentury Eurobarometer ukazuje, že prvních pět problémů v oblasti životního prostředí, které na Evropany nejvíce doléhají, se týká změny klimatu, znečišťování vody a ovzduší, člověkem způsobených katastrof a používání chemikálií ve výrobcích běžné spotřeby, většina se rovněž obává používání geneticky modifikovaných organismů (GMO) v zemědělství. Asi 58 % evropských občanů uvádí, že z používání GMO mají strach, a jen 21 % s ním souhlasí.

Evropané jsou ochotni kupovat ekologicky šetrné výrobky

Evropští občané dávají najevo výraznou ochotu kupovat výrobky šetrné k životnímu prostředí. Asi tři čtvrtiny Evropanů prohlašují, že jsou tyto výrobky ochotni kupovat, i když za ně zaplatí o trochu víc. V průměru však pouze 17 % Evropanů uvedlo, že si výrobky šetrné k životnímu prostředí v uplynulém měsíci zakoupilo. Znamená to, že téměř 60 % Evropanů uvádí, že je sice ochotno na ekologicky šetrné výrobky přejít, ale že tak ještě neučinilo. Většina Evropanů (52 %) uvedla, že by pravý výrobek šetrný k životnímu prostředí dokázala rozpoznat podle jeho etikety.

Ochrana životního prostředí není na překážku hospodářským výsledkům

Pokud jde o to, zda ochrana životního prostředí stojí v cestě příznivým hospodářským výsledkům nebo zda motivuje k inovacím, jsou téměř dvě třetiny Evropanů toho názoru, že ochrana životního prostředí je spíše podnětem k inovacím (63 %) než na překážku hospodářským výsledkům (16 %). Téměř stejný počet Evropanů (64 %) si myslí, že ochraně životního prostředí je třeba dát přednost před hospodářskou konkurenceschopností, a pouze 18 % si myslí, že konkurenceschopnost je důležitější.

Více než dvě třetiny evropských občanů jsou rovněž přesvědčeny o tom, že pokrok jednotlivých zemí by se měl měřit pomocí sociálních, ekologických a hospodářských ukazatelů, a pouhá menšina (15 %) je toho názoru, že hodnocení pokroku by se mělo opírat o ukazatele peněžní a hospodářské.

Společné reakce na společné problémy

Asi dvě třetiny Evropanů dává přednost tomu, aby se rozhodnutí v oblasti životního prostředí přijímala spíše ve spolupráci s Evropskou unií než na vnitrostátní úrovni. Značná část Evropanů dále uvádí, že pokládá za nutné harmonizovat evropské právní předpisy v oblasti životního prostředí (82 %) a že EU by měla pomáhat třetím zemím se zlepšováním jejich environmentálních norem (80 %) a přidělovat na ochranu životního prostředí více peněžních prostředků (78 %).

Přibližně 78 % Evropanů rovněž pokládá za užitečné vytvořit evropskou jednotku civilní ochrany, která by se v jejich zemi zabývala přírodními katastrofami.

Další informace:
Agentura Eurobarometer: postoje evropských občanů k životnímu prostředí:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Přehledy jednotlivých členských států:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Zprávu agentury Eurobarometer si lze stáhnout z internetové stránky komisaře Dimase:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
Internetová stránka Evropské komise věnovaná životnímu prostředí:

http://ec.europa.eu/environment/


Side Bar