Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/440

Bryssel den 13 mars 2008

Allmänheten i EU är fortfarande mycket positiv till de senaste reformerna av jordbrukspolitiken

För andra året i rad har EU-medborgarna givit sitt starka stöd till de senaste ändringarna av EU:s jordbrukspolitik. Det är ett av de viktigaste resultaten av en opinionsundersökning om allmänhetens inställning till jordbruket och den gemensamma jordbrukspolitiken. Denna undersökning, som är en uppföljning av en tidigare från 2006, bekräftar att reaktionerna till övervägande delen har varit positiva på de centrala inslagen i 2003 års överenskommelse om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Undersökningen har genomförts av TNS Opinion på uppdrag av Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling under tiden 19 november – 14 december 20071. Cirka 1 000 personliga intervjuer gjordes i var och en av EU:s 27 medlemsstater med standardmetoden för Eurobarometern.

Inom EU är större delen av medborgarna positiva till ett av de centrala inslagen i den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken som gäller formerna för utbetalandet av stöden. En klar majoritet (52 %) anser att det är ett steg i rätt riktning att ge mer medel till landsbygdsutveckling och också att ge direktstöd till lantbrukarna i stället för att subventionera deras produkter. Denna åsikt delas dessutom av en större andel av de tillfrågade än under den tidigare undersökningen (en ökning med 3 procentenheter) och den får klart större stöd än åsikten att ändringen innebär en försämring (som delas av 12 % av de tillfrågade).

En överväldigande majoritet av medborgarna i EU stöder dessutom den s.k. tvärvillkorsprincipen, som innebär att jordbrukare får minskat stöd om de inte uppfyller krav som gäller miljö, djurskydd och livsmedelssäkerhet. Mellan 85 och 88 % stöder denna åtgärd med vissa variationer mellan de olika områden kraven gäller.

Undersökningen visar också att livsmedelspriserna har blivit en central fråga under det senaste året: 43 % nämner säkerställande av rimliga livsmedelspriser som en uppgift som bör prioriteras inom jordbrukspolitiken. Det är en ökning med 8 procentenheter från den tidigare undersökningen som beror på att priserna som helhet faktiskt stigit under mellanperioden.

I allmänhetens ögon är jordbruk och jordbruksområden fortfarande av avgörande betydelse för EU. Nästan nio av tio (89 %) medborgare uppger att detta område är av central betydelse för Europas framtid.

Detta kommer också till uttryck i åsikterna om EU:s jordbruksbudget. Cirka sex av tio (58 %) är av uppfattningen att budgeten bör ligga kvar på samma nivå eller ökas under de kommande åren, medan bara 18 % anser att den borde minska. Dessutom har andelen som önskar en budgetökning blivit större (+ 3 procentenheter).

Under årets undersökning ingick också en ny uppsättning frågor om handeln med jordbruksprodukter. Här ansåg 50 % att prisnivåerna och kvoterna borde ligga kvar på samma nivå med undantag av importen från utvecklingsländerna. 37 % instämde inte. Detta gällde dock under förbehåll att all import ska uppfylla hälso- och kvalitetsnormer (86 % uttalade sig för och 5 % mot det kravet).

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


Side Bar