Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/440

Bruselj, 13. marca 2008

Javnost v EU še naprej zelo naklonjena novim reformam kmetijske politike

Že drugo leto zapored so državljani EU odločno podprli nedavne spremembe kmetijske politike EU. Takšna je ena izmed glavnih ugotovitev ankete o odnosu državljanov do kmetijstva in skupne kmetijske politike. Raziskava, ki je nadaljevanje podobne raziskave iz leta 2006, potrjuje, da je odziv na ključne sestavine sporazuma o reformi SKP iz leta 2003 večinoma pozitiven. Center za mednarodne raziskave TNS Opinion je v imenu Generalnega direktorata Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja izvedel raziskavo med 19. novembrom in 14. decembrom 2007[1]. Z uporabo raziskovalne metodologije standardnega Eurobarometra je bilo opravljenih okoli 1 000 osebnih razgovorov v vsaki od 27 držav članic EU.

Javnost v EU je izjemno naklonjena ključnemu elementu prenovljene SKP, ki zadeva način, kako kmetje prejemajo podporo. Večina vprašanih meni, da pomenita namenjanje večjih sredstev za razvoj podeželja in neposredno izplačevanje pomoči kmetom namesto subvencioniranja njihovih proizvodov pozitivni razvoj (52 %). Poleg tega je to stališče bolje zastopano kot v lanski raziskavi (za tri odstotne točke) in odločno prevladuje nad mnenjem, da je to sprememba na slabše (12 %).

Velika večina evropskih državljanov podpira načelo „navzkrižne skladnosti“, pri katerem se kmetom plačila znižajo, če ne izpolnjujejo okoljskih standardov ter standardov dobrega počutja živali in varnosti hrane. Te ukrepe podpira od 85 % do 88 % vprašanih, odvisno od standarda, na katerega se nanaša vprašanje.

Raziskava kaže tudi, da je v preteklem letu postalo ključno vprašanje cen hrane, saj 43 % vprašanih navaja, da bi moralo biti zagotavljanje razumnih cen hrane prednostna naloga politike. Ta odstotek je za osem odstotnih točk višji od lanske raziskave in odraža dejansko naraščanje svetovnih cen v vmesnem obdobju.

Javnost je še vedno prepričana, da imajo kmetijstvo in podeželska območja pomembno vlogo v EU. Skoraj 9 od 10 državljanov (89 %) meni, da sta ti področji ključni za prihodnost Evrope.

To stališče dodatno potrjuje tudi mnenje o kmetijskem proračunu EU. Skoraj 6 od 10 vprašanih (58 %) meni, da bi moral delež ostati enak ali pa se v prihodnjih letih povečati, medtem ko jih 18 % meni, da bi se moral zmanjšati. Poleg tega je delež vprašanih, ki menijo, da bi se moral proračun povečati, zrasel za tri odstotne točke.

Raziskava je letos vključevala tudi vrsto novih vprašanj o trženju kmetijskih proizvodov. Na tem področju se je 50 % vprašanih strinjalo, da bi bilo treba kmetijske tarife in kvote ohraniti, vendar bi morala veljati izjema za uvoz iz držav v razvoju, 37 % pa se jih s tem ni strinjalo. Pri tem je treba upoštevati tudi trditev, da bi morali vsi uvoženi proizvodi izpolnjevati zdravstvene in kakovostne standarde (86 % vprašanih se s tem strinja, 5 % pa ne).

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


[1] Na Danskem med 25. novembrom 2007 in 16. januarjem 2008.


Side Bar