Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/440

V Bruseli 13. marca 2008

Verejnosť v EÚ je naďalej veľmi priaznivo naklonená nedávnym reformám poľnohospodárskej politiky

Občania Európskej únie už druhý rok vyjadrujú silnú podporu nedávnym zmenám v poľnohospodárskej politike EÚ. Ide o jedno z hlavných zistení prieskumu, v ktorom sa skúmajú postoje občanov k poľnohospodárstvu a Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP). V tomto prieskume, ktorý nadväzuje na podobný prieskum uskutočnený v roku 2006, sa potvrdzuje prevládajúca priaznivá reakcia na kľúčové prvky dohody z roku 2003 o reforme SPP. Prieskum uskutočnila spoločnosť TNS Opinion v mene Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie v období od 19. novembra do 14. decembra 2007[1]. Pomocou metodických postupov štandardného prieskumu Eurobarometra sa uskutočnilo približne 1000 osobných rozhovorov v každom z 27 členských štátov EÚ.

Verejnosť v EÚ je vo veľkej miere priaznivo naklonená kľúčovému prvku reformovanej SPP, čiže spôsobu, akým poľnohospodári dostávajú podporu. Absolútna väčšina opýtaných si myslí, že viac financií na rozvoj vidieka, ako aj priame platby poľnohospodárom namiesto subvencovania ich produktov predstavujú pozitívny vývoj (52 %). Okrem toho sa zistilo, že tento názor zastáva väčší počet opýtaných ako v predchádzajúcom roku (o +3 body) a výrazne prevažuje nad názorom, že táto zmena znamená nesprávny vývoj (12 %).

Prevažná väčšina európskych občanov navyše podporuje princíp krížového plnenia, na základe ktorého poľnohospodári musia čeliť zníženiu pomoci v prípade, ak nedokážu plniť normy týkajúce sa životného prostredia, blaha zvierat a bezpečnosti potravín. Tieto opatrenia podporuje 85 % až 88 % opýtaných v závislosti od konkrétnych noriem.

V prieskume sa tiež ukázalo, že ceny potravín sa za posledný rok stali kľúčovou otázkou, keďže 43 % opýtaných uviedlo zabezpečenie prijateľných cien potravín ako politickú prioritu. Predstavuje to nárast o +8 percentuálnych bodov v porovnaní s predošlým prieskumom a odráža realitu rastúcich globálnych cien počas obdobia medzi prieskumami.

Poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti naďalej zohrávajú podľa verejnej mienky životne dôležitú úlohu v rámci EÚ. Takmer 9 z každých 10 opýtaných (89 %) tvrdí, že ide o kľúčovú problematiku pre budúcnosť Európy.

Tento pohľad sa prejavuje aj v názoroch na rozpočet EÚ pre poľnohospodárstvo. Približne 6 z 10 opýtaných (58 %) má pocit, že tento rozpočet by mal buď ostať rovnaký, alebo by sa mal v nasledujúcich rokoch zvýšiť, zatiaľ čo 18 % opýtaných si myslí, že by sa mal znížiť. Okrem toho vzrástol aj podiel respondentov (o +3 body), ktorí si myslia, že rozpočet by sa mal zvýšiť.

V tohtoročnom prieskume sa nachádzala aj nová séria otázok o obchode s poľnohospodárskymi produktmi. V tomto prípade 50 % opýtaných súhlasí s tým, aby sa zachovali poľnohospodárske clá a kvóty, s výnimkou dovozu z rozvojových krajín; 37 % opýtaných s touto myšlienkou nesúhlasí. Platí tu však, že všetok dovoz musí zodpovedať hygienickým a kvalitatívnym normám (86 % súhlasí a 5 % nesúhlasí).

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


[1] V Dánsku v období od 25.11.2007 do 16.1.2008


Side Bar