Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/440

Bruksela, dnia 13 marca 2008 r.

Opinia publiczna w Unii Europejskiej nadal mocno popiera przeprowadzone ostatnio reformy polityki rolnej

Drugi rok z rzędu obywatele Unii wyrazili zdecydowane poparcie dla niedawno przeprowadzonych zmian we wspólnej polityce rolnej. Jest to jeden z głównych wyników ankiety poświęconej opinii obywateli Unii na temat rolnictwa i wspólnej polityki rolnej. Ankieta ta, która stanowi kontynuację podobnej ankiety przeprowadzonej w 2006 r., potwierdziła, że zasadnicze elementy porozumienia z 2003 r. w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej spotykają się w większości z pozytywną reakcją. Ankieta, której zleceniodawcą była Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, została przeprowadzona przez TNS Opinion w dniach 19 listopada – 14 grudnia 2007 r.[1] We wszystkich 27 państwach członkowskich UE przeprowadzono około 1000 wywiadów bezpośrednich, stosując standardowe metody badań Eurobarometru.

Opinia publiczna UE popiera w dużym stopniu kluczowy element zreformowanej wspólnej polityki rolnej dotyczący metody przyznawania pomocy rolnikom. Wyraźna większość ankietowanych (52 %) uznała, że zwiększenie finansowania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jak również pomoc bezpośrednia skierowana do rolników zamiast dotowania ich produktów, stanowi znaczny postęp. Należy zaznaczyć, że ta opinia jest jeszcze bardziej powszechna niż w zeszłym roku (wzrost o 3 punkty procentowe) i ma znaczną przewagę nad opinią przeciwną, według której zmiany idą w złym kierunku (12 % ankietowanych).

Ponadto przeważająca większość obywateli Europy opowiada się za „zasadą współzależności”, zgodnie z którą rolnicy mogą spodziewać się redukcji płatności, jeśli nie spełnią określonych norm w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności. Tego typu środki popiera od 85 % do 88 % respondentów, w zależności od określonych norm.

Ankieta wykazuje także, że od zeszłego roku kluczowym zagadnieniem stały się ceny żywności: 43 % respondentów uważa, że zapewnienie rozsądnych cen żywności jest priorytetem w polityce rolnej. Opinia ta, która zebrała o 8 punktów procentowych więcej niż w zeszłym roku, odzwierciedla gwałtowny ogólny wzrost cen, jaki nastąpił w okresie dzielącym obydwie ankiety.

Zdaniem opinii publicznej rolnictwo i obszary wiejskie odgrywają nadal zasadniczą rolę w Unii Europejskiej. Prawie 9 z 10 ankietowanych obywateli (89 %) twierdzi, że są to zasadnicze kwestie dla przyszłości Europy.

Takie podejście wyrażone jest również w opiniach na temat budżetu rolnego UE. Około 6 z 10 respondentów (58 %) uważa, że powinien on pozostać bez zmian lub wzrosnąć w przyszłości, podczas gdy zaledwie 18 % twierdzi, że powinien zostać zmniejszony. Ponadto zwiększył się procent osób (wzrost o 3 punkty), które sądzą, że budżet rolny powinien ulec zwiększeniu.

Tegoroczna ankieta zawierała również serię nowych pytań dotyczących handlu produktami rolnymi. W tej kwestii 50 % respondentów jest zdania, że cła i kontyngenty należy utrzymać, z wyjątkiem przywozu produktów z krajów rozwijających się, a 37 % jest przeciwnego zdania. Jednak należy zauważyć, że tym opiniom towarzyszy wymóg dotyczący spełnienia przez wszystkie importowane produkty norm dotyczących zdrowia i jakości (86 % za wobec 5 % przeciw).

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


[1] W Danii w dniach 25/11/07 do 16/01/08.


Side Bar