Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/440

Brussel, 13 maart 2008

EU-burgers nog steeds zeer positief over recente hervormingen van het landbouwbeleid

De burgers van de Europese Unie hebben zich voor het tweede opeenvolgende jaar lovend uitgesproken over de recente wijzigingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze constatering kwam als één van de belangrijkste bevindingen te voorschijn uit een peiling naar de houding van de burger ten opzichte van de landbouw in het algemeen en het gemeenschappelijk landbouwbeleid in het bijzonder. De peiling is een voortzetting van een soortgelijk onderzoek van 2006 en bevestigt de overwegend positieve reactie op kernelementen van het akkoord dat in 2003 over de hervorming van het GLB werd bereikt. Namens het directoraat-generaal voor Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie werden de EU-burgers tussen 19 november en 14 december 2007[1] over dit onderwerp ondervraagd door TNS Opinion. Volgens de methode die wordt gebruikt bij de standaardenquêtes voor de Eurobarometer, zijn in elk van de 27 lidstaten van de EU ongeveer 1000 interviews afgenomen.

Eén bepaald kernelement van het hervormde GLB (de manier waarop de landbouwers steun ontvangen) kan doorgaans op de instemming van alle bevraagden rekenen. Een duidelijk afgetekende meerderheid (52 %) vindt het hogere budget voor plattelandsontwikkeling en de vervanging van de subsidies voor landbouwproducten door rechtstreekse betalingen aan de landbouwers een goede zaak. Bovendien komt deze mening duidelijker uit de verf dan het vorige jaar (+ drie procentpunten) en overschaduwt ze het standpunt dat de EU met deze verandering de plank heeft misgeslagen (12 %).

Voorts staat een overweldigende meerderheid van de Europese burgers achter het principe dat aan de steun "randvoorwaarden" worden verbonden, waardoor de betalingen kunnen worden gekort als de landbouwer niet voldoet aan normen op het gebied van milieu, dierenwelzijn of voedselveiligheid. Afhankelijk van de betrokken normen, is 85 % tot 88 % het eens met deze maatregel.

Een ander punt dat uit de enquête naar voren komt, is de bezorgdheid van de burger over de voedselprijzen. 43 % beschouwt het garanderen van redelijke voedselprijzen als een beleidsprioriteit. Dit cijfer is met 8 procentpunten gestegen tegenover het vorige jaar en geeft een duidelijk beeld van de impact van de mondiale prijsstijgingen in de tussenliggende periode.

Landbouw en platteland spelen een fundamentele rol in de EU, vindt de burger nog steeds. Bijna 9 op de 10 ondervraagden (89%) zeggen dat het hier gaat om zaken die van essentieel belang zijn voor de toekomst van Europa.

Dit standpunt komt ook tot uiting in de meningen over de landbouwbegroting van de EU. Ongeveer 6 op de 10 ondervraagden (58%) vinden dat de begroting in de komende jaren moet worden gehandhaafd of zelfs opgetrokken, terwijl slechts 18% van mening is dat ze moet dalen. Het aantal ondervraagden dat voor een verhoging van de begrotingsmiddelen pleit, is bovendien gestegen met 3 procentpunten.

Nieuw in de enquête van dit jaar was een reeks vragen over de handel in landbouwproducten. In dit verband is 50 % van de ondervraagden het eens met het behoud van landbouwtarieven en quota, behalve voor invoer uit ontwikkelingslanden; 37 % keurt deze benadering af. Wel vindt men dat alle invoer aan de gezondheids- en kwaliteitsnormen moet voldoen (86 % ja, 5 % nee).

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


[1] In Denemarken tussen 25.11.2007 en 16.1.2007.


Side Bar