Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/440

Bryssel 13. maaliskuuta 2008

Tutkimus: EU-maiden asukkaat hyväksyvät viimeaikaiset maatalouspolitiikan uudistukset

EU-maiden asukkaat antoivat jo toisena perättäisenä vuotena voimakkaan tukensa EU:n maatalouspolitiikkaan viime aikoina tehdyille muutoksille. Tämä on yksi tärkeimmistä havainnoista, jotka tehtiin eurooppalaisten asenteita maatalouteen ja yhteiseen maatalouspolitiikkaan kartoittavassa tutkimuksessa. Sen tulokset osoittavat vuonna 2006 tehtyä tutkimusta vastaavasti, että EU-maiden asukkaat suhtautuvat yleisesti ottaen myönteisesti yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) vuoden 2003 uudistuksen keskeisiin osatekijöihin. Tutkimus, jonka TNS Opinion laati Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston toimeksiannosta, toteutettiin 19.11.–14.12.2007.[1] Tutkimuksessa käytettiin vakiomuotoisen Eurobarometri-tutkimuksen menetelmää ja tehtiin noin 1 000 henkilöhaastattelua kussakin 27 jäsenvaltiossa.

Vastaajat suhtautuvat enimmäkseen myönteisesti uudistetun YMP:n keskeiseen osatekijään eli viljelijöiden tuen saamisen edellytyksiin. Selvä enemmistö (52 %) pitää myönteisenä kehityksenä sitä, että maaseudun kehittämistä tuetaan aiempaa enemmän ja että maataloustuotteiden tukemisen sijasta tuet maksetaan suoraan viljelijöille. Tämä näkemys on (3 prosenttiyksikköä) yleisempi kuin viime vuonna ja merkittävästi yleisempi kuin mielipide, jonka mukaan kyseinen muutos edustaa epätoivottavaa kehitystä (12 %).

Tämän lisäksi ylivoimainen enemmistö eurooppalaisista kannattaa täydentävien ehtojen periaatetta, jonka mukaan viljelijöille myönnettävä tuki alenee, elleivät he noudata ympäristöön, eläinten hyvinvointiin ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Vastaajista 85–88 prosenttia kannattaa näitä toimenpiteitä kulloisestakin vaatimuksesta riippuen.

Tutkimus osoittaa myös, että elintarvikkeiden hinnat ovat viime vuoden aikana nousseet keskeiseksi kysymykseksi, sillä 43 prosenttia mainitsee kohtuullisten elintarvikkeiden hintojen varmistamisen ensisijaiseksi poliittiseksi tavoitteeksi. Tämä näkemys on yleistynyt 8 prosenttiyksikköä edelliseen tutkimukseen verrattuna, mikä kuvastaa maailmanmarkkinahintojen nousua näiden kahden tutkimuksen välisenä aikana.

Vastaajien mielestä maatalouden ja maaseudun asema EU:ssa on edelleen elintärkeä. Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta (89 %) sanoo, että nämä ovat tärkeimpiä Euroopan tulevaisuuteen vaikuttavia kysymyksiä.

Tämä näkemys käy ilmi myös EU:n maatalousbudjettia koskevista mielipiteistä. Noin kuusi kymmenestä (58 %) haastatellusta katsoo, että maatalousbudjetin olisi tulevina vuosina joko pysyttävä samana tai kasvettava, ja ainoastaan 18 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että sitä olisi pienennettävä. Lisäksi niiden vastaajien osuus, joiden mielestä maatalousbudjettia olisi korotettava, on kasvanut (3 prosenttiyksikköä).

Tämänvuotisessa tutkimuksessa esitettiin myös uusia, maataloustuotteiden kauppaa koskevia kysymyksiä. Vastaajista 50 prosenttia oli sitä mieltä, että maataloustullit ja -kiintiöt olisi säilytettävä muilta osin kuin kehitysmaista tuotavien tuotteiden yhteydessä; 37 prosenttia oli eri mieltä. Tähän liittyen edellytetään kuitenkin, että kaikki tuontituotteet noudattavat terveys- ja laatuvaatimuksia (86 % samaa mieltä ja 5 % eri mieltä).

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


[1] Tanskassa 25.11.2007–16.1.2008.


Side Bar