Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/440

Brüssel, 13. märts 2008

ELi üldsus hindab hiljutisi põllumajanduspoliitika reforme jätkuvalt kõrgelt

Teist aastat järjest on ELi kodanikud väljendanud tugevat toetust hiljutistele muudatustele ELi põllumajanduspoliitikas. See on üks põhitulemusi arvamusküsitluses, mis uuris kodanike suhtumist põllumajandusse ja ühisesse põllumajanduspoliitikasse. 2006. aastal läbiviidud sarnase uuringu jätk kinnitab ülekaalukalt positiivset suhtumist 2003. aasta ÜPP reformi kokkuleppe põhiküsimustesse. Uurimuse korraldas Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi nimel TNS Opinion ja see viidi läbi ajavahemikul 19. novembrist kuni 14. detsembrini 2007[1]. Standardset Eurobaromeetri uuringumetoodikat kasutades korraldati kõigis 27 liikmesriigis umbes tuhat suulist küsitlust.

ELi üldsus on reformitud ühise põllumajanduspoliitika põhiküsimuse suhtes, milleks on põllumajandustootjatele toetuste maksmise viis, enamjaolt pooldaval seisukohal. Enamik (52%) peab positiivseks arenguks seda, et maaelu arengule antakse rohkem raha ja põllumajandustootjatele makstakse tootmistoetuste asemel otsetoetusi. Lisaks on see seisukoht eelmise aastaga võrreldes levinum (kolme protsendipunkti võrra) ja kaalub tunduvalt üles arvamuse, et see muutus on negatiivne (12%).

Peale selle toetavad Euroopa kodanikud ülekaalukalt nõuetele vastavuse põhimõtet, mille kohaselt vähendatakse makseid põllumajandustootjatele, kui nad ei täida keskkonna, loomade heaolu ja toiduohutuse nõudeid. Kõnealuseid meetmeid toetab konkreetsest nõudest olenevalt 85–88% vastanutest.

Küsitlus osutab ka sellele, et viimasel aastal on põhiküsimuseks saanud toiduainete hinnad, 43% küsitletutest on poliitiliseks prioriteediks nimetanud mõistliku hinnaga toiduainete tagamist. Eelmise uuringuga võrreldes on see arusaam kaheksa protsendipunkti võrra valdavam ja see on märk vahepeal toimunud ülemaailmsest hinnatõusust.

Üldsuse arvates on põllumajandusel ja maapiirkondadel edaspidigi ELis oluline roll. Ligi üheksa kodanikku kümnest (89%) nimetab neid Euroopa tuleviku põhiküsimusteks.

Seda arusaama kinnitavad veelgi ELi põllumajanduseelarve kohta väljendatud arvamused. Ligi kuus küsitletut kümnest (58%) usub, et eelarve peaks tulevastel aastatel jääma samaks või suurenema, vaid 18% vastanutest arvab, et see peaks vähenema. Omakorda on suurenenud eelarve suurenemist pooldavate vastanute osakaal (kolme protsendipunkti võrra).

Käesoleva aasta uuring hõlmas mitmeid uusi küsimusi põllumajandustoodetega kauplemise kohta. Küsimusega, kas põllumajandustoodete tollimaksud ja kvoodid tuleks säilitada, välja arvatud arengumaadest imporditud kaupade suhtes, nõustub 50% küsitletusest, 37% on selle vastu. Kuid seda tuleks arvestada mööndusega, et kõik imporditud kaubad peaksid vastama tervise- ja kvaliteedinõuetele (86% on nõus ja 5% vastu).

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


[1] Taanis ajavahemikul 25. novembrist 2007 kuni 16. jaanuarini 2008.


Side Bar