Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/440

Bruxelles, den 13. marts 2008

EU-borgerne har stadig en meget positiv indstilling til de seneste reformer af den fælles landbrugspolitik

For andet år i træk har EU-borgerne givet udtryk for stærk støtte til de seneste ændringer i EU's landbrugspolitik. Dette er et af de vigtigste resultater af en opinionsundersøgelse blandt borgerne om deres holdning til landbruget og den fælles landbrugspolitik. Denne undersøgelse, der følger op på en lignende undersøgelse, der blev gennemført i 2006, bekræfter den overvejende positive holdning til hovedelementerne i den reform af den fælles landbrugspolitik, der blev indledt i 2003. Opinionsundersøgelsen blev foretaget i perioden fra den 19. november til den 14. december 2007[1] af TNS Opinion på vegne af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Undersøgelsen blev foretaget efter samme metoder som en standard Eurobarometer-undersøgelse, idet der blev foretaget ca. 1 000 personlige interviews i hver af de 27 medlemsstater.

EU-borgerne er i vidt omfang positive over for det hovedelement i reformen af den fælles landbrugspolitik, der vedrører landbrugernes støtteudbetalinger. Der er et klart flertal (52 %), der mener, at det er en positiv udvikling, at der gives mere støtte til finansiering til udvikling af landdistrikterne, samt at landbrugerne modtager direkte betalinger i stedet for produktionsstøtte. Denne holdning er desuden mere udtalt end det foregående år (+ 3 procentpoints) og overskygger helt den opfattelse, at denne ændring er en dårlig udvikling (12 %).

Endvidere går langt størstedelen af EU-borgerne ind for princippet om "krydsoverensstemmelse", der betyder, at landbrugernes støtte reduceres, hvis de ikke overholder kravene på miljø-, dyrevelfærds- og fødevaresikkerhedsområdet. Mellem 85 % og 88 % af borgerne støtter disse foranstaltninger afhængigt af, hvilke krav der er tale om.

Undersøgelsen viser også, at fødevarepriserne er blevet et væsentligt element gennem det seneste år, idet 43 % anfører, at det skal være en politisk prioritet at sikre rimelige fødevarepriser. Dette tal er en stigning på 8 procentpoints i forhold til den foregående undersøgelse, og det afspejler de globale prisstigninger i den mellemliggende periode.

Efter borgernes mening vil landbruget og landdistrikterne fortsat spille en central rolle i EU. Næsten 9 ud af 10 (89 %) mener således, at landbruget og landdistrikterne er af afgørende betydning for Europas fremtid.

Denne opfattelse afspejles endvidere i holdningen til EU's landbrugsbudget. Omtrent 6 ud af 10 (58 %) mener, at dette budget enten bør forblive det samme eller stige i de kommende år sammenlignet med, at blot 18 % af de adspurgte mener, at det bør reduceres. Endvidere er den andel af de adspurgte, der mener, at budgettet bør stige, steget (med 3 procentpoints).

Dette års undersøgelse indeholdt også en ny række spørgsmål om handelen med landbrugsprodukter. Her er 50 % enige i, at landbrugstariffer og –kontingenter bør opretholdes, undtagen for importen fra udviklingslande; 37 % er uenige heri. Der er imidlertid det forbehold, at al import bør opfylde sundheds- og kvalitetsnormerne (86 % er enige, 5 % uenige).

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


[1] I Danmark mellem den 25. november 2007 og den 16. januar 2008.


Side Bar