Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/440

V Bruselu dne 13. března 2008

Evropská veřejnost se stále velmi příznivě staví k nedávné reformě zemědělské politiky

Již druhým rokem občané Evropské unie velmi kladně hodnotí poslední změny zemědělské politiky EU. Jako jedno z hlavních zjištění to vyplynulo z průzkumu názorů občanů na zemědělství a společnou zemědělskou politiku. Průzkum navazuje na podobnou akci provedenou v roce 2006 a potvrzuje převážně kladný postoj k základním prvkům dohody o reformě společné zemědělské politiky z roku 2003. Jménem Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise provedlo tento průzkum centrum TNS Opinion v době od 19. listopadu do 14. prosince 2007[1]. V každém z 27 členských států EU bylo uskutečněno přibližně 1000 ústních pohovorů, a to s použitím metodiky standardního průzkumu Eurobarometr.

Evropská veřejnost z velké části příznivě přijímá základní zásadu reformované společné zemědělské politiky, tedy způsob, jakým jsou zemědělci podporováni. Velká většina respondentů se domnívá, že více prostředků na rozvoj venkova a přímé platby zemědělcům místo dotování jejich produktů představují krok správným směrem (52 %). Tento názor navíc sdílí větší počet respondentů než v předchozím roce (o 3 % více) a výrazně též převažuje nad názorem, že se jedná o krok směrem nesprávným (12 %).

Převážná většina evropských občanů podporuje také princip podmíněnosti, podle něhož musí zemědělci počítat se snížením plateb v případě, že nesplní normy v oblasti životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat nebo bezpečnosti potravin. Tato opatření podporuje 85 až 88 % dotázaných (v závislosti na konkrétních normách).

Průzkum rovněž ukázal, že za poslední rok se do popředí zájmu dostaly ceny potravin, neboť 43 % dotázaných označilo zajištění přiměřených cen potravin za politickou prioritu. To představuje zvýšení o 8 % oproti předchozímu průzkumu a je to reakcí na růst cen na světových trzích, k němuž mezitím došlo.

Podle mínění veřejnosti hraje zemědělství a venkov v Evropské unii zásadní úlohu. Téměř 9 z každých 10 dotázaných občanů (89 %) uvádí, že tyto oblasti jsou pro budoucnost Evropy klíčové.

Tento názor se odráží i v pohledu na rozpočet EU pro oblast zemědělství. Zhruba 6 z 10 dotázaných (58 %) se domnívá, že rozpočet na zemědělství by v dalších letech měl zůstat stejný nebo by se měl zvýšit, zatímco pouze podle 18 % by měl být nižší. Také podíl respondentů, kteří podporují zvýšení rozpočtu, vzrostl (o 3 %).

Letošní průzkum obsahoval i několik nových otázek o obchodu se zemědělskými produkty. V této souvislosti se 50 % dotázaných vyslovilo pro zachování cel a kvót na zemědělské produkty s výjimkou dovozu z rozvojových zemí. Naproti tomu 37 % s touto myšlenkou nesouhlasí. V každém případě však platí, že všechny dovážené produkty by měly splňovat zdravotní normy a normy jakosti (souhlasí 86 % dotázaných, nesouhlasí 5 %).

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


[1] V Dánsku od 25. listopadu 2007 do 16. ledna 2008.


Side Bar