Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/440

Брюксел, 13 март 2008 г.

Обществеността в ЕС продължава да изразява силна подкрепа за наскоро проведените реформи в селскостопанската политика

За втора поредна година гражданите на ЕС изразяват силна подкрепа за наскоро предприетите промени в селскостопанската политика на ЕС. Това е един от основните резултати от проучване, изследващо настроението сред гражданите по отношение на земеделието и общата селскостопанска политика. Проучването, което е продължение на подобно допитване, проведено през 2006 г., потвърждава преобладаващото положително отношение към основни моменти от споразумението за реформа на ОСП от 2003 г. Проучването, проведено от TNS Opinion по поръчка на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, бе извършено между 19 ноември и 14 декември 2007 г[1]. Посредством стандартната методиката на Евробарометър бяха проведени 1 000 персонални стандартизирани интервюта във всяка от 27-те държави-членки.

Обществеността на ЕС има предимно положително отношение към ключови елементи от реформираната ОСП, които засягат начина за предоставяне на помощи на земеделските стопани. Преобладаващото мнозинство (52 %) дава положителна оценка на увеличаване на финансирането за развитие на селското стопанство, както и извършването на преки плащания към стопаните, вместо субсидиране на тяхната продукция. Нещо повече, подкрепата е нараснала (с +3 пункта) в сравнение с предишните години и значително превишава неодобрението към реформата (12 %).

Освен това огромното мнозинство европейски граждани подкрепя принципа на „кръстосаното спазване“, според който плащанията към селскостопанските производители се намаляват, ако те не успеят да покрият стандартите за опазване на околната среда, за хуманно отношение към животните или за безопасност на храните. Между 85 % и 88 % от респондентите подкрепят тези мерки в зависимост от конкретно разглеждания стандарт.

Проучването показва също, че цените на храните са се превърнали в ключова тема през последната година. 43 % посочват, че гарантирането на разумни цени на хранителните продукти трябва да бъде приоритет на политиката. Това е увеличение от 8 % в сравнение с предишното допитване и отразява нарастващите цени на световния пазар през разглеждания период.

Сред общественото мнение развитието на земеделието и на селските райони играят основна роля в рамките на ЕС. Почти 9 от всеки 10 анкетирани (89 %) определят тези въпроси като ключови за бъдещето на Европа.

Това се потвърждава и от мненията относно селскостопанския бюджет на ЕС. Почти 6 от всеки 10 анкетирани (58 %) считат, че той следва да се запази или да се увеличи през идните години, като само 18 % се обявяват за неговото намаляване. Освен това делът на респондентите, които подкрепят увеличаване на бюджета, е нараснал (с +3 пункта).

Тази година проучването съдържаше нова серия от въпроси относно търговията със селскостопански продукти. 50 % са за запазване на селскостопанските тарифи и квоти, с изключение на тарифите и квотите за внос от развиващите се страни. 37 % отхвърлят тази идея. Участниците в допитването обаче правят уточнението, че всички внесени стоки трябва да отговарят на здравните стандарти и стандартите за качество (86 % изразяват одобрение, а 5 % — неодобрение).

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


[1] В Дания проучването беше проведено между 25 ноември 2007 г. и 16 януари 2008 г.


Side Bar