Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/425

Bryssel den 11 mars 2008

EU förbjuder försäljning av icke barnsäkra och leksaksliknande tändare

Kommissionens beslut om förbud mot försäljning till konsumenter av icke barnsäkra eller leksaksliknande tändare träder i kraft den 11 mars. Beslutet antogs den 13 februari 2007 av företrädarna för EU:s medlemsstater i den kommitté som inrättats enligt direktivet om allmän produktsäkerhet. Beslutet ökar konsumentsäkerheten genom att cigarettändare som är farliga för barn från och med den 11 mars inte längre får säljas till europeiska konsumenter. Utsläppande på marknaden och import av sådana tändare blev förbjudet redan den 11 mars 2007 och industrin fick ett år på sig att sälja ut sina lager. Enligt beslutet är regeringarna dessutom skyldiga att se till att vanliga cigarettändare som släpps ut på EU-marknaden är barnsäkra. Enligt beslutet blir det också förbjudet att sälja tändare som liknar föremål som är särskilt attraktiva för barn (s.k. leksaksliknande tändare).

”Det är bra att de här viktiga kraven nu träder i kraft och att säkerheten för konsumenterna och särskilt för barnen stärks”, sade Meglena Kuneva, kommissionär med ansvar för konsumentskydd. ”Alla inblandade måste nu se till att tändare som inte uppfyller kraven inte längre kan hitta fram till slutanvändarna. Jag uppmanar de nationella tillsynsmyndigheterna att ta sitt ansvar och med kraft se till att bestämmelserna efterlevs”.

Varför detta beslut?

Att små barn under lek använder cigarettändare på ett felaktigt sätt orsakar många allvarliga bränder. Det uppskattas att 1 500–1 900 personer skadas och 34–40 personer i EU dör varje år i brandolyckor som orsakats av barn som leker med tändare. Det finns barnsäkerhetsanordningar som ska förhindra sådana olyckor och sådana har använts i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland i ett tiotal år. Införandet av kraven på barnsäkerhet i USA resulterade i att antalet olyckor av den här typen minskade med 60 %.

Cigarettändare är farliga produkter eftersom de frambringar en låga eller värme och innehåller lättantändligt bränsle. De utgör därför en allvarlig risk när de används på felaktigt sätt av barn. Engångständare utgör en särskilt allvarlig risk, eftersom de säljs i stora mängder, ofta i flerpack, och används som billiga slit- och slängvaror. Barn kan komma att leka med dem och orsaka bränder som leder till allvarliga skador och dödsfall.

Vad omfattar bestämmelserna?

Bestämmelserna om barnsäkerhet i beslutet täcker ungefär 98 % av alla tändare som säljs i EU varje år, inklusive alla engångständare, plasttändare och billiga metalltändare. För vissa tändare gäller inte kravet på barnsäkerhet, eftersom barn inte så lätt kan komma åt dem.

Tändarna måste ändå uppfylla ett antal allmänna säkerhetskrav som ställs upp i en särskild standard för tändarsäkerhet, EN ISO 9994. För att tändare ska få undantas från kraven på barnsäkerhet måste de uppfylla ett antal tekniska kriterier som anges i beslutet. Enligt beslutet förbjuds också utsläppandet på marknaden av tändare som liknar föremål som är särskilt tilltalande för barn (till exempel leksaker, mobiltelefoner, mat och bilar) och som därför ökar risken för att barn kan komma att använda dem på ett felaktigt sätt (s.k. leksaksliknande tändare).

Vad är en ”barnsäker tändare”?

En europeisk standard (EN 13869:2002) innehåller specifikationer om barnsäkerhet för tändare. Tändare som uppfyller de relevanta specifikationerna i den europeiska standarden antas uppfylla kraven i beslutet. Det antas också att kraven uppfylls när det gäller de tändare som uppfyller kraven för barnsäkerhet i länder utanför EU om dessa är likvärdiga de krav som anges i beslutet (som till exempel kraven i USA).

Hur fungerar beslutet?

På begäran av medlemsstaternas behöriga myndigheter, måste tillverkarna och importörerna lämna in alla relevanta dokument, inklusive provningsrapporter om barnsäkerhet. Provningsrapporterna måste ha utarbetats av provningsorgan som ackrediterats av eller godkänts av de ansvariga myndigheterna i medlemsstaterna. Provningsrapporterna kan också ha utarbetats av provningsorgan som accepteras i de länder där det ställs barnsäkerhetskrav som motsvarar dem i beslutet (som till exempel i USA). Distributörerna är skyldiga att samarbeta med de ansvariga myndigheterna och på begäran förse dem med de handlingar som behövs för att spåra ursprunget för de tändare som släpps ut på marknaden. Medlemsstaternas ansvariga myndigheter är skyldiga att se till att bestämmelserna i beslutet efterlevs och att kontrollera om det fortfarande finns icke barnsäkra eller leksaksliknande tändare kvar på hyllorna.

För ytterligare information, se följande webbplats:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm


Side Bar